Statut/Zmiany 2019/Art. 27

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zmiana merytoryczna edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 członków. Liczbę członków określa Walne Zebranie
 3. Prezes Zarządu jest wybierany przez Walne Zebranie Członków.
 4. Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się, wybierając spośród członków Zarządu co najmniej jednego Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 5. Funkcji Prezesa Zarządu nie można łączyć z pozostałymi.
 6. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd z zachowaniem postanowień Statutu.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 8. Członkami Zarządu są osoby wybrane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 9. (skreślony)
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków. Liczbę członków określa Walne Zebranie Członków.
 3. Prezes Zarządu jest wybierany przez Walne Zebranie Członków. Funkcji Prezesa Zarządu nie można łączyć z pozostałymi.
 4. Zarząd wybiera ze swojego składu Sekretarza i Skarbnika. Zarząd może wybrać ze swojego składu do dwóch Wiceprezesów Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 6. Zarząd może dokooptować do swojego składu członków niebędących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia. W treści uchwały Zarząd powołuje się na przyczynę kooptacji. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby członków Zarządu. Postanowienie to nie uchybia postanowieniom art. 18 i 19.
 7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż (1/2? 3/4? 100%?) przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Kryteria wynagradzania określa regulamin.

Wprowadzenie możliwości wynagradzania niektórych członków zarządu za przyjęcie krytycznie ważnych (głównie chodzi o sprawy prawne) obowiązków zarządczych. Obecnie nie ma żadnego ekwiwalentu (pozytywnego) ani środka dyscyplinującego oprócz zwołania walnego odwołującego członka zarządu.

 • Członkowie zarządu to wolontariusze. Wikimedianie doskonale rozumieją fakt, że od wolontariusza nie należy oczekiwać pełnego, nieprzerwanego poświęcenia. Wolontariusz ma prawo zniknąć z projektu, na czas jakiś albo na stałe, nie pilnować strony głównej czy Poczekalni. Członkami zarządu Stowarzyszenia są też wolontariusze. Prowadzenie Stowarzyszenia to coś innego niż edytowanie. Na wszystkich członkach zarządu po równo spoczywa osobista odpowiedzialność prawna za całość funkcjonowania organizacji. Muszą oni wypełnić obowiązki Stowarzyszenia m.in. wobec pracowników i urzędów (zob. niepełny spis zagadnień prawnych). Ponoszą odpowiedzialność za dobór osób podległych i współpracowników oraz za działania i zaniechania pozostałych członków zarządu. Nie mają prawa do urlopu ani zwolnienia. Od członków zarządu wymaga się więc kompetencji, ciągłej aktywności i odpowiedzialności, choć nadal pozostają oni wolontariuszami.
 • Wynagradzanie (czy też: rekompensata za wykonywanie niektórych obowiązków) dotyczyłoby tylko osób realnie wykonujących istotne obowiązki, a nie tylko np. obecnych na spotkaniach zarządu czy wspierających dobrą radą. Części funkcji nie można przenieść tymczasowo na inną osobę ze względu na brak kompetencji czy odpowiedniej ilości wolnego czasu. Części funkcji nie można przenieść na osoby spoza zarządu. Wielokrotnie bezpieczeństwo Stowarzyszenia zależy od małej grupy osób.
 • Do krytycznie ważnych obowiązków zarządczych wolimy nie zaliczać opieki nad projektami ("sponsorowania", zob. Co robimy/zgłoś pomysł) ani żadnych powinności, które można delegować poza zarząd.
 • Dobrym rozwiązaniem byłoby zawarcie z niektórymi członkami zarządu umowy nakładającej konkretne obowiązki aktywnego prowadzenia Stowarzyszenia. Umowa nie powinna jednak wymagać, nie dając nic w zamian, ponieważ zajść musi tu zasada ekwiwalentności (przy odpowiedzialności na setki tysięcy złotych, zawieranie umowy o wolontariat może zostać uznane za wyzysk). Chcemy więc dać komisji rewizyjnej możliwość negocjowania umów z członkami zarządu i przyznawania im wynagrodzenia w wysokości do ustalenia. Proponujemy ułamek średniego wynagrodzenia według GUS-u, za aktywne - powtarzamy, aktywne - uczestnictwo w pracach zarządu.
 • Wydaje się, że pieniądze te nie powinny iść z puli 1% (nie są działalnością pożytku publicznego, ale można dyskutować, czy nie byłyby niezbędne do prowadzenia tej działalności). Umowy w takich sprawach podpisuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale komisji (art. 11 ust. 4 ustawy o stow.). Koszty - ok. 100 tys. zł rocznie przy 3 osobach wynagradzanych przez 12 miesięcy po 2,7 tys. zł brutto.
 • Dlaczego do tej pory nie zgłaszano takich problemów? Z różnych przyczyn. Głównie dlatego, że organizacja miała mniejszy budżet i mniejszą skalę działalności. Przyczyną była bardzo daleko idąca koncentracja decyzyjności (bardzo wąskie grono mogło po pracy objąć pamięcią i kierować wszystkimi sprawami). Obecnie obowiązki członków zarządu wymagają przygotowania i specjalizacji, są mniej oczywiste, liczniejsze, a ryzyko błędu jest większe.
 • Dlaczego proponujemy to, mimo że zatrudniamy dyrektora? Dyrektor zajmie się sprawami operacyjnymi i nie wyręczy zarządu w wyżej wymienionych krytycznych sprawach. "Paradoksalnie" dyrektor pozwoli członkom zarządu zająć się tymi sprawami rzetelnie.

Wprowadzenie wyjątku od zasady wyboru/kooptowania członków zarządu spośród członków zwyczajnych. Członkami zarządu mogłyby zostać osoby spoza grona członków zwyczajnych, ale nie mogliby stanowić większości i nie mogliby piastować funkcji prezesa. Zarząd nie mógłby dokooptować bez podania w uchwale przyczyny. Chodzi o uzupełnianie stanowisk osobami mającymi specjalistyczne kompetencje, których nie mają zaangażowani wikipedyści (np. obecnie: kontrola marketingu). Ustawa wprost tego nie dopuszcza, ale jest to spotykana praktyka.

Pozostałe zmiany:

 • Reprezentacja zawsze jest na zewnątrz, więc jako pleonazm, przeredagowano.
 • Zmiana liczb na liczebniki.
 • Połączenie postanowień o prezesie.
 • Usunięcie “konstytuowania się”.
 • Wiceprezesów może być 0, 1 lub 2 (obecnie musi być co najmniej 1 i może być 6).
 • Przesunięcie postanowień o regulaminie oraz o sposobie wyboru przed nawias.
Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje