Statut/Zmiany 2019/Art. 26

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby Członków zwyczajnych.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 90 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. W sprawach nieuregulowanych do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio przepisy o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3) na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych, zawierający proponowany porządek obrad i projekty uchwał, które w intencji wnioskodawców ma podjąć Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu trzech miesięcy od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych w ust. 1 pkt 2 i 3.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. W sprawach nieuregulowanych do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio postanowienia o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

Dodanie wymogu co do treści wniosku o nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane przez członków.

3 miesiące zamiast 90 dni (i usunięcie błędu interpunkcyjnego).

“Określonych” (zgodnie z polską gramatyką, co nie determinuje, że żądanie i wniosek mają być wystosowane łącznie).

“Postanowienia” zamiast “przepisy”.

Zmiana ustępów na punkty.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje