Statut/Zmiany 2019/Art. 19

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich, zgodnie z decyzją Zarządu.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.
 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka, utraty osobowości prawnej lub wykreślenia jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada na mocy ustawy zdolność prawną, z właściwego rejestru,
  3. podjęcia przez Zarząd uchwały o wykreśleniu z listy członków podjętej w przypadku nieopłacenia składek członkowskich.
 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wchodzi w życie w terminie miesiąca od doręczenia jej wykluczonemu członkowi, chyba że przed upływem tego terminu złoży on pisemne odwołanie do Zarządu.
 3. Zarząd na najbliższym spotkaniu rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ust. 2 oraz podejmuje uchwałę w przedmiocie utraty członkostwa.
 4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, jest skuteczna z chwilą podjęcia.

Ustawowe określenie "utrata członkostwa".

Oddzielono rezygnację od śmierci/utraty statusu oraz dodano utratę statusu jednostki organizacyjnej nieposiadającej, itd.

Rozszerzono opis dotyczący trybu wygasania członkostwa.

Zmiana ustępów na punkty.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje