Regulamin konkursu GLAMowy Miesiąc z Muzeum Narodowym w Krakowie

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulamin

Regulamin Konkursu GLAMowy Miesiąc z Muzeum Narodowym w Krakowie

§ 1. Zakres przedmiotowy

 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele konkursu GLAMowy Miesiąc z Muzeum Narodowym w Krakowie w Wikipedii;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • Konkurs – konkurs GLAMowy Miesiąc z Muzeum Narodowym w Krakowie;
  • Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732 z siedzibą w Warszawie, 00-580, al. Szucha 16/15;
  • Muzeum - Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062, al. 3 maja 1;
  • Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska, o którym mowa w Statucie;
  • Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  • Koordynatorka - koordynatorka Konkursu, specjalistka ds. otwartej kultury w Wikimedia Polska;
 4. Na potrzeby Konkursu w polskojęzycznej Wikipedii prowadzona jest strona Konkursu o charakterze informacyjnym i organizacyjnym.

§ 2. Konkurs

 1. Konkurs trwa od 30 lipca 2022 roku od godziny 00:00:01 do 31 sierpnia roku 2022 do godz. 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego letniego (CEST), czyli łącznie 33 dni kalendarzowe.
 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie.
 3. Konkurs organizowany jest w ramach partnerstwa z Muzeum Narodowy w Krakowie i finansowany przez Stowarzyszenie oraz Muzeum;
 4. Celem Konkursu jest:
  1. promowanie aktywności w dzieleniu się wiedzą o Muzeum oraz jego zbiorach;
  2. wyróżnienie wikipedystów szczególnie zaangażowanych we wzbogacenie Wikipedii o nowe treści i poprawę jakości dostępnych już treści;
 5. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim, znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 6. Konkurs polega na tworzeniu i rozbudowywaniu haseł związanych z Muzeum i jego zbiorami dzieł sztuki.
 7. Przedmiotem Konkursu są hasła związane tematycznie z Muzeum, to znaczy artykuły o muzeum, eksponatach znajdujących się w jego zbiorach, bądź biogramy osób związanych z muzeum i jego zbiorami dzieł sztuki.
 8. W Konkursie uwzględniane są wyłącznie hasła związane tematycznie z Konkursem, spełniające zasady i zalecenia edycyjne obowiązujące w Wikipedii (ze szczególnym uwzględnieniem zasad weryfikowalności i zalecenia encyklopedyczności), mające rozmiar co najmniej 2 kB oraz wpisane na listę haseł utworzonych i rozbudowanych w trakcie Konkursu znajdującej się na jego stronie.
 9. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która:
  a) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  b) dysponuje kontem w Wikipedii (https://pl.wikipedia.org/) z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika (aktywną najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu).

