Komisja Rewizyjna/spotkania

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Skocz do: nawigacja, szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej
Strona główna
.
Regulamin
Spotkania
Złóż wniosek
Uchwały
Archiwum


Spotkania Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014-2016

10 maja 2014

Data
10 maja 2014
Miejsce
Poznań
Obecni
Juliusz Zieliński, Agnieszka Kwiecień, Daniel Malecki
 1. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 10 maja 2014 r. podjęło decyzję o wyborze w skład Komisji Rewizyjnej następujących osób:
  Juliusza Zielińskiego, Agnieszki Kwiecień i Daniela Maleckiego.
  Komisja na swoim pierwszym spotkaniu bezpośrednio po zakończeniu Walnego Zgromadzenia przyjęła uchwałę nr 2014/1 w następującym brzmieniu:
  Uchwała nr 2014/1
  Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska
  z dnia 10 maja 2014
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
  Działając na podstawie Art. 31. p.7. Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, członkowie Komisji Rewizyjnej wybrali ze swego składu Juliusza Zielińskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji w kadencji 2014-2016.
  Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 2z/0p/1w

24 października 2014

Data
24 października 2014
Miejsce
Wrocław
Obecni
Juliusz Zieliński, Agnieszka Kwiecień
 1. Przegląd stron dot. Komisji na wiki Stowarzyszenia (http://pl.wikimedia.org).
  Dokonano przeglądu i uporządkowania stron w kategorii Komisja Rewizyjna.
 2. Przedyskutowanie propozycji i przyjęcie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej.
  Komisja Rewizyjna przyjęła uchwałę 2014/2 w brzmieniu:
  Uchwała nr 2014/2
  Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska
  z dnia 24 października 2014
  w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej
  Komisja Rewizyjna przyjmuje następujące nowe brzmienie Regulaminu Komisji Rewizyjnej, dostępnego pod adresem https://pl.wikimedia.org/wiki/Regulamin_Komisji_Rewizyjnej, obowiązującego od 24 października 2014 r.:
  1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie artykułów 31, 32 i 33 Statutu Stowarzyszenia.
  2. Członkowie Komisji podejmują działania kontrolne wobec całokształtu działań Stowarzyszenia i jego Zarządu zarówno na podstawie ustaleń podjętych na spotkaniach członków Komisji, jak i samodzielnie, z własnej inicjatywy.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej spotykają się "na żywo" nie rzadziej niż jeden raz w roku; oprócz tego mogą podejmować wspólne decyzje poprzez kontakt na kanale IRC, kanałami Wiki, e-mailowy i telefoniczny.
  4. Członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczą - w miarę możliwości - w regularnych posiedzeniach Zarządu na kanale IRC oraz w organizowanych "na żywo" wspólnych posiedzeniach Zarządu i zgłaszają podczas nich na bieżąco Zarządowi swoje uwagi wobec dyskutowanych tam tematów.
  5. Komisja Rewizyjna w swej pracy zmierza do podejmowania decyzji jednomyślnych; w razie wątpliwości bądź zaistnienia różnicy zdań poszczególnych członków Komisji decyzja podejmowana jest w drodze głosowania większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
  Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 2/0/0
 3. Ustalenie organizacyjnych i technicznych sposobów gromadzenia informacji o działaniach Komisji oraz przekazywania ich do biura Stowarzyszenia.
  Dokumenty oficjalne Komisji będą podpisywane przynajmniej przez Przewodniczącego i wysyłane do siedziby Stowarzyszenia. Komisja prowadzi rejestr spraw, którymi zajmowała się podczas swojej kadencji.
 4. Dyskusja na temat przeprowadzenia profesjonalnego badania bilansu Stowarzyszenia po zakończeniu roku obrotowego 2014.
  Komisja zdecydowała o poddaniu sprawozdania finansowego za rok 2014 formalnemu audytowi, w związku z czym przyjęła uchwałę 2014/3 w brzmieniu:
  Uchwała nr 2014/3
  Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska
  z dnia 24 października 2014
  w sprawie audytu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2014
  Komisja Rewizyjna zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska do poddania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014 formalnemu audytowi i zabezpieczenia środków finansowych na ten cel. W związku z tym oczekuje od Zarządu przedstawienia co najmniej trzech ofert z rekomendacjami biur rachunkowych mających odpowiednie uprawnienia w celu dokonania wyboru audytora. Oferty muszą wpłynąć do końca lutego 2015 r.
  Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 2/0/0

