Dyskusja pliku:Wikimedia Poland Fundraising Agreement 2013.pdf

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Public domain Uwaga: To jest tłumaczenie oryginalnej umowy, która jest spisana po angielsku. W razie nieścisłości lub niejasności obowiązujący jest tekst oryginalny, który można znaleźć na stronie: [1]

:autor tłumaczenia: Wpedzich

UMOWA O ZBIÓRCE FUNDUSZY

Niniejsza Umowa o zbiórce funduszy („Umowa”) obowiązująca od 15 stycznia 2013 (“Data obowiązywania”) została zawarta pomiędzy Wikimedia Foundation, Inc. (dalej okreslaną jako „WMF"), zarejestrowaną pod adresem 149 New Montgomery Street, 3rd Floor, San Francisco, California, USA a Stowarzyszeniem Wikimedia Polska (również „Wikimedia Polska”, dalej określanym jako „Partner”) zarejestrowanym przy ul. Tuwima 95 pok. 15, 90-031 Łódź, Polska (do każdej strony Umowy stosowane jest również określenie „Strona”, lub zbiorowo „Strony”).

W myśl niniejszej Umowy, Partner nie uczestniczy aktualnie w pozyskiwaniu funduszy we współpracy z Wikimedia Foundation lub na jej zlecenie, organizowanym w ramach corocznej zbiórki funduszy, lecz chce przeprowadzić ograniczoną zbiórkę funduszy podczas Okresu (zdefiniowanego poniżej) w ramach polskiej akcji przekazywania 1% podatku dochodowego dla OPP (zdefiniowanej poniżej).

WMF przychyla się do dążeń Partnera do uczestnictwa w zbiórce funduszy w ramach kampanii OPP, dzięki czemu Partner może pozyskać fundusze na szerzenie misji ruchu Wikimedia, którą jest doprowadzenie do sytuacji, w której każda osoba na świecie będzie miała dostęp do sumy ludzkiej wiedzy. Jest też gotowa wesprzeć działania Partnera poprzez umieszczanie w serwisach należących do WMF bannerów informacyjnych.

Biorąc pod uwagę wzajemne zapewnienia, warunki i zobowiązania zdefiniowane poniżej, mając na uwadze kwestie wyrażone w niniejszej Umowie, strony ustalają co następuje:

 1. Artykuł 1 - Definicje
  1. System OPP oznacza Ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie funkcjonującą w polskim prawie od 1 stycznia 2004, która pozwala polskim podatnikom przekazywać 1% podatku dochodowego na cele organizacji służących dobru publicznemu, tzw. Organizacjom pożytku publicznego (OPP).
  2. Terytorium oznacza obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Strona / Strony zbiórki oznacza strony internetowe zarządzane przez Partnera i poświęcone zbiórce funduszy.
  4. Odwiedzający to użytkownicy przeglądający strony internetowe serwisów Wikimedia, w tym faktyczni i potencjalni darczyńcy.
  5. Banner oznacza wiadomości wyświetlane w serwisach Wikimedia podczas kampanii zbiórki funduszy, głównie podczas corocznej zbiórki funduszy organizowanej przez WMF trwającej około dwóch miesięcy i przynoszącej większość środków od darczyńców indywidualnych.
 2. Artykuł 2 – czas trwania i wypowiedzenie umowy
  1. Czas trwania – Niniejsza umowa wchodzi w życie ze zdefiniowanym Dniem rozpoczęcia. Prawa i zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy będą wiążące do 30 kwietnia 2013, kiedy to Umowa ulegnie zakończeniu bez podejmowania działań przez którąkolwiek ze Stron, chyba, że Umowa rozwiązana zostanie wcześniej zgodnie z zawartymi w niej zapisami i przy utrzymaniu określonych zapisów, jak stanowi punkt 6.12.
  2. Wypowiedzenie – W zgodzie z ustaleniami zawartymi w punkcie 6.12,
   a) Dowolna ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia, przedstawiając drugiej Stronie pisemne wypowiedzenie;
   b)Dowolna ze Stron może wypowiedzieć Umowę w sytuacji, gdy druga ze Stron narusza postanowienia niniejszej Umowy i nie dopełni obowiązku przywrócenia swojego postępowania do stanu zgodności z Umową w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania pisemnego zawiadomienia o zauważonym odstępstwie;
   c) WMF może wypowiedzieć Umowę z okresem jednego dnia roboczego na piśmie, jeśli (i) Partner straci status Organizacji Pożytku Publicznego, (ii) Partner złamie ustalenia prawa lokalnego, w tym prawa do prywatności, reklamy i zbiórki funduszy; (iii) istnieją uzasadnione podejrzenia nadużyć ze strony Partnera lub jego pracowników, wolontariuszy, kontrahentów czy przedstawicieli w związku z funduszami darczyńców lub działaniami związanymi ze zbiórką;
   d) WMF może wypowiedzieć lub zawiesić dowolne działania w obszarze zbiórki funduszy przewidziane w ramach niniejszej Umowy, jeśli, w mniemaniu Dyrektora Wykonawczego Wikimedia Foundation, Partner nie stosuje się do opublikowanej decyzji lub uchwały Rady Powierniczej WMF związanej z przekazywaniem funduszy w ramach ruchu Wikimedia, chyba że w przestrzeganiu ustaleń takiej decyzji lub uchwały przeszkadzają kwestie prawne i regulacyjne, zaś Partner nie usunie przyczyny niestosowania się do w/w ustaleń w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania ze strony WMF pisemnego oświadczenia o niezgodności;
   e) Dowolna ze Stron może wypowiedzieć Umowę pisemnie ze skutkiem natychmiastowym, jeśli wystąpią następujące okoliczności: (i) Strona straci płynność finansową, {ii} Strona złoży wniosek lub zostanie posądzona o brak płynności finansowej, zaś procedury związane z brakiem płynności finansowej nie zostaną zamknięte w ciągu 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku, (iii) zawrze dobrowolną ugodę z wierzycielami, (iv) mianuje lub zleci mianowanie likwidatora, syndyka lub powiernika swojej własności lub (v) zaprzestanie prowadzenia działalności statutowej.
 3. Artykuł 3 - Prawa i zobowiązania Partnera
  1. Zdolność do przyjmowania darowizn – Partner musi zapewnić, że jest prawnie zdolny do przyjmowania darowizn na promowanie misji i idei ruchu Wikimedia w świetle polskiego prawa i musi nieprzerwanie utrzymywać status OPP przez cały Czas trwania Umowy. Na żądanie WMF, w jak najkrótszym czasie, nieprzekraczającym 30 dni kalendarzowych od wezwania, Partner musi przedstawić (i) podpisany certyfikat wydane przez dwustronnie uzgodnioną kancelarię prawną potwierdzający, że na podstawie kontroli Partner ma zdolność prawną do zbiórki funduszy na terenie kraju i/lub (ii) dokument stwierdzający status Partnera jako OPP wydany przez odnośne władze miejscowe.
  2. Wsparcie techniczne, wsparcie klienta – Partner zapewni, że WMF posiada wszelkie niezbędne linki do Stron zbiórki. Zapewni też, że Strony zbiórki nie są zarażone oprogramowaniem typu malware, wirusami, technikami phishingu czy innego typu szkodliwym kodem. Partner udostępni wystarczające zasoby ludzkie do sprawowania działań w obrębie obsługi klienta, w tym odpowiadania na pytania dotyczące zbiórki oraz o zwroty środków w odpowiednio krótkim czasie (co ma być spójne z zasadami prywatności oraz innymi prawami i wytycznymi).
  3. Ujawnienie – Partner ujawni Odwiedzającym następujące informacje: (i) wszystkie przekazane przez nich darowizny w ramach kampanii OPP zasilą środki Partnera, nie zaś WMF; (ii) fakt, że Partner działa niezależnie od WMF; (iii) jak zebrane darowizny zostaną wykorzystane, w sposób prawdziwy i zgodny z prawem.
  4. Komunikaty – Partner zobowiązuje się współpracować z WMF w kwestii komunikatów w sposób właściwy dla Terytorium, włącznie z komunikatami generowanymi masowo oraz tekstem, grafiką i materiałami wideo pojawiającymi się na Bannerach lub Stronach zbiórki Partnera (dalej zwanymi Komunikatami). Zgadza się też, że całość Komunikatów ma być spójna z marką i wartościami ruchu Wikimedia. Partner zgadza się natychmiastowo zaprzestać wykorzystywania Komunikatów, które WMF uzna za niestosowne i umotywuje to pisemnie. Partner zobowiązuje się dostarczyć tłumaczenia Komunikatów na język angielski, by dopomóc WMF w ich ocenie. Partner musi w uzasadnionych przypadkach zasięgnąć porady prawnej związku z Komunikatami, jeśli ma to zapewnić zgodność z miejscowymi prawami dotyczącymi zbiórek i reklam.
  5. Zgodność ze znakami handlowymi – Partner zobowiązuje się dotrzymać zgodności z zasadami dotyczącymi znaków handlowych WMF (https://wikimediafoundation.org/wiki/Trademark_policy) we wszystkich materiałach dotyczących zbiórki, jak też do nienaruszania własności intelektualnej ani innych praw przysługujących WMF oraz stronom trzecim.
  6. Zgodność z wytycznymi dotyczącymi zbiórek – Partner zobowiązuje się przestrzegać wytycznych dotyczących zbiórek funduszy wydanych przez Radę Powierniczą WMF ([#Guidelines_for_Fundraising_Scenarios https://wikimediafoundation.org/wiki/Resolution:Developing_Scenarios_for_future_of_fundraising#Guidelines_for_Fundraising_Scenarios]).
  7. Przetwarzanie i bezpieczeństwo danych – Partner zobowiązuje się przestrzegać wewnętrznych procedur kontrolnych i procedur związanych z przyjmowaniem i przetwarzaniem wpływających środków w bezpieczny, legalny, szybki i niekosztowny sposób, w tym do następujących działań:
   a) Zapewnienie że przed rozpoczęciem działań mających na celu pozyskiwanie funduszy ustanowione zostaną finansowe i techniczne mechanizmy kontrolne skutecznie i szybko lokalizujące i śledzące wpłaty przyjmowane jako skutek działań wynikających z niniejszej Umowy;
   b) Ustanowienie odrębnego konta bankowego Partnera, na które mają być przekazywane i na którym mają być przechowywane wpłaty z akcji pozyskiwania środków określonej niniejszą Umową. Jeśli niemożliwe jest otwarcie dedykowanego konta bankowego, Partner może w zamian ustanowić system księgowania wpłat zapewniający odpowiednie śledzenie wpływających kwot.
   c) Zapewnienie zgodności z obowiązującymi prawami dotyczącymi prywatności, w tym pozyskiwania, przetwarzania, wykorzystywania, przechowywania i bezpieczeństwa pozyskiwanych przez Partnera informacji o darczyńcach; utrzymywanie zgodnej z prawem infrastruktury bezpieczeństwa dla sieci i systemów przetwarzania i przechowywania informacji o darczyńcach (w tym informacji o wpłatach i finansach) oraz rejestrację Partnera u odpowiednich organów zajmujących się przechowywaniem informacji, jeśli jest to wymagane prawem. Na żądanie WMF, Partner musi przedstawić podpisane oświadczenie o takiej zgodności, utrzymaniu i rejestracji od uzgodnionej dwustronnie kancelarii prawnej o wysokiej jakości świadczonych usług lub audytora w terminie nieprzekraczającym 30 dni kalendarzowych od otrzymania takiego żądania w ramach Czasu trwania.
   d) Umieszczenie czytelnego i względnie wyeksponowanego linku na Stronie zbiórki Partnera do polityki darowizn i jej polskiego tłumaczenia, jak też stosowanie się do ustaleń polityki prywatności darczyńców dostępnej pod adresem http://pl.wikimedia.org/wiki/Polityka_prywatno%C5%9Bci_darczy%C5%84c%C3%B3w.
   e) Ustanowienie środków technicznych do przetwarzania wpływających darowizn przed Dniem rozpoczęcia, zaś jeśli WMF tego zażąda po Dniu rozpoczęcia przedstawienie wyników testu infrastruktury przyjmowania darowizn online.
