Wikipedia bez barier/Regulamin

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Regulamin

§ 1. Zakres przedmiotowy

 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. cele konkursu Wikipedia bez barier, zwanego dalej Konkursem;
  2. sposób wyłaniania osób nagradzanych i wyboru nagród;
  3. zakres obowiązków Koordynatora.
 2. Regulamin nie narusza zasad i warunków rozliczania przyznanych środków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
  • Konkurs – konkurs Wikipedia bez barier organizowany i finansowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska;
  • Statut – Statut Stowarzyszenia Wikimedia Polska;
  • Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Wikimedia Polska wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244732;
  • Zarząd Stowarzyszenia – organ Stowarzyszenia Wikimedia Polska, o którym mowa w Statucie;
 4. Na potrzeby Konkursu w serwisie internetowym Stowarzyszenia prowadzi się strony dotyczące Konkursu o charakterze informacyjnym, organizacyjnym i rozliczeniowym.

§ 2. Konkurs

 1. Konkurs odbywa się w ramach polskojęzycznej Wikipedii, zwanej dalej Wikipedią, internetowej encyklopedii w języku polskim znajdującej się na stronie internetowej pl.wikipedia.org.
 2. Konkurs odbywać się będzie w dniach od 3 grudnia 2020 roku od godziny 00:00:00 do 10 grudnia roku do godz. 23:59:59 (8 dni kalendarzowych, godziny według czasu lokalnego obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej).
 3. Celem Konkursu jest:
  1. zwiększenie dostępności treści Wikipedii poprzez dodanie opisów alternatywnych do grafik;
  2. zapoznanie osób edytujących Wikipedię z mechanizmem dodawania opisów alternatywnych;
  3. zmotywowanie doświadczonych wikipedystów do pracy merytorycznej.
 4. Uczestnicy Konkursu dodają opisy grafik w hasłach Wikipedii tekstem alternatywnym używając parametru ‘’alt=’’ w wikikodzie.
 5. Uczestnicy zobowiązani są dodać w opisie swojej edycji hasztag #Wikipediabezbarier.
  1. Edycje nie opisane hasztagiem #Wikipediabezbarier nie zostaną zaliczone do akcji.
 6. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, która:
  a) zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  b) dysponuje kontem w Wikipedii (https://pl.wikipedia.org/) z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika (aktywną najpóźniej w dniu zakończenia Konkursu).

§ 3. Nagrody

 1. Wśród osób biorących udział w Konkursie wylosowane zostaną nagrody książkowe.
 2. Nagrodę losową, o której mowa w § 3. pkt 1, otrzymuje pięć wylosowanych osób spośród uczestników danej edycji Konkursu.
  1. W losowaniu uczestniczą osoby, które w czasie trwania konkursu dodały opisy do co najmniej 4 grafik.
  2. Losowanie zostanie przeprowadzone najpóźniej 14 dni po zakończeniu Konkursu.
  3. Losowanie osoby przeprowadzane jest przez koordynatora lub osobę przez niego wyznaczoną w następujący sposób:
  a) koordynator tworzy listę alfabetyczną nazw użytkowników w Wikipedii spośród osób spełniających kryteria opisane w § 3. pkt 2.1., a następnie nadaje im numery porządkowe 1, 2, 3… itd.;
  b) Następnie koordynator losuje jedną liczbę naturalną z przedziału od 1 do X, gdzie X oznacza liczbę porządkową przypisaną do ostatniej nazwy użytkownika na liście, o której mowa powyżej. Zwycięzcą zostaje osoba, która ma na liście numer odpowiadający wylosowanej liczbie;
  c) Przebieg losowania zostaje upubliczniony niezwłocznie przez koordynatora w formie krótkiego zapisu wideo ekranu urządzenia, na którym przeprowadzono losowanie.
 3. Zakazane jest uczestniczenie w Konkursie przy pomocy więcej niż jednego konta użytkownika w Wikipedii. Osoby naruszające powyższy zakaz zostają wyłączone z Konkursu.
 4. Stowarzyszenie Wikimedia Polska zapewnia rozsyłkę nagród wyłącznie na teren krajów znajdujących się w Europejskim Obszarze Gospodarczym w momencie ogłoszenia wejścia w życiu regulaminu, w obrębie kontynentu europejskiego.

§ 4. Koordynator

 1. Koordynatorem Konkursu jest pracownik Wsparcia Społeczności Wikimedia Polska.

§ 5. Ustalenie osób nagradzanych

 1. Koordynator nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu ustala osoby nagrodzone.
 2. Osobą nagradzaną nie może zostać Koordynator, Pracownik, a także członek Zespołu Zarządczego Stowarzyszenia, członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ani osoby im najbliższe w rozumieniu art. 39 ust. 2. Statutu. W wypadku, gdyby taka osoba spełniała warunki otrzymania nagrody, Koordynator wskazuje inną osobę.
 3. Każdy członek Zarządu Stowarzyszenia może zgłosić zastrzeżenia do wyboru osób nagradzanych w ciągu 48 godzin od chwili ich ogłoszenia przez Koordynatora. W takim wypadku o osobach nagradzanych decyduje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków.
 4. W przypadku braku zastrzeżeń Koordynator niezwłocznie zawiadamia osoby nagradzane poprzez dokonanie wpisu na ich stronach dyskusji w Wikipedii oraz w miarę możliwości poprzez e-mail, pouczając o obowiązkach informacyjnych i zasadach wyboru nagrody, a także wskazując adres e-mail do kontaktu.
 5. Od decyzji o ustaleniu osób nagradzanych odwołanie nie przysługuje.

§ 6. Rozliczenie Konkursu

 1. Za ogólne rozliczenie Konkursu odpowiada Koordynator.
 2. Koordynator na stronach dotyczących Konkursu, o których mowa w § 1. pkt 4., zamieszcza informacje o osobach nagradzanych (poprzez podanie nazwy wikipedysty), a także prowadzi rozliczenie Konkursu.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się postanowienia Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.