§ 3. Nagrody

 1. W ramach Konkursu przyznawane są następujące nagrody:
  1. Nagrody Specjalne
   1. Nagrody Specjalne stanowią gadżety związane z tematyką Konkursu.
   2. Ustanawia się trzy Nagrody Specjalne przyznawane do 70 dni po zakończeniu Konkursu.
    1. Pierwszą Nagrodę Specjalną, na którą składa się roczny karnet do Muzeum Narodowego w Krakowie, bon do sklepu Muzeum o wartości 300 PLN, etui na laptop oraz T-shirt, otrzyma osoba, która podczas trwania Konkursu napisze lub rozbuduje najwięcej powiązanych z tematyką konkursową artykułów, które nie później niż 60 dni po dacie zakończenia Konkursu uzyskają status Dobrego Artykułu lub Artykułu na Medal.
    2. Drugą Nagrodę Specjalną, na którą składa się półroczny karnet do Muzeum, bon do sklepu Muzeum o wartości 200 PLN, etui na laptop oraz T-shirt, otrzyma osoba, która podczas trwania Konkursu napisze lub rozbuduje najwięcej powiązanych z tematyką konkursową artykułów, które nie później niż 60 dni po dacie zakończenia Konkursu będą prezentowane w rubryce „Czy wiesz…” na stronie głównej Wikipedii.
    3. Trzecią Nagrodę Specjalną, na którą składa się półroczny karnet do Muzeum, bon do sklepu Muzeum o wartości 150 PLN, etui na laptop oraz T-shirt otrzyma osoba, która podczas trwania Konkursu napisze lub rozbuduje najwięcej artykułów powiązanych z tematyką konkursową artykułów.
    4. Kandydatów do Pierwszej Nagrody Specjalnej, Drugiej Nagrody Specjalnej oraz Trzeciej Nagrody Specjalnej ustala Koordynatorka nie później niż w ciągu 67 dni od zakończenia Konkursu.
    5. W przypadku rezygnacji z Nagrody Specjalnej przechodzi ona na kolejnego uczestnika Konkursu, który spełnia kryteria przyznania tej nagrody.
    6. W przypadku remisu o przyznaniu Nagród Specjalnych decyduje łączna liczba kB w utworzonych hasłach.
  2. Nagrody kaskadowe
   1. Nagrody kaskadowe stanowią gadżety związane z tematyką Konkursu, a także projektami Wikimedia.
   2. Nagrody kaskadowe są przyznawane w sytuacji, gdy ogólna liczba haseł biorących udział w Konkursie przekroczy progi nagród: odpowiednio 10, 20, 30, 40, oraz 50 haseł.
   3. Nagrody kaskadowe otrzymują wszyscy uczestnicy Konkursu, którzy napisali minimum 1 hasło spełniające zasady, o którym mowa w § 2 ust. 4 oraz wypełnili formularz umieszczony na stronie Konkursu.
   4. W przypadku, gdy progi nagród, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1 i 2 nie zostaną przekroczone, nagrody kaskadowe nie zostaną przyznane.
 2. Nagrody zostaną wysłane pocztą na adresy wskazane przez osoby nagrodzone, które nagrodzeni wskażą w ciągu 30 dni od momentu otrzymania informacji o wygranej.
 3. Zakazane jest uczestniczenie w Konkursie przy pomocy więcej niż jednego konta użytkownika w Wikipedii. Osoby naruszające powyższy zakaz zostaną wykluczone z Konkursu.
 4. Stowarzyszenie zapewnia wysyłkę nagród wyłącznie na terenie krajów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie ogłoszenia wejścia w życiu regulaminu, w obrębie kontynentu europejskiego.
 5. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród za wzbogacenie konkretnych kategorii tematycznych Konkursu określonych na stronie Konkursu.

§ 4. Ustalenie osób nagradzanych

 1. Koordynatorka nie później niż w ciągu 70 dni od zakończenia Konkursu ustala osoby nagrodzone.
 2. Koordynatorką Konkursu jest specjalistka ds. otwartej kultury w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska, Kamila Neuman.
 3. Nagrody Specjalnej nie może otrzymać koordynatorka, pracownik/pracowniczka, a także członek/członkini Zespołu Zarządczego Stowarzyszenia, członek/członkini Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, koordynatorka Konkursu wskazuje inną osobę.
 4. Każdy członek/członkini Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili ich ogłoszenia. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 5. W przypadku braku zastrzeżeń osoby nagradzane są niezwłocznie zawiadamiane o przyznaniu nagrody.
 6. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.

§ 5. Dane osobowe

 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania nagród i wyróżnień w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
  1. imienia i nazwiska;
  2. adresu zamieszkania;
  3. numeru PESEL lub NIP uczestnika Konkursu lub numeru PESEL lub NIP przedstawiciela ustawowego lub opiekuna w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych;
  4. w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności - pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 2. Przekazując wymienione w § 5 ust. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora do celów Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Niepodanie danych wymienionych w § 5 ust. 1 w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora o otrzymaniu nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.