Dyskusja pliku:WMF-WMPL agreement 2012.pdf

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Public domain Uwaga: To jest tłumaczenie oryginalnej umowy, która jest spisana po angielsku. W razie nieścisłości lub niejasności obowiązujący jest tekst oryginalny, który można znaleźć na stronie: [1]

Umowa na pozyskiwanie funduszy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska
[edytuj]

Umowa na pozyskiwanie funduszy ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska na rok 2012 jest zaprojektowana tak aby obejmować zbiórki tej organizacji od 15 stycznia 2012 do 30 kwietnia 2012.

Umowa ta umożliwia Stowarzyszeniu Wikimedia Polska korzystać z geolokowanych banerów kierujących potencjalnych darczyńców z terenu Polski do specjalnej strony docelowej, która prosi polskich podatników aby wybrali Stowarzyszenie Wikimedia Polska jako jedyną polską organizację pozarządową, której będzie przekazany roczny 1% z ich podatku dochodowego. Żadne z tych środków nie będą dzielone z WMF[1].

Poprzez tę umowę, WMF zezwala swojemu partnerowi korzystać z geolokowanych banerów w Polsce na wyżej podany okres czasu. W zamian partner zgadza się postępować zgodnie z zasadami zbiórek, polityką prywatności i praktykami raportowania oraz wspierać globalną misję Wikimedia.

Ta umowa różni się od standardowej umowy na pozyskiwanie funduszy z partnerami ze względu na unikalny sposób w jaki polski partner gromadzi fundusze, to znaczy za pomocą pola wyboru w formularzach dostępnych polskim płatnikom podatków. Jednakże, przekazy banerowe umieszczane na stronach internetowych utrzymywanych przez WMF są podstawowym sposobem w jaki Wikimedia Polska prosi o wsparcie, dlatego WMF ma obowiązek zawrzeć niniejszą umowę z Wikimedia Polska zanim te banery będą wyświetlane.

Tło[edytuj]

Ta umowa jest zaprojektowana aby uściślić wzajemną odpowiedzialność WMF i partnerów dotyczącą pozyskiwania funduszy i ustanowić podstawy owocnej, długoterminowej współpracy. Różnorodność drobnych darczyńców jest ważna dla utrzymania niezależności projektów Wikimedia i WMF jest zdeterminowana aby realizować model rozproszony zbierania funduszy, w którym centralną rolę odgrywa globalny, wielojęzyczny i sterowany przez partnerów sposób docierana do darczyńców.

Partnerstwo to opiera się na wspólnych zasadach pozyskiwania funduszy w ruchu Wikimedia, która zostały przyjęte przez Radę Powierniczą Wikimedia Foundation[2]. W szczególności zasady te obejmują:

 1. Udostępnianie jasnej informacji na temat tego kogo wspierają darczyńcy i jak ich donacje są wykorzystywane;
 2. Ochrona bezpieczeństwa i poufności informacji o darczyńcach zgodnie z ich oczekiwaniami;
 3. Publicznie udostępniane dane księgowe funduszy zebranych przez przyjmującą organizację;
 4. Wysyłanie aktualnych informacji darczyńcom, począwszy od wstępnego podziękowania po późniejsze uaktualnienie "opieki wspierającego" dotyczące efektów ich donacji;
 5. Utrzymywanie odpowiedniej struktury technicznej i organizacyjnej (aktywny skarbnik, baza danych, systemy płatności, itd);
 6. Otwarta, społecznościowa współpraca w zakresie przekazu, testowania, pozyskiwania itp, w celu zapewnienia najwyższego możliwego poziomu publicznego wsparcia dla misji Wikimedia.

Nasze zobowiązanie do współpracy oznacza dzielenie się sukcesami i porażkami. Oznacza to również pracę z międzynarodowym ruchem Wikimedia nad wspólnymi kampaniami pozyskiwania funduszy, niezależnie od położenia geograficznego czy przynależności do organizacji partnerskiej, w tym komunikacji masowej do darczyńców.

Definicje[edytuj]

 • "WMF" odnosi się do Wikimedia Foundation, Inc. z siedzią w San Francisco, Kalifornia.
 • "Partner" odnosi się do partnera Wikimedia, którego dotyczy ta umowa.
 • "Strona[y] docelowa[y] zbiórki" odnosi się do strona[y] internetowej[ych] zarządzanej i hostowanej przez WMF służącej do zabiegania o darowizny.
 • "Strona[y] docelowa[y] zbiórki partnera" odnosi się do strona[y] internetowej[ych] zarządzanej i hostowanej przez partnera służącej do zabiegania o darowizny on-line.
 • "Zasięg geograficzny partnera" odnosi się do rejonu geograficznego przypisanego partnerowi.
 • "Język urzędowy" odnosi się do języka stosowanego we wszystkich oficjalnych dokumentach. (Dla WMF jest to język angielski.)
 • "Użytkownik" odnosi się do użytkownika jednej z witryn Wikimedia, z której może odwiedzić strony docelowe zbiórki i złożyć donację.
 • "Kwalifikowany" odnosi się do partnerów, którzy spełnili wymagania kwalifikacyjne potrzebne do uczestniczenia w tej umowie.
 • "Baner" odnosi się do ogłoszeń banerowych, które są umieszczane na stronach Wikimedia w czasie kampanii zbierania funduszy, w szczególności dorocznych kampanii, które trwają około dwóch miesięcy i generują większość indywidualnych darowizn.

Proces pozyskiwania funduszy[edytuj]

 • Strony wspólnie zdecydują o tekście dla banerów i docelowych stronach zbiórki. Dane z testowych przebiegów i ich realnej skuteczności w czasie kampanii pozyskiwania funduszy mogą być użyte do zmiany tych decyzji w okresie umowy[3].
 • Geolokacja użytkowników na podstawie ich adresów IP zdecyduje o tym, czy będą oni kierowani do strony docelowej zbiórki partnera lub czy będą im wyświetlane związane z partnerem banery. Wszyscy użytkownicy z adresów wewnątrz zasięgu geograficznego partnera będą kierowani do strony docelowej zbiórki partnera.
 • Użytkownicy, który adresy IP nie zostaną zidentyfikowane jako pochodzące z zakresu geograficznego partnera mogą mieć wyświetlane inne banery i być kierowani w inne miejsca[4], niezależnie od fizycznego adresu użytkownika.
 • Obie strony będą przetwarzały donacje które otrzymają za pomocą tego procesu i będą potwierdzały je jak to jest opisane w "Wzajemne zobowiązania".
 • Obie strony będą stale wymieniać dane na temat skuteczności ich stron docelowych pozyskiwania funduszy, w celu umożliwienia analizy i doskonalenia procesu.
 • Aktualizacje linków do pozyskiwania funduszy, w banerach i innych miejscach projektów, będą decydowane wspólnie.

Zobowiązania i warunki[edytuj]

Warunki[edytuj]

Do zawarcia niniejsze umowy, partner musi być w stanie:

 • Dokładnie i szybko księgować donacje. Dotyczy to również zdolności do obsługi związanej z tym komunikacji.[5]

WMF musi być w stanie wdrożyć system technologiczny umożliwiający dzięki geolokalizacji zidentyfikowanie faktu pozostawania użytkowników w obrębie położenia geograficznego partnera.

Zobowiązania wzajemne[edytuj]

