Biuletyn Informacji Publicznej

Wakacje z Wikipedią 2017

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
(Przekierowano z Wakacje z Wikipedią)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Wikiwakacje 2017 poster

Wakacje z Wikipedią to otwarty konkurs fotograficzny, którego celem jest zgromadzenie zdjęć dokumentujących materialne i przyrodnicze dziedzictwo Polski. Zebrane fotografie posłużą wzbogaceniu Wikimedia Commons - zasobów multimedialnych Wikipedii. Fotografie należy nadsyłać od 1 sierpnia do 30 września 2017.

Organizator konkursu to Stowarzyszenie Wikimedia Polska, a Patronem Honorowym jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Dzięki konkursowi poszerzymy bazę zdjęć na wolnej licencji o cenne materiały ilustracyjne związane z polską naturą i kulturą. Posłużą one m.in. do zilustrowania haseł we wszystkich wersjach językowych Wikipedii. Konkurs stanowi połączenie dwóch wcześniejszych konkursów - Wiki Lubi Zabytki oraz Wiki Lubi Przyrodę, dzięki którym pozyskano ponad 100 000 dobrej jakości fotografii przedstawiających polskie zabytki i polską przyrodę.

Regulamin konkursu Wakacje z Wikipedią

[edytuj | edytuj kod]
Postanowienia ogólne
§ 1
Organizatorem konkursu fotograficznego „Wakacje z Wikipedią”, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konkursem” jest Stowarzyszenie Wikimedia Polska, ul. Tuwima 95 pok. 15, 90-031 Łódź, nr NIP 728-25-97-388, zwane dalej „Organizatorem”.
§ 2
Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
§ 3
Celem Konkursu jest:
 1. wzbogacenie zasobów przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., zarejestrowaną zgodnie z prawem stanu Floryda w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o fotografie obiektów, o których mowa w § 9 regulaminu, znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. sporządzenie dokumentacji fotograficznej jak największej liczby obiektów dziedzictwa przyrodniczego oraz materialnego dziedzictwa kulturowego, o których mowa w § 9 regulaminu, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz udostępnienie jej każdemu zainteresowanemu podmiotowi w dowolnym wybranym przez niego celu.


Postanowienia dotyczące uczestników Konkursu
§ 4
 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych albo osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub faktycznego opiekuna, która:
  1. zaakceptowała treść niniejszego Regulaminu;
  2. dysponuje kontem w Wikimedia Commons z włączoną funkcją wysyłania wiadomości e-mail do użytkownika (aktywną najpóźniej w dniu zakończenia konkursu).
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska a także osoby pozostające z nimi w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
§ 5
 1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do zachowania anonimowości, jednak do odebrania nagród i wyróżnień w Konkursie konieczne jest przekazanie na wniosek Organizatora następujących danych:
  1. imienia i nazwiska;
  2. adresu do korespondencji (na podany adres wysłane zostaną nagrody dla zwycięskich uczestników);
  3. w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych - pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.
 2. Przekazując wymienione w § 5, p. 1 dane osobowe, uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora do celów Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Niepodanie danych wymienionych w § 5, p.1 w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu powiadomienia przez Organizatora o otrzymaniu nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.


Postanowienia dotyczące fotografii biorących udział w Konkursie
§ 6
 1. Fotografie biorące udział w Konkursie, zwane dalej „Fotografiami”, mogą zostać wykonane w dowolnym okresie.
 2. Fotografie nie mogą być nagrodzone w innych konkursach fotograficznych przed rozpoczęciem i w trakcie niniejszego Konkursu.
 3. Organizator dopuszcza udział Fotografii w równoległych, lokalnych konkursach organizowanych przez partnerów i patronów Konkursu, pod warunkiem, że uzyskano na taki udział zgodę Organizatora.
 4. Fotografie muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu i załadowane do Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/) w trakcie trwania Konkursu; nie mogą one być opublikowane w innych miejscach, włącznie z publicznie dostępnymi stronami internetowymi, przed załadowaniem ich do Wikimedia Commons w trakcie Konkursu;
 5. Fotografie muszą być załadowane do Wikimedia Commons w okresie od godziny 00:00 czasu letniego, środkowoeuropejskiego (CEST) 1 sierpnia 2017 do godziny 24:00 (CEST) 30 września 2017 roku poprzez formularz udostępniony na stronie Konkursu (http://wikiwakacje.pl), albo bezpośrednio do Wikimedia Commons w dowolny sposób; w obu przypadkach na ładującym spoczywa obowiązek upewnienia się czy opis zawiera prawidłowo podane elementy wymienione w §9 p. 2.
 6. O zachowaniu terminu do dokonania zgłoszenia decyduje chwila zarejestrowania zdjęcia w Wikimedia Commons. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub utratę informacji z przyczyn leżących po stronie przedsiębiorstw udostępniających łącza internetowe lub innych niezależnych od Organizatora.
 7. W ramach jednego zgłoszenia uczestnik konkursu może przesłać dowolną liczbę fotografii.
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§ 7
 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie zgłoszonych do Konkursu Fotografii na zasadach jednej z licencji:
  1. Creative Commons Uznanie Autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełna treść dostępna jest pod adresem URL: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
  2. Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, której pełna treść dostępna jest pod adresem URL: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieograniczone w czasie przechowywanie Fotografii w zasobach przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc.
§ 8
 1. Fotografie muszą być przesłane w formacie JPEG w rozdzielczości nie mniejszej niż 6 Mpix.
 2. Fotografie nie mogą być opatrzone widocznymi i niewidocznymi znakami wodnymi, ani żadnymi innymi formami podpisu autora bezpośrednio na Fotografiach. Dopuszcza się dodanie informacji o autorstwie Fotografii do zamieszczonych w niej metadanych EXIF.
 3. Fotografie nie mogą zawierać ramek ani innych sztucznych ozdób.
§ 9
 1. Fotografie muszą przedstawiać co najmniej jeden z poniższych obiektów znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. budowle i szerokie plany obszarów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych;
  2. szerokie plany obszarów chronionych przyrodniczo: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, obszary Natura 2000; charakterystyczne obiekty naturalne znajdujące się w obszarach chronionych wymienionych w § 9 p. 1.2, jak na przykład: góry, skały, rzeki, strumienie, jeziora, kompleksy leśne; zarejestrowane pomniki przyrody;
  3. dzieła sztuki (takie, jak rzeźby, instalacje czy murale) wystawione na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w publicznie dostępnych ogrodach.
 2. W opisie Fotografii musi znajdować się:
  1. opis obiektu umożliwiający jego identyfikację – jednoznaczną nazwę obiektu, oraz numer identyfikacyjny (lub współrzędne geograficzne/położenie fotografa);
  2. szablon “Wakacje z Wikipedią 2017” (ramka z tekstem Ten plik został przesłany w ramach konkursu Wakacje z Wikipedią.).
§ 10
 1. Zakazuje się uczestnikom konkursu łamać jakiekolwiek przepisy porządkowe, w tym w szczególności:
  1. wkraczać bez zezwolenia na teren stref ochrony ścisłej;
  2. wkraczać bez zezwolenia na tereny prywatne i wszelkie inne wymagające zezwolenia (przemysłowe, wojskowe itp);
  3. schodzić z wyznaczonych szlaków na terenie przyrodniczych obszarów chronionych, bez uzyskania zgody odpowiednich służb;
  4. wykonywać czynności zagrażających pozostającym pod ochroną gatunkom zwierząt i roślin.
 2. Stwierdzenie złamania zakazów wymienionych w § 10, p. 1. przez Uczestnika Konkursu skutkuje całkowitym wyłączeniem go z Konkursu.
§ 11
 1. Fotografie niespełniające któregokolwiek z warunków wymienionych w §§ 6–9 nie biorą udziału w Konkursie.
 2. Zdjęcia, co do których zostanie wykazane, że zostały wykonane z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska lub innych przepisów porządkowych nie biorą udziału w Konkursie.
Postanowienia dotyczące Komisji Konkursowej i Nagród
§ 12
 1. Organizator powołuje Komisję Konkursową w celu rozstrzygnięcia wyników Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa składa się z:
  1. przedstawicieli patrona honorowego;
  2. przedstawicieli środowiska fotograficznego;
  3. reprezentantów społeczności przedsięwzięć (projektów) internetowych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc.
 3. Komisja Konkursowa obraduje zgodnie z przyjętym przez siebie Regulaminem.
 4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
§ 13
 1. Komisja Konkursowa spośród nadesłanych do Konkursu Fotografii spełniających warunki wymienione w §§ 7–11 wybierze:
  1. Fotografie, które otrzymają 1., 2. i 3. Nagrodę;
  2. do siedmiu Fotografii wyróżnionych;
  3. do trzech Fotografii w każdej z następujących kategorii tematycznych:
   1. Zabytki i obszary zabytkowe, tj. zdjęcia obiektów spełniających kryteria opisane w §9 p 1.1;
   2. Obiekty i obszary przyrodnicze, tj. zdjęcia obiektów spełniających kryteria opisane w §9 p 1.2;
   3. Publicznie wystawiona sztuka, tj zdjęcia obiektów spełniających kryteria opisane w §9 p 1.3.
 2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę.
 3. Fundatorem Nagród i wyróżnień jest Organizator.
 4. Z fotografii nagrodzonych i wyróżnionych przedstawiających zabytki rejestrowe Komisja Konkursowa wyłoni 10 zdjęć, które zostaną zgłoszone do globalnego konkursu „Wiki Loves Monuments” organizowanego przez Wikimedia Foundation, Inc.
§ 14
 1. Nagrody są nagrodami rzeczowymi wybranymi przez zwycięzców spośród sprzętu fotograficznego, akcesoriów fotograficznych i książek dostępnych w jednym z 3 polskich internetowych sklepów fotograficznych wskazanych przez Organizatora. Zakupu wybranego przez zwycięzców sprzętu dokonuje Organizator. Wartość nagrody nie będzie przekraczać:
  1. Nagroda rzeczowa za najlepsze pojedyncze Fotografie (§ 13 pkt 1.1):
   1. Nagroda – 600 PLN;
   2. Nagroda – 300 PLN;
   3. Nagroda – 150 PLN.
  2. Nagrody specjalne w ramach każdej z kategorii tematycznych (§ 13 pkt 1.3):
   1. Nagroda – 500 PLN;
   2. Nagroda – 250 PLN;
   3. Nagroda – 100 PLN.
 2. Autorzy fotografii wyróżnionych otrzymają od Organizatora zestaw materiałów promocyjnych Organizatora.
§ 15
 1. Nagrody i wyróżnienia przesłane zostaną wyróżnionym uczestnikom Konkursu na koszt Organizatora do 3 tygodni, licząc od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 2. Komisja Konkursowa w porozumieniu z Organizatorem może zmienić sposób rozdzielenia Nagród.
§ 16
Nagrodzone Fotografie i informacje o nagrodzonych fotografach opublikowane zostaną na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URL podany zostanie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.
Wyłączenia odpowiedzialności
§ 17
Wszelkie zapytania w związku z Konkursem należy zgłaszać do Organizatora na jego adres, na piśmie wraz ze szczegółowym opisem w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Zapytania należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny”.
§ 18
Droga prawna do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Uczestników Konkursu wobec jego Organizatora w związku z Konkursem jest całkowicie wyłączona. W szczególności Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne prawne roszczenia w stosunku do Organizatora Konkursu związane z przyznaniem Nagród w ramach Konkursu. Realizacja nagród w ramach Konkursu następuje jako jednostronny akt dobrej woli ze strony organizatora Konkursu, bez możliwości podnoszenia przeciwko niemu jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
§ 19
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność stron internetowych, na które przesłane mają być zdjęcia biorące udział w Konkursie.
§ 20
Materiały zawarte na stronach internetowych mają jedynie charakter informacyjny, a wiążącą moc mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

Budżet

[edytuj | edytuj kod]
Budżet szacowany
 • Nagrody: 1050 + 3 * 850 = 3 600
 • Delegacje na podróże i inne koszty operacyjne + zapas: 1 000
 • Druki – plakaty, ulotki dla partnerów: max 400

Razem: 5000