Biuletyn Informacji Publicznej

FAQ

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


Gdzie szukać informacji

Grupa docelowa Kanały komunikacji Uwagi
Darczyńcy, sympatycy i sympatyczki

Zwróć uwagę na zakładkę "Wesprzyj nas!" i zakładkę "Kontakt", a także na informacje na temat przekazania 1,5%

Społeczności projektów Wikimedia Z czasem na projektach siostrzanych powstaną strony podobne do Wikipedia:Wsparcie.
Członkowie i członkinie
 • Komunikacja: lista mailowa wikimediapl-l i indywidualne maile (ogłoszenia, dyskusje), w dalszej kolejności ta wiki
Komunikacja w sprawach członkowskich i innych wewnętrznych z życia Stowarzyszenia odbywa się głównie drogą mailową.
 • Dokumentacja: ta wiki
Wiki pl.wikimedia.org służy do publikacji materiałów, które powinny być jawne ze względu na transparentność. Pełni też rolę Biuletynu Informacji Publicznej. Jest to przede wszystkim funkcja "biblioteki"/"archiwum".

Struktura organizacyjna, podział zadań

Jaką mamy strukturę organizacyjną?

Wśród osób funkcyjnych, mających stałe, oficjalnie przypisane zadania, są:

Wolontariusze, w tym członkowie Zarządu, nie otrzymują wynagrodzenia za działalność na rzecz Stowarzyszenia.

Patrz:

Jaki mamy podział zadań?

Zarząd, pracownicy i wolontariusze

Obszar zadań Opis Osoby wykonujące Osoba nadzorująca
Sfera działań zewnętrznych
Relacje z wolontariuszami i społecznościami edytującymi
Wspieranie społeczności (edytujących) Wsparcie edytorów-nowicjuszy Grupa wikiprzewodników (koordynowana przez zespół wsparcia społeczności) Dyrekcja
Wsparcie edytorów-trenerów Grupa wikitrenerów (koordynowana przez zespół wsparcia społeczności)
Udzielanie Wikigrantów Komisja Wikigrantów (koordynowana przez zespół wsparcia społeczności)
Inne projekty mające na celu pozyskiwanie treści niewyłącznie multimedialnych, zwiększanie grona wolontariuszy, integrację, dobrostan społeczności i pozostałe związane ze wsparciem społeczności Koordynowane przez zespół wsparcia społeczności
Wspieranie wolontariuszy (Stow.) i członków, komunikacja wewnętrzna (ze społecznością, wolontariuszami i członkami) Tworzenie i prowadzenie mapy zaangażowania wolontariuszy oraz bazy umiejętności wolontariuszy Zespół wsparcia społeczności
Tworzenie biuletynu dla społeczności
Wysyłanie pakietów informacyjno-motywacyjnych dla wolontariuszy i członków
Wydarzenia WMPL i międzynarodowe Organizacja wydarzeń Ekspert ds. organizacji wydarzeń
Programy stypendialne Komisja stypendialna
Nadzór nad zasadami bezpiecznej przestrzeni Zespół wsparcia społeczności
Współpraca z instytucjami
Współpraca z instytucjami kultury Pozyskiwanie zasobów z instytucji kultury i dziedzictwa Menadżerka ds. otwartej kultury wspierana przez grupę wikirezydentów Dyrekcja
Opieka nad programem Wikirezydencji Menadżerka ds. otwartej kultury
Opieka nad konkursami związanymi z dziedzictwem kulturowym, w tym Wiki Lubi Zabytki
Inna działalność w obszarze dziedzictwa kulturowego i sztuki oraz partnerstwa z podmiotami działającymi na tych polach
Współpraca z instytucjami oświatowymi Prowadzenie programu Wikiszkoła Zespół ds. edukacji
Współpraca z uniwersytetami
Inna działalność w obszarze oświaty oraz partnerstwa z podmiotami działającymi na tych polach
Reprezentacja, komunikacja zewnętrzna i fundraising
Reprezentacja Koalicja Otwartej Edukacji Wolontariusz i pracownik zespołu ds. edukacji Zarząd
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych Dyrekcja
CEE Hub Członkowie Zarządu/ Dyrekcja/ wolontariusze
Wikimedia Europe
Komunikacja zewnętrzna (promocja) Komunikacja generalnych kierunków działań Prezes
Dbałość o wizerunek, markę i pozycję Wikimedia Polska Członkowie Zarząd
Pracownicy Dyrekcja
Wolontariusze nie będący członkami
Promocja projektów Wikimedia Polska Pracownicy
Komunikacja kryzysowa Koordynatorka ds. komunikacji
Budowanie relacji z przedstawicielami mediów
Fundraising Pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z darczyńcami indywidualnymi i instytucjonalnymi Menadżer ds. fundraisingu i PR
Prowadzenie kampanii 1,5% PIT i innych kampanii fundraisingowych
Utrzymywanie relacji z podmiotami wspierającymi WMPL usługowo
Poszukiwanie potencjalnych członków Rady Programowej
Redagowanie raportu rocznego z działalności Stowarzyszenia
Kontakt z Wikimedia Foundation ws. kampanii 1,5% PIT
Rzecznictwo i polityki publiczne Działalność w obszarze polityk publicznych oraz partnerstwa z podmiotami działającymi na tych polach Menadżer ds. fundraisingu i PR, koordynatorka ds. komunikacji
Badania i rozwój
Projekty badawcze Przykładowo: badania wolontariatu i czytelnictwa, badania wizerunku Wikimediów, automatyzacja pracy wolontariuszy, rekomendacje wdrożeniowe dla działań operacyjnych Wolontariusze / pracownicy Dyrekcja
Sfera działań wewnętrznych
Prawo i administracja
Obsługa prawna Zgodność działań z prawem (o stowarzyszeniach, OPP, pracy, cywilnym, RODO, itd.) Dyrekcja Sekretarz
Kontrola zawieranych umów
Tworzenie, aktualizowanie i kontrola przestrzegania wewnętrznych regulacji
Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych
Udzielanie odpowiedzi na błędnie kierowane żądania usunięcia naruszeń, zaprzestania przetwarzania danych osobowych, usunięcia treści
Wykonywanie obowiązków osoby kontaktowej RODO
Udzielanie informacji publicznej, obecność WMPL w wymaganych prawnie bazach danych Dyrekcja
Sprawy członkowskie Przyjmowanie nowych członków Dyrekcja
Utrzymywanie bazy danych członków
Weryfikacja płacenia składek członkowskich i prowadzenie procedury skreślania z listy członków
Obsługa Walnych Zebrań Członków
Finanse i majątek
Kontroling finansowy Obsługa płatności Pracownicy wg obszarów odpowiedzialności („centra kosztów”) Skarbnik
Współpraca z biurem rachunkowym Dyrekcja
Analityka kosztów, raportowanie realizacji budżetu według działów
Śledzenie wpływów i decyzje o możliwości finansowania działań z poszczególnych źródeł Skarbnik
Stworzenie i kontrola nad „centrami kosztów”
Bieżące zarządzanie aktywami i planowanie finansowe Zarządzanie płynnością
Zarządzanie inwestycjami i kapitałem żelaznym, wybór instrumentów finansowych
Dokonywanie niestandardowych płatności: inne niż typowe opłaty oraz inne niż bieżące wydatki przypisane do pracowników
Śledzenie zmian wynagrodzeń na odpowiednich rynkach pracy
Planowanie i sprawozdawczość
Planowanie trzyletnie i roczne Dopracowanie i opiniowanie projektów zgłaszanych w ramach planów okresowych Pracownicy i dyrekcja Sekretarz
Zbieranie potrzeb budżetowych pracowników Dyrekcja
Synteza potrzeb budżetowych i propozycji poszczególnych działów Dyrekcja, skarbnik
Organizacja spotkań ewaluacyjnych wykonania planów okresowych Dyrekcja
Ocena projektów zgłaszanych w ramach planów okresowych Zarząd Prezes
Weryfikacja kompletności planów okresowych
Sprawozdawczość i dokumentacja wiedzy Sprawozdawczość finansowa Dyrekcja Skarbnik
Sprawozdawczość dla GUS i NIW Sekretarz
Wzory, obieg, cyfryzacja i archiwizacja dokumentów
Sprawozdawczość ogólna i dla WMF Pracownicy i dyrekcja
Zarządzanie pracownikami, rozwój zasobów ludzkich i koordynacja pracy Zarządu
Zarządzanie pracownikami Rekrutacja, onboarding, offboarding pracowników Dyrekcja Zarząd
Bieżąca komunikacja z pracownikami (wsparcie pracowników w realizacji codziennych zadań, spotkania indywidualne i grupowe)
Wykonywanie innych czynności z zakresu prawa pracy (w tym urlopowanie, ocena pracy, wsparcie sprzętowe)
Szkolenie, zapewnianie szkoleń
Organizacja kwartalnych spotkań sprawozdawczo-planistycznych pracowników z Zarządem
Koordynacja pracy Zarządu Nadawanie biegu sprawom kierowanym do Zarządu (w tym przypisanie właścicieli zadań, delegowanie spraw, które nie wymagają pracy Zarządu) Sekretarz Prezes
Monitorowanie i ocena stanu wykonania zadań Zarządu
Przygotowywanie, uzupełnianie i publikacja protokołów spotkań Zarządu
Mapowanie i rozwój umiejętności potrzebnych do realizacji zadań (szkolenie i zapewnienie szkoleń) Prezes
Kwestie sporne wewnątrz Zarządu
Kontakt z Komisją Rewizyjną i Sądem Koleżeńskim Prezes i sekretarz
Inne
Zaplecze IT Administracja systemami i aplikacjami (w tym pocztą elektroniczną) Dyrekcja i sekretarz Zarząd
Administracja serwerami i domenami Dyrekcja i skarbnik
Obszar zadań Opis Osoby wykonujące Osoba nadzorująca

Komisja Rewizyjna

 • Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia
 • Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
 • Żądanie od członków i organów Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw
 • Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu
 • Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem
 • Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 • Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego

Sąd Koleżeński

 • Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia w zakresie:
  • naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał organów Stowarzyszenia
  • sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia
 • Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

Informacje dotyczące tej witryny

Prawa autorskie

Ogólne zasady

Otrzymujesz ograniczoną licencję - CC BY-SA 4.0 - do bezpłatnego kopiowania i modyfikowania wszystkiego, co jest dostępne na tej stronie, z wyjątkami opisanymi poniżej.

Możesz także dodawać własne utwory i treści niechronione prawem autorskim, które związane są z działalnością Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Należy zakładać, że wszystkie teksty zawarte w tym serwisie (oprócz stron osobistych użytkowników) należą do członków, wolontariuszy lub pracowników Stowarzyszenia Wikimedia Polska i stanowią ich własną twórczość.

Wyjątki

Na tej stronie mogą znajdować się treści nieobjęte licencją CC-BY-SA 4.0 lub licencją zgodną z CC BY-SA 4.0. W każdym przypadku są one wyraźnie oznaczone. O ile nie jest to inaczej określone, ta strona nie jest związana z właścicielami praw autorskich do tych materiałów i ich użycie przez Ciebie poza tą stroną może być dokonane wyłącznie na Twoją odpowiedzialność. W szczególności chodzi o logotypy instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem Wikimedia Polska, do których wszelkie prawa są zastrzeżone (patrz: Kategoria:Loga).

Niektóre logotypy i nazwy, takie jak: Wikimedia, Wikipedia, Wikisłownik, Wikiźródła, Wikimedia Commons, Wikidane, Wikibooks, Wikicytaty, Wikinews, Wikispecies, Wikipodróże i Meta-Wiki są zarejestrowanymi znakami towarowymi i przedmiotami praw autorskich przysługujących Wikimedia Foundation. Są one wyłączone spod licencji do bezpłatnego kopiowania, a ich użycie musi być zgodne z Trademark Policy Wikimedia Foundation.

Wiele stron jest zablokowanych przed edycją na stałe, gdyż zawierają szczególnego rodzaju dane i dokumenty Stowarzyszenia.

Hosting

Strona ta jest umieszczona na serwerze należącym do Wikimedia Foundation z siedzibą w San Francisco i dlatego podlega prawu Stanów Zjednoczonych. Ze względu na to, że jest to strona Stowarzyszenia Wikimedia Polska z siedzibą w Warszawie, Stowarzyszenie bierze na siebie odpowiedzialność za przestrzeganie na niej prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Ani Wikimedia Foundation, ani Stowarzyszenie Wikimedia Polska nie biorą odpowiedzialności za naruszanie przez zawarte na tej stronie treści prawa kraju, w którym aktualnie przebywasz, jeśli nie są to Stany Zjednoczone lub Rzeczpospolita Polska.

Polityka prywatności

Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych osób związanych ze Stowarzyszeniem są szczegółowo opisane na stronie Polityka prywatności. Przypominamy, że dane zapisane w artykułach biograficznych w Wikipedii nie są danymi przetwarzanymi przez nas!

Komu mogę zadać dodatkowe pytania?

Patrz: