BATUTA 2021/Regulamin

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Regulamin Konkursu "BATUTA 2021"


§ 1. Zakres przedmiotowy


 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele konkursu BATUTA 2021, zwanego dalej Konkursem;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  1. Konkurs – Konkurs BATUTA 2021 organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  2. Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  3. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  4. Zespół Zarządczy – zespół zdefiniowany w Zasadach prowadzenia spraw Wikimedia Polska.
 4. Na potrzeby Konkursu w polskojęzycznej Wikipedii prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym i organizacyjnym.


§ 2. Konkurs


 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim, znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs odbywać się będzie w dniach 1 czerwca 2021 roku od godziny 00:00:00 do 30 czerwca 2021 roku do godz. 23:59:59 (30 dni kalendarzowych, godziny według czasu lokalnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej).
 3. Celem Konkursu jest:
  1. zwiększenie wiarygodności treści Wikipedii poprzez dodanie wysokiej jakości przypisów;
  2. zmotywowanie doświadczonych wikipedystów do pracy na uźródłowieniem haseł z brakami w przypisach.
 4. Uczestnicy Konkursu po zalogowaniu się dodają przypisy w artykułach w Wikipedii.
 5. Uczestnicy zobowiązani są dodać na stronie dyskusji artykułu poprawionego w ramach Konkursu szablon konkursowy (zgodnie z instrukcją podaną na stronie Konkursu), a także dodać artykuł do listy poprawionych artykułów na stronie Konkursu.
  1. Artykuły nieumieszczone na liście poprawionych artykułów i/lub nieposiadające szablonu konkursowego nie zostaną zaliczone do Konkursu.
 6. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która:
  a) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  b) dysponuje kontem w Wikipedii (https://pl.wikipedia.org/) z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika (aktywną najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu).
 7. W Konkursie uwzględniane są wyłącznie artykuły, w których w ramach Konkursu dodano przynajmniej jeden przypis zgodnie z zasadami i zaleceniami edycyjnymi obowiązującymi w Wikipedii.


§ 3. Nagrody


 1. W ramach Konkursu przyznawane są następujące nagrody:
  1. Nagrody Pamiątkowe
   1. Nagrody Pamiątkowe otrzymują osoby, które uwzględniając zasady Konkursu poprawią uźródłowienie w przynajmniej dwudziestu hasłach (dodając przynajmniej jeden przypis).
   2. Nagrodę Pamiątkową stanowi pamiątkowa personalizowana batuta z logo Konkursu.
  2. Nagrody Specjalne
   1. Ustanawia się cztery równorzędne Nagrody Specjalne przyznawane po zakończeniu Konkursu. Nagrodę Specjalną stanowią vouchery do księgarni internetowej wskazanej przez Stowarzyszenie.
   2. Pierwsza Nagroda Specjalna w kategorii Najbardziej imponująca metamorfoza hasła o wartości 150 PLN zostanie przyznana osobie, która w ramach Konkursu dokona najlepszej metamorfozy dotychczas nieuźródłowionego lub słabo uźródłowionego artykułu, spełniając zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii (ze szczególnym uwzględnieniem zasad weryfikowalności i zalecenia encyklopedyczności).
    1. Pierwsza Nagroda Specjalna przyznawana jest decyzją Komisji Konkursowej złożonej z wikipedystów. Komisja dokonuje wyboru laureata na podstawie listy haseł zgłoszonych do kategorii na stronie Konkursu. Hasła do kategorii Najbardziej imponująca metamorfoza hasła można zgłosić najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu.
    2. Skład Komisji Konkursowej ustalają wspólnie specjalistka ds. wspierania społeczności, młodsza specjalistka ds. wspierania społeczności oraz członek Zespołu Zarządczego ds. wsparcia społeczności.
    3. Prace Komisji Konkursowej koordynuje młodsza specjalistka ds. wspierania społeczności.
    4. Komisja Konkursowa kierować się będzie stopniem trudności opracowanych haseł, jakością opracowania oraz zgodnością z zaleceniami i zasadami Wikipedii.
    5. Pierwsza Nagroda Specjalna zostanie przyznana nie później niż w ciągu 37 dni od zakończenia Konkursu.
   3. Druga Nagroda Specjalna w kategorii Największa liczba haseł uźródłowionych i dopracowanych do poziomu czywieszowego o wartości 150 PLN zostanie przyznana osobie, która podczas trwania całego Konkursu uźródłowi oraz znacząco rozbuduje najwięcej artykułów, które nie później niż 60 dni po dacie zakończenia Konkursu będą prezentowane w rubryce „Czy wiesz…” na stronie głównej polskojęzycznej Wikipedii.
    1. Przez znaczące rozbudowanie należy rozumieć sytuację, w której osoba dodała do artykułu największą ilość oryginalnego tekstu spośród wszystkich współautorów.
    2. Kandydata do Drugiej Nagrody Specjalnej ustala młodsza specjalistka ds. wspierania społeczności nie później niż w ciągu 67 dni od zakończenia ostatniej rundy Konkursu.
   4. Trzecia Nagroda Specjalna w kategorii Największa liczba poprawionych haseł o wartości 150 PLN zostanie przyznana osobie, która podczas trwania całego Konkursu uźródłowi (dodając przynajmniej jeden przypis) najwięcej haseł spośród wszystkich uczestników Konkursu.
    1. Kandydata do Trzeciej Nagrody Specjalnej ustala młodsza specjalistka ds. wspierania społeczności nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu.
   5. Czwarta Nagroda Specjalna w kategorii Wezwanie z przeszłości o wartości 150 PLN zostanie przyznana osobie, która podczas trwania całego Konkursu otrzyma największą liczbę punktów za uźródłowienie artykułów z szablonami problemów {{Fakt}} oraz {{Dopracować}} (z parametrem "źródła") oraz uzupełnionym parametrem "data".
    1. Punkty w kategorii przyznaje się według sposobu opisanego na stronie Konkursu.
    2. Aby hasło wzięło udział w kategorii konkursowej Wezwanie z przeszłości, należy wpisać je do specjalnej tabeli na stronie Konkursu najpóźniej do dnia zakończenia Konkursu.
    3. Kandydata do Czwartej Nagrody Specjalnej ustala młodsza specjalistka ds. wspierania społeczności nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia ostatniej rundy Konkursu.
   6. W przypadku rezygnacji z Pierwszej, Drugiej, Trzeciej lub Czwartej Nagrody Specjalnej przechodzi ona na kolejnego uczestnika Konkursu, który spełnia kryteria przyznania tej nagrody.
   7. W wypadku remisu między Uczestnikami limit kwotowy Drugiej, Trzeciej lub Czwartej Nagrody Specjalnej przypadający na ich miejsca jest dzielony przez liczbę tych osób.
 2. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adresy wskazane przez osoby nagrodzone, które nagrodzeni wskażą w ciągu 30 dni od momentu otrzymania informacji o wygranej.
 3. Zakazane jest uczestniczenie w Konkursie przy pomocy więcej niż jednego konta użytkownika w Wikipedii. Osoby naruszające powyższy zakaz zostaną wykluczone z Konkursu.
 4. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zapewnia wysyłkę nagród wyłącznie na teren krajów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie ogłoszenia wejścia w życiu regulaminu, w obrębie kontynentu europejskiego.


§ 4. Ustalenie osób nagradzanych


 1. Osobą nagradzaną Nagrodami Specjalnymi nie może zostać członek Zarządu Stowarzyszenia, członek Zespołu Zarządczego Stowarzyszenia, pracownik Wikimedia Polska, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynator wskazuje inną osobę.
 2. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili publikacji wyników. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 3. W przypadku braku zastrzeżeń młodsza specjalistka ds. wsparcia społeczności niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 4. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.


§ 5. Rozliczenie Konkursu


 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada młodsza specjalistka ds. wsparcia społeczności.
 2. Młodsza specjalistka ds. wsparcia społeczności na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), a także prowadzi rozliczenie Konkursu.


§ 6. Postanowienia końcowe


 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.