Statut/Zmiany 2019/Art. 27a

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Brak zmiany edytuj
Obecne brzmienie Proponowane brzmienie Uzasadnienie Dyskusja

  1. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  2. Kandydaci na członków Zarządu składają na Walnym Zebraniu Członków przed przystąpieniem do głosowania w sprawie ich wyboru oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 1 w formie pisemnej, osoby, które nie złożą oświadczenia nie mogą kandydować.
  3. W razie, gdy oświadczenie, o którym mowa ust. 2 okaże się niezgodne z prawdą oraz w razie niespełnienia warunków określonych w ust. 1 w trakcie trwania kadencji, mandat członka Zarządu wygasa. W celu uzupełnienia składu Zarządu stosuje się przepis art. 22.

Wykreślić

Zapisy tego artykułu zostały umieszczone w innych artykułach Statutu.

Dyskusja zmiany artykułu

Zobacz wszystkie dyskusje