Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów dla członków i członkiń organów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska/Załącznik

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Załącznik do dokumentu Zarządzania Konfliktem Interesów dla członków i członkiń organów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska


WZÓR


OŚWIADCZENIE  O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW


Ja niżej podpisany(-a)………………………………………………………………………,

w związku z ………………………………………………………………………...………

oświadczam w dobrej wierze, że:

  1. nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności;
  2. bezzwłocznie poinformuję o wszelkich okolicznościach mogących stanowić konflikt interesów lub mogących spowodować jego powstanie.


………………………………………

(data i podpis)