   f) Zapewnienie, że przetwarzanie wpłat zgodnie z ustaleniami niniejszej Umowy przebiegać będzie z udziałem wyłącznie polskiego Urzędu Skarbowego, nie poprzez stronę trzecią, w tym Partnera.
   g) Zapewnienie, że każda osoba mająca dostęp do danych darczyńców podpisze umowę o zachowaniu poufności, zabraniającą wyjawiania danych darczyńców. Na żądanie WMF, Partner zleci przejrzenie umowy wykwalifikowanej dwustronnie uzgodnionej kancelarii prawnej i przedstawi przegląd umowy o zachowaniu poufności w terminie nieprzekraczającym 30 dni od odebrania takiego żądania.
  8. Podziękowania dla darczyńców – Darczyńcom należy podziękować tak szybko, jak to możliwe po przekazaniu darowizny, lecz w terminie nieprzekraczającym sześciu miesięcy od otrzymania wpłaty, jak też wypełnić zobowiązania prawne, takie, jak przekazanie potwierdzeń wpłat oraz sporządzenie raportów na temat darowizn w terminie przewidzianym prawem.
  9. Zobowiązania w dziedzinie raportowania finansowego – Partner będzie działać zgodnie z wymogami raportowania finansowego w odpowiednio krótkim okresie, w formie akceptowalnej dla Dyrektora Wykonawczego WMF, dostarczając dokładne i kompletne raporty lub dokumentację, zawierającą:
   a) Dokładny i kompletny raport przychodów, zgodnie z ogólnie przyjętymi praktykami księgowości i raportowania właściwymi dla rejonu geograficznego Partnera, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wygaśnięcia lub wypowiedzenia niniejszej Umowy.
   b) Przekazanie kopii dokładnych i kompletnych audytowanych oświadczeń finansowych oraz listu audytora do zarządu, wystosowanych przez dwustronnie zaakceptowanego audytora, zawierających wytyczne niniejszej Umowy w terminie nieprzekraczającym 30 dni od zamknięcia roku podatkowego Partnera dla którego obowiązuje niniejsza Umowa.
   c) Dostarczenie kopii dokładnego i kompletnego oświadczenia audytora z wewnętrznej kontroli finansowej, sporządzonego przez dwustronnie zaakceptowanego audytora w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wygaśnięcia lub wypowiedzenia niniejszej Umowy, zgodnie z jej postanowieniami.
  10. Odszkodowania i ubezpieczenie – Jeśli WMF zostanie obciążona lub pozwana w związku z działaniami Partnera (lub jego pracowników, kontrahentów, przedstawicieli, dyrekcji, powierników, itd.) w kwestii zaniedbań, wycieków danych czy zewnętrznych ataków na serwery i komputery, wynikających z następujących działań Partnera (jak tez jego pracowników, kontrahentów, przedstawicieli, dyrekcji lub pracowników): (i) przetwarzanie, otrzymywanie, przechowywanie, wykorzystywanie, ujawnianie lub inne działania związane z danymi darczyńców, (ii) zaniedbanie lub rażące zaniedbanie, (iii) złamanie warunków niniejszej Umowy, (iv) zbieranie funduszy poza ramami uzgodnionymi w niniejszej Umowie, (v) działania, produkty, usługi lub postępowanie; obowiązkiem Partnera jest wypłacenie odszkodowania i ochrona WMF oraz jej pracowników, kontrahentów, przedstawicieli, dyrekcji, powierników i pracowników przed żądaniami stron trzecich oraz przed związanymi z nimi stratami (rzeczywistymi i powstającymi jako konsekwencje działań), osądami i wydatkami, w tym wydatkami prawnymi i wynagrodzeniem radców prawnych. Zaleca się, by Partner uzyskał odpowiednie ubezpieczenie na wypadek tego typu zdarzeń ze strony firm trzecich.
  11. Nieprawidłowe działania – Warunkiem niniejszej Umowy jest, by Partner zgodził się natychmiast powiadomić dział prawny WMF o uzasadnionych podejrzeniach co do nielegalnych działań, w tym o nieprawidłowym przekazywaniu zabranych środków lub o uchybieniach w przetwarzaniu danych darczyńców.
  12. Raportowanie i kwestie prawne – Partner przekaże działowi prawnemu WMF ostrzeżenia, zawiadomienia, oskarżenia i domniemania wyrażone przez władze odpowiednie dla działań i odpowiedzialności Partnera w okresie obowiązywania Umowy, lub związane z postępowaniem lub brakiem działań związanych z niniejszą Umową lub z niej wynikających.
  13. Udostępnianie i analiza danych – Na żądanie WMF, Partner przedstawi informacje, takie, jak liczba dokonanych wpłat, średnia wartość pojedynczej wpłaty, jak też źródło wpłaty (np. informacje ze śledzenia bannerów, czy liczba wczytań i dane nt. ruchu na poszczególnych Stronach zbiórki), wyłączywszy jednak informacje osobiste o darczyńcach, związane ze Stronami zbiorki Partnera w celu analizy i usprawnienia procesu pozyskiwania darowizn.
 4. Artykuł 4 – Prawa i zobowiązania WMF
  1. Geolokacja i jej wykorzystywanie – WMF wprowadzi i utrzyma, w miarę potrzeb, technologię standardu przemysłowego pozwalającą identyfikować Odwiedzających w zależności od Terytorium zamieszkania na zasadach geolokacji. WMF wykorzysta adresy IP celem ustalenia, czy Odwiedzający pochodzą ze zdefiniowanego Terytorium, a jeśli tak – zostaną oni przekierowani na Strony zbiórki Partnera. Odwiedzający o adresach IP nie przynależnych do Terytorium, niezależnie od faktycznej lokalizacji, nie będą przekierowywani na Strony zbiórki Partnera. Strony uznają, że przekierowywanie Odwiedzających na odpowiednie strony internetowe zależne jest od prawnych i technicznych możliwości wprowadzenia odpowiednich środków technicznych pozwalających na zidentyfikowanie Terytorium, z którego pochodzą Odwiedzający.
  2. Wsparcie – WMF wesprze Partnera na jego wniosek odpowiednią wiedzą i doradztwem w zakresie pozyskiwania środków, włącznie z odpowiedziami na pytania o zagadnienia pozyskiwania środków tak dokładnie, jak będzie to możliwe. Na żądanie, biorąc pod uwagę ograniczone możliwości, WMF we współpracy z Partnerem przygotuje lub zmodyfikuje standardowe materiały dotyczące pozyskiwania środków do lokalnego wykorzystania przez Partnera.
  3. Powiadomienia – WMF z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje Partnera o planowanych lub faktycznych zmianach w rozporządzeniach lub statusie Fundacji, które mogłyby wpłynąć na działalność Partnera objętą niniejszą Umowa.
  4. Brak prawa do pozyskanych środków – WMF uznaje, że całość środków pozyskanych przez Partnera w wyniku uczestnictwa podatników w systemie OPP pozostaje w gestii Partnera i nie ma być współdzielona z WMF lub innymi organizacjami, chyba, ze Partner zgodzi się na takie działanie w ramach dozwolonych przez prawo polskie i amerykańskie.
  5. Prawo do audytu – WMF może we własnej gestii wykonać lub zlecić przeprowadzenie audytu operacji finansowych i operacji pozyskiwania środków przez Partnera po uprzednim powiadomieniu Partnera o takim zamiarze, nie częściej jednak niż raz na rok, chyba, że wystąpią poważne podejrzenia o nieodpowiednią alokację środków lub nieuprawnione ujawnienie danych darczyńców; w takich przypadkach liczba audytów nie jest ograniczana. Strony zapewnią, by audyt przeprowadzony był w sposób pozwalający uniknąć ujawniania danych identyfikujących poszczególnych darczyńców lub by przeprowadzono go zgodnie z europejskimi zasadami prywatności.
 5. Artykuł 5 – Prawa i zobowiązania obu Stron
  1. Zgodność – Strony będą postępować zgodnie z prawem miejscowym, włącznie z zasadami odnośnie pozyskiwania funduszy mającymi zastosowanie w ich jurysdykcji, jak też zasad prywatności, bezpieczeństwa danych, reklamy, spamu i pozyskiwania środków przez organizacje pozarządowe.
  2. Powiadamianie o naruszeniach i ich naprawa – Strony zgadzają się proaktywnie identyfikować niedostatki w działaniu lub naruszenia zasad, jak też powiadamiać o nich drugą ze Stron i naprawiać owe niedociągnięcia tak szybko, jak to możliwe.
  3. Testy – Strony zgadzają się współpracować w testach pozyskiwania informacji mających pomóc w optymalizacji Komunikatów oraz technologii pozyskiwania środków w Czasie trwania Umowy oraz przed jego rozpoczęciem, po dwustronnym uzgodnieniu, jeśli zajdzie taka konieczność.
  4. Bannery i Strony zbiórki – Strony uruchomią bannery i Strony zbiórki podczas Czasu trwania na celu mając jak największe zyski z kampanii pozyskiwania funduszy, wierność marce i zasadom ruchu Wikimedia, stosowanie się do wymogów prawnych i regulacyjnych oraz innych czynników, które podlegają obustronnym ustaleniom. Strony ustalają, że dane z testów oraz faktycznie pozyskane wykorzystane zostaną do usprawnienia procesów rozgrywających się w Czasie trwania.
 6. Artykuł 6 – Ustalenia końcowe
  1. Zależność między Stronami – Zawartość niniejszej Umowy nie zakłada, by którakolwiek ze Stron stała się partnerem biznesowym, uczestnikiem przedsięwzięcia joint venture, przedstawicielem prawnym ani agentem drugiej ze Stron. Żadna ze Stron nie ma prawa ani władzy zakładać, tworzyć ani zaciągać zobowiązań dowolnego rodzaju, wyrażonych bezpośrednio lub domniemanych, w imieniu lub na zlecenie drugiej ze Stron.
  2. Obowiązek mediacji – W przypadku różnic poglądów, obie Strony zgadzają się na przeprowadzenie mediacji przed podjęciem środków prawnych, przeprowadzonej osobiście przez wykwalifikowanego mediatora obustronnie zaakceptowanego przez Strony. Po przeprowadzeniu mediacji w dobrej wierze i udokumentowaniu przez mediatora impasu, dowolna ze stron może wnieść sprawę do sądu w terminie nie krótszym niż 30 dni po ustaleniu impasu.
  3. Jurysdykcja, wybór miejsca sądu i systemu prawnego – WMF oraz Partner zgadzają się, że w przypadku mało prawdopodobnych pozwów sądowych, sądem w którym zostanie rozpoznana sprawa będzie jurysdykcja właściwa dla hrabstwa San Francisco w stanie Kalifornia. WMF i Partner zgadzają się, by w/w sąd rozpoznał wszelkie sprawy sądowe wynikające z niniejszej Umowy. Umowa oraz działania Stron z niej wynikające będą oparte o prawo stanu Kalifornia oraz prawo federalne Stanów Zjednoczonych, bez odnoszenia się do kwestii możliwych konfliktów pomiędzy systemami prawnymi.
  4. Opłaty prawne – W przypadku zaistnienia konieczności podjęcia kroków prawnych celem egzekwowania ustaleń niniejszej Umowy, Strona która wygra proces ma prawo do odzyskania poniesionych kosztów, włącznie z rozsądnymi kosztami pomocy prawnej i opłatami sądowymi.
  5. Zrzeczenie się – Niemożność egzekucji przez którąkolwiek ze Stron ustaleń niniejszej Umowy nie jest równoznaczna zrzeczeniu się niewyegzekwowanych ustaleń, czy możliwości późniejszego dochodzenia niewyegzekwowanych praw w odniesieniu do danej sytuacji.
  6. Zmiany – Jeśli dowolna ze Stron zażąda zmian niniejszej Umowy, to Strony w odpowiednim czasie po powiadomieniu przez Stronę dążącą do zmodyfikowania ustaleń niniejszej Umowy odbędą dyskusję w dobrej wierze potwierdzającą zasadność wprowadzenia zmian. Zmiany niniejszej Umowy muszą mieć formę pisemną podpisaną przez obydwie Strony lub osoby przez nie wyznaczone.
  7. Integralność – Niniejsza Umowa stanowi całkowite i kompletne ustalenia pomiędzy Stronami, związane z zapisanymi w niej kwestiami, zastępując wszelkie uprzednie negocjacje, reprezentacje, umowy i porozumienia, zarówno pisemne jak i ustne. Umowę można wykonać w jednej lub kilku kopiach, z których każda uznana jest za oryginał, lecz wszystkie tworzą ten sam instrument prawny.
  8. Nieprzenaszalność – Niniejsza umowa została zawarta miedzy Stronami i nie może być przenoszona na osoby trzecie.
  9. Siły wyższe – Jeśli dowolna ze Stron nie jest w stanie dopełnić swoich powinności wynikających z niniejszej Umowy lub zrealizować zdefiniowanych w niej korzyści przez siły wyższe; wojny, zamieszki, powstania, ustalenia prawne, proklamacyjne, zarządcze, czy inne działania organów rządowych, strajki, lokauty, czy inne wydarzenia związane z zatrzymaniem rynku pracy, trzęsienia ziemi, tornada, eksplozje, pożary, powodzie, inne klęski żywiołowe, niedostępność infrastruktury internetowej, nieprawidłowe działania systemów IT lub pozostałe przyczyny, w wyniku których niemożliwe jest dopełnienie warunków niniejszej Umowy i leży ono poza kontrolą, nie wynikając z zaniedbań (tzw. Zdarzenia związane z siłami wyższymi), Strona której dotknęło takie Zdarzenie jest zwolniona z obowiązku wykonania ustaleń niniejszej Umowy, musi poinformować druga Stronę o wystąpieniu Zdarzenia i jak najszybciej wznowić wykonywanie niniejszej Umowy.
  10. Zasada rozdzielności – Jeśli którekolwiek z ustaleń niniejszej Umowy zostanie przez sąd właściwy dla rozpatrywania niniejszego dokumentu uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, ma ono zostać poprawione lub w przypadku niemożności takiego działania usunięte z Umowy w sposób zachowujący możliwość wykonania niniejszej Umowy w całości.
  11. Nagłówki – Tytuły i nagłówki niniejszej Umowy są zapisane jedynie dla łatwości czytania dokumentu i nie służą innym celom, w szczególności informowania, modyfikowania ani nakładania ograniczeń na dowolne ustalenia niniejszej Umowy.
  12. Utrzymywanie w mocy ustaleń – Ustalenia części 1, 2.7(b), 2.7(c), 2.7(f), 2.7(g), 3.8-3.13, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, oraz 6 nie tracą ważności po wygaśnięciu niniejszej Umowy lub jej wypowiedzeniu prze dowolną ze Stron, niezależnie od powodu.
  13. Korespondencja – Całość powiadomień wynikających z niniejszej Umowy należy wysyłać w formie pisemnej. Jej datę odbioru ustala się następująco: (a) tego samego dnia lub pierwszego następnego dnia roboczego przy doręczeniu osobistym, przez e-mail lub faks (b) dwa dni robocze po wysłaniu kurierem ekspresowym lub pięć dni roboczych po wysłaniu poczta priorytetową na następujące adresy:
   WMF
   The Wikimedia Foundation
   149 New Montgomery Street, 3rd Floor
   San Francisco, CA 94105
   USA
   Faks: +1 415.822.0495
   Do wiadomości: Michelle Paulson
   E-mail: Michelle.Paulson at wikimedia org
   Partner
   Stowarzyszenie Wikimedia Polska
   ul. Tuwima 95 pok. 15
   90-031 Łódź
   Polska
   Faks: nb.
   Do wiadomości: Tomasz Ganicz
   E-mail: Tomasz Ganicz at wikimedia pl
  14. Uprawnienie – Niżej podpisani oświadczają, że są upoważnieni do podpisania Umowy w imieniu Stron.

W obecności niżej podpisanych, Strony zatwierdzają i deklarują wykonanie niniejszej Umowy, z Dniem rozpoczęcia.

WIKIMEDIA FOUNDATION, INC.
Podpisane przez:
Michelle Paulson, (radca prawny)    
STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA
Podpisane przez:
Tomasz Ganicz (prezes)
Marek Stelmasik (skarbnik)