 • Obie strony dostarczą dowodów (wraz z odpowiednimi dokumentami), że są kwalifikowani do zawarcia tej umowy, jak to zdefiniowano powyżej.
 • Obie strony będą przestrzegać ustalonych praktyk rachunkowości i sprawozdawczości dotyczących ich przychodów i wydatków.
 • Obie strony będą przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących pozyskiwania środków stosowanych w ich jurysdykcji.
 • Każda ze stron będzie publicznie udostępniała wszystkie dane księgowe zgromadzonych i wydatkowanych przychodów. Dane te będą udostępnione w przewidzianym prawem czasie[6] w językach urzędowych obu stron.[7]
 • Każda ze stron udostępni także listę ważniejszych planowanych wydarzeń, programów i/lub wydatków, które będą finansowane z przychodów pozyskanych z donacji. Każda pozycja na liście powinna zawierać krótki opis, przewidywany harmonogram i budżet. Będzie to udostępnione w odpowiednim czasie po rozpoczęciu roku fiskalnego organizacji.
 • Obie strony będą współpracować nad geograficznie lokowanymi jak i globalnymi środkami komunikacji kampanii w celu promowania zarówno krótko- i długoterminowego sukcesu zbierania funduszy i zarządzania trwałą wspólnotą darczyńców, zgodnie z wartościami ruchu Wikimedia.
 • Każda ze stron ustali podstawowy punkt kontaktu ('kontakt d/s pozyskiwania środków') dla wszystkich spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy.
 • Obie strony będą dzieliły się wydarzeniami dotyczącymi gromadzenia funduszy, zarządzania i obsługą, zarówno raportami z sukcesów jak i porażek. Obejmuje to udostępnianie informacji o bezpośrednich formach komunikacji (mail, e-mail) aby można je było komentować przed zastosowaniem.
 • Obie strony będą wysyłały podziękowania darczyńcom w przeciągu 6 miesięcy od otrzymania daru[8] a także wypełnią wszystkie obowiązki prawne w ich jurysdykcjach, takie jak dostarczanie formularzy podatkowych i tworzenie raportów z donacji.
 • Obie strony będą wzajemnie raportowały swoje przychody online nie później niż 4 tygodnie po końcu każdego miesiąca.
 • Obie strony będą stosowały się do wspólnej polityki prywatności darczyńców, którą można znaleźć na stronie <http://wikimediafoundation.org/wiki/Donor_Privacy_Policy>. Jeśli partner pragnie odstąpić od tej polityki prywatności musi wcześniej dostarczyć jej swoją wersję do aprobaty WMF. Partner umieści na stronie docelowej zbiórki link do tej polityki, jej tłumaczenia lub zaaprobowanej wersji własnej.

Zobowiązania partnera[edytuj]

Partner:

 • Będzie dążył do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego lub organizacji pozarządowej jeśli dotyczy to i jest dostępne w kraju pochodzenia partnera;
 • Jasno określi na swojej docelowej stronie zbiórki, że żadne fundusze nie są kierowane i nie będą transferowane do WMF. Umieści stwierdzenie po angielsku i polsku wyjaśniające, że żadne pieniądze nie są przetwarzane ani transferowane na konta WMF.

Zobowiązania WMF[edytuj]

WMF będzie:

 • Dostarczać na wniosek wiedzę i porady na temat pozyskiwania funduszy;
 • Udzielać informacje i plany dotyczące zbiórki pieniędzy, takie jak harmonogram i listy osób zaangażowanych oraz ich obowiązki;
 • Odpowiadać na każde pytanie partnera dotyczące pozyskiwania funduszy;

Przyszłe partnerstwo przy pozyskiwaniu funduszy[edytuj]

 • Obie strony zgadzają się dokładać wszelkich starań w celu spełnienia wzajemnych i poszczególnych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy oraz aktywnie identyfikować i niezwłocznie usuwać wszelkie nieprawidłowości.
 • Brak odpowiednich starań, aby szybko zaradzić nieprawidłowościom może mieć negatywny wpływ na przyszłe uczestnictwo w ​​partnerstwie pozyskiwania funduszy.

Przypisy[edytuj]

 1. WMF = Wikimedia Foundation – przypis tłumacza
 2. Patrz uchwał Rady Powierniczej WMF z 5 sierpnia 2011
 3. Na przykład WMF i partner mogą zgodzić się na prowadzenie kilku wersji stron docelowych aby zbadać ich skuteczność
 4. Ogólnie do stron docelowych pozyskiwania funduszy WMF i innych parterów
 5. Na przykład, sporządzanie dokumentów i raportów wymaganych przez urząd regulacji, sporządzanie potwierdzeń, takich jak dowody wpływów z podatków, czy wysyłanie podziękowań za wsparcie.
 6. Ogólnie w przeciągu 3 miesięcy od końca roku fiskalnego odpowiedniej organizacji
 7. To znaczy: dla WMF w języku angielskim; dla partnera, jeśli tak woli w języku angielskim lub w języku urzędowym partnera z odpowiednim streszczeniem w języku angielskim.
 8. Lepiej wcześniej

Public domain Uwaga: Powyższy tekst dostępny jest w domenie publicznej co oznacza, że możesz cały ten tekst oraz wybrane jego fragmenty wykorzystywać do dowolnych celów nie podając nawet autorów ani źródła.