27 stycznia 2015

Data
27 stycznia 2015
Miejsce
on-line
Obecni
Juliusz Zieliński, Agnieszka Kwiecień

Przedyskutowanie propozycji Zarządu Stowarzyszenia i wybór firmy do przeprowadzenia audytu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2014.
Komisja Rewizyjna przyjęła uchwałę 2015/1 w brzmieniu:

Uchwała nr 2015/1
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska
z dnia 27 stycznia 2015
w sprawie audytora sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2014.
Komisja Rewizyjna, działając w oparciu o Uchwałę Komisji Rewizyjnej nr 2014/3 oraz Uchwałę Zarządu UZ 6/2014, postanawia spośród przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia ofert biur rachunkowych gotowych podjąć się audytu księgowego sprawozdania Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2014 wybrać firmę Kancelaria Biegłych Rewidentów Czupryniak i Wspólnicy Spółka z o. o., ul. A. Struga 78, budynek A lok.105, 90-557 Łódź.
Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 2/0/0

20 kwietnia 2015

Data
20 kwietnia 2015
Miejsce
on-line
Obecni
Juliusz Zieliński, Agnieszka Kwiecień.

Przedyskutowano zgłoszoną przez Kancelarię Biegłych Rewidentów sprzeczności uchwały Komisji Rewizyjnej nr 2015/1 (w sprawie wyboru firmy do przeprowadzenia audytu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2014) z art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości.
Po przeanalizowaniu sytuacji Komisja Rewizyjna przyjęła uchwałę 2015/2 w brzmieniu:

Uchwała nr 2015/2
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska
z dnia 20 kwietnia 2015
w sprawie audytu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2014.
Komisja Rewizyjna, uwzględniając fakt, iż uprawnienia do wyboru instytucji powołanej celem przeprowadzenia formalnego audytu ksiąg Stowarzyszenia przypisane są, zgodnie z art. 66 ust. 4 Ustawy o rachunkowości – wobec braku delegacji w tej sprawie w Statucie Stowarzyszenia dla Komisji Rewizyjnej – wyłącznie Walnemu Zebraniu Członków i w związku z tym wybór Kancelarii Biegłych Rewidentów Czupryniak i Wspólnicy przez Komisję Rewizyjną jest nieważny z mocy Ustawy, postanawia:
§1
Uchylić swoją uchwałę nr 2014/3 z 24 października 2014 r. zobowiązującą Zarząd do przeprowadzenia formalnego audytu ksiąg Stowarzyszenia za rok 2014 i zastąpić ją zaleceniem do przeprowadzenia nieformalnego badania tych ksiąg za rok 2014 przez zewnętrzną kancelarię biegłych rewidentów.
§2
W konsekwencji decyzji opisanej w §1 – uchylić swoją uchwałę nr 2015/1 z 27 stycznia 2015 r. o formalnym wyborze Kancelarii Biegłych Rewidentów Czupryniak i Wspólnicy i zastąpić ją zaleceniem wybrania tej właśnie Kancelarii do przeprowadzenia nieformalnego badania ksiąg.
§3
Celem uniknięcia w przyszłości potrzeby angażowania Walnego Zebrania do analizowania ofert firm zajmujących się audytem ksiąg, Komisja Rewizyjna zgłasza Zarządowi wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania punktu w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w którym – w Artykule 32 ust. 1 – na końcu zdania (po przecinku) umieszczone zostałyby słowa „w tym wybór biegłego rewidenta w celu wydania opinii i raportu o badanym sprawozdaniu finansowym,”.
§4
Celem uproszczenia procedur zatwierdzania sprawozdań, zgodnie z sugestiami kontrolerów z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przekazanymi Zarządowi jesienią 2014 roku, Komisja Rewizyjna zgłasza Zarządowi wniosek o zbadanie pod względem prawnym możliwości (i w razie potwierdzenia, że taka możliwość istnieje – realizację) umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania propozycji wprowadzenia także drugiej zmiany w Statucie, polegającej na usunięciu z ustępu 2 w Artykule 24, wymieniającego listę czynności będących przedmiotem porządku obrad Walnego Zebrania, słów „rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych” i umieszczenie tych słów w Art. 32 po ustępie 4, jako nowy ustęp 4a.
Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 2/0/0


4 czerwca 2016

Data
4 czerwca 2016
Miejsce
Lublin
Obecni
Juliusz Zieliński, Daniel Malecki.

Przedyskutowano sprawozdanie finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2015 oraz sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za rok 2015, a także raport Kancelarii Biegłych Rewidentów CONSULTUS wykonany w maju 2016.
Po przeanalizowaniu sprawozdań oraz raportu, a także w wyniku oceny własnej, Komisja Rewizyjna przyjęła uchwałę 2016/1 w brzmieniu:

Uchwała nr 2016/1
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska
z dnia 4 czerwca 2016
w sprawie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2015.
§1
Komisja Rewizyjna postanawia przyjąć dokument pt. "Ocena pracy Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska za rok 2015"
§2
Komisja Rewizyjna rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zaakceptowanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015.
§3
Komisja Rewizyjna rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Stowarzyszenia z pełnienia przez nich obowiązków w roku 2015
Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 2/0/0


Komisja Rewizyjna przedyskutowała treść sprawozdania z własnej działalności w roku 2015.
Po dyskusji Komisja Rewizyjna przyjęła uchwałę 2016/2 w brzmieniu:

Uchwała nr 2016/2
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska
z dnia 4 czerwca 2016
w sprawie sprawozdania z działalności własnej w roku 2015.
§1
Komisja Rewizyjna postanawia przyjąć dokument pt. "Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wikimedia Polska z działalności w roku 2015" celem przedstawienia go Walnemu Zgromadzeniu celem akceptacji.
§2
Komisja Rewizyjna wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie jej członkom absolutorium za rok 2015.
Uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 2/0/0

4 czerwca 2016

Data
4 czerwca 2016
Miejsce
Lublin
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb, Maciej Król

Członkowie Komisji Rewizyjnej w nowym składzie przystąpili do wyboru przewodniczącego i sekretarza Komisji, przyjmując jednogłośnie dwie uchwały: UKR 2016-3 i UKR 2016-4.

5 czerwca 2016

Data
5 czerwca 2016
Miejsce
Lublin
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb, Maciej Król

Spotkanie miało na celu omówienie zmian regulaminach tajnych głosowań w czasie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (przyjęta uchwała UKR 2016-5) oraz wniosku o wykreśleniu Sądu Koleżeńskiego (przyjęta UKR 2016-5).

23 stycznia 2017

Data
23 stycznia 2017
Miejsce
e-mail
Obecni
Juliusz Zieliński, Karol Głąb, Maciej Król

W związku z koniecznością przeprowadzenia audytu sprawozdania finansowego WMPL, do którego Stowarzyszenie jest zobowiązane na mocy umowy z Wikimedia Fundation, komisja Rewizyjna w pełnym składzie, jednogłośnie przyjęła uchwałę nr UKR 2017-1. Ze względu na krótki termin realizacji, audyt powierzono kancelarii, z którą WMPL już współpracowało w tym zakresie rok temu.