Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/10 maja 2014

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Obrady Zarządu Stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania 2014

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Hotelu Mercure Poznań Centrum, ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań, 10 maja 2013 roku, o godz. 11:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania odbędzie się 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Program[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2013 r.
 5. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2013 r., w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu Wikigrantów w 2013 r.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2013 r. i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2013 r.
  2. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2013 r.
  3. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2013 r.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2013 r.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2013 r.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2013 r.
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2013 r.
 11. Dyskusja na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2014–2016
 12. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2014–2016
 13. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu Stowarzyszenia;
  2. wybór pozostałych członków Zarządu;
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej;
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 14. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2014 r. Dyskusja.
 15. Dyskusja nad dokonaniem zmian w Statucie Stowarzyszenia i głosowanie nad przyjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Wolne wnioski.

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 10 maja 2014 r.[edytuj | edytuj kod]

Dzisiaj, 10 maja 2014 roku na godzinę 11:30 w hotelu Mercure Poznań Centrum, zgodnie z uchwałą zarządu stowarzyszenia nr 2014-16 z 15 kwietnia 2014 r., zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Obrady otworzył prezes zarządu stowarzyszenia Tomasz Ganicz jako tymczasowy przewodniczący i stwierdził na podstawie listy obecności, przy podpisaniu której wydawano mandaty, za pomocą których przeprowadzano głosowania jawne, że na Zebraniu nie stawiła się wystarczająca liczba członków. W związku z tym prezes zarządu otworzył obrady w drugim terminie o godz. 12:00. Walne Zebranie było prowadzone godnie z poniższymi punktami.

 1. Tomasz Ganicz przedstawił treść regulaminu Zebrania (treść regulaminu stanowi załącznik do protokołu), które zostało przyjęte przez zebranych jednogłośnie.
 2. Tomasz Ganicz ogłosił wybór prezydium Zebrania. Do prezydium zaproponowano Janusza Dorożyńskiego (do pełnienia funkcji przewodniczącego), Piotra Gackowskiego (do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego) i Krzysztofa Imbierowicza (do pełnienia funkcji sekretarza). Zgłoszone osoby zgodziły się kandydować do prezydium do zaproponowanych funkcji. W głosowaniu jawnym zebrani en bloc wybrali prezydium w zaproponowanym składzie (48 głosów za i 2 głosy wstrzymujące). Zgodnie ze statutem prezydium stanowiło komisję skrutacyjną.
 3. Tomasz Ganicz przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne OPP Stowarzyszenia za 2013 r.
 4. Tomasz Ganicz przedstawił w imieniu Zarządu Stowarzyszenia sprawozdanie z własnej działalności zarządu za 2013 r.
 5. Przewodniczący oddał głos Tomaszowi Skibińskiemu, przewodniczącemu Komisji Wikigrantów, który przedstawił w imieniu komisji sprawozdanie z działalności komisji za 2013 r.
 6. Prezydium Walnego Zebrania stwierdziło, że na podstawie listy obecności (w załączeniu[1]), że na zebraniu jest obecnych 46 członków stowarzyszenia dysponujących 50 głosami na podstawie pisemnych pełnomocnictw, spośród których jedno pełnomocnictwo było szczegółowe.
 7. Przewodniczący oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu, przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który przedstawił w imieniu komisji ocenę pracy Zarządu za 2013 r. W imieniu komisji zgłosił wniosek o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.
 8. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad uchwałami nr 1, 2 i 3.
  1. Uchwała nr 1/2014 (w załączeniu) ws. przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2013 r. – przyjęta jednomyślnie.
  2. Uchwała nr 2/2014 (w załączeniu) ws. przyjęcia ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2013 r. – przyjęta jednomyślnie.
  3. Uchwała nr 3/2014 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2013 r. – przyjęta z 5 głosami wstrzymującymi się.
 9. Przewodniczący oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z własnej działalności w 2013 r.
 10. Przewodniczący oddał głos Tomaszowi Skibińskiemu, przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego, który przedstawił sprawozdanie sądu z własnej działalności w 2013 r.
 11. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad uchwałami nr 4 i 5.
  1. Uchwała nr 4/2014 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2013 r. – przyjęta z trzema głosami wstrzymującymi się.
  2. Uchwała nr 5/2014 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2013 r. – przyjęta z dwoma głosami wstrzymującymi się.
 12. Przewodniczący ogłosił przerwę do godziny 14:05.
 13. Po przerwie przewodniczący ogłosił rozpoczęcie dyskusji nad liczebnością zarządu stowarzyszenia kadencji 2014-2016. W dyskusji zaproponowano utrzymanie liczby 7 osób w zarządzie.
 14. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad uchwałą nr 6.
  1. Uchwała nr 6/2014 (w załączeniu) ws. liczebności zarządu stowarzyszenia w kadencji 2014-2016 – przyjęta jednomyślnie.
 15. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur na prezesa zarządu. Zgłoszono jedną kandydaturę na prezesa (Ganicz Tomasz).
 16. Po rozdaniu kart do głosowania przystąpiono do zebrania głosów w głosowaniu tajnym.
 17. Następnie komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów.
 18. Po podliczeniu głosów przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów.
  1. W głosowaniu na prezesa zarządu oddano 47 głosów – 46 głosów ważnych, 1 głos nieważny. Tomasz Ganicz został wybrany na prezesa zarządu kadencji 2014-2016.
 19. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur na członków stowarzyszenia. Zgłoszono osiem kandydatur do zarządu (Buczyński Michał, Stelmasik Marek, Głąb Karol, Szafran-Kozakowska Natalia, Król Maciej, Malecki Daniel, Pędzich Wojciech, Wilk Małgorzata). Natalia Szafran-Kozakowska odmówiła kandydowania, zaś pozostali zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.
 20. Po rozdaniu kart do głosowania przystąpiono do zebrania głosów w głosowaniu tajnym.
 21. Następnie komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów.
 22. Przewodniczący zebrania oddał głos Tomaszowi Ganiczowi, prezesowi stowarzyszenia, który przedstawił plan działań zarządu na rok 2014. W dyskusji padło kilka pytań z sali, zaproponowano też wprowadzenie do planu uzupełnień.
 23. Po podliczeniu głosów na członków zarządu przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów.
  1. W głosowaniu na członków zarządu oddano 47 głosów, wszystkie głosy ważne. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów za: Stelmasik Marek 44, Głąb Karol 44, Król Maciej 41, Wilk Małgorzata 38, Pędzich Wojciech 34, Buczyński Michał 31, Malecki Daniel 22. Do zarządu weszli: Stelmasik Marek, Głąb Karol, Król Maciej, Wilk Małgorzata, Pędzich Wojciech, Buczyński Michał.
 24. Następnie przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur do komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Do komisji rewizyjnej zgłoszono 4 kandydatury: Zieliński Juliusz, Kwiecień Agnieszka, Koszewska Julia, Malecki Daniel (Julia Koszewska odmówiła kandydowania, zaś pozostali zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie), a do sądu koleżeńskiego zgłoszono 3 kandydatury: Koszewska Julia, Skibiński Tomasz, Bladyniec Tomasz (wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie).
 25. Rozdano karty do głosowania na członków komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego
 26. Przystąpiono do zebrania głosów w wyborów na członków komisji rewizyjnej w głosowaniu tajnym, a komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów.
 27. Po podliczeniu głosów przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów.
  1. W głosowaniu na członków komisji rewizyjnej oddano 47 głosów – 46 głosów ważnych, 1 głos nieważny. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów za: Kwiecień Agnieszka 43, Zieliński Juliusz 43, Malecki Daniel 41. Do komisji rewizyjnej weszli: Kwiecień Agnieszka, Zieliński Juliusz, Malecki Daniel.
 28. Przystąpiono do zebrania głosów w wyborów na członków sądu koleżeńskiego w głosowaniu tajnym.
 29. Przewodniczący ogłosił przerwę do godziny 16:20.
 30. Po przerwie komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów.
 31. Po podliczeniu głosów przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów.
  1. W głosowaniu na członków sądu koleżeńskiego oddano 45 głosów – 44 głosy ważne, 1 głos nieważny. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów za: Skibiński Tomasz 41, Koszewska Julia 41, Bladyniec Tomasz 40. Do sądu koleżeńskiego weszli: Skibiński Tomasz, Koszewska Julia, Bladyniec Tomasz.
 32. Przewodniczący po przejściu do punktu zmian w statucie stowarzyszenia oznajmił, że nie złożono wniosków o zmianę statutu.
 33. Przewodniczący zebrania przeszedł do ostatniego punktu obrad i zadał pytanie zebranym, czy ktoś zgłasza jakieś wolne wnioski. Złożono jeden wolny wniosek:
  1. Tomasz Bladyniec złożył propozycję zgłoszenia jednego z wikipedystów do nagrody ministerialnej.
  2. Zgłoszono także propozycję wyróżniania wikipedystów opracowujących na innych wikipediach hasła dotyczące Polski.
 34. Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad ogłosił zamknięcie walnego zebrania.

Za zgodność ze stanem faktycznym,

Przewodniczący Zebrania Janusz Dorożyński

Sekretarz Zebrania Krzysztof Imbierowicz

Zastępca przewodniczącego Piotr Gackowski


 1. Dane załączniki występują wyłącznie w postaci papierowej i na wiki stowarzyszania nie są publikowane – oryginały zostały złożony w siedzibie stowarzyszenia.

Załączniki[edytuj | edytuj kod]

Regulamin Walnego Zebrania Wikimedia Polska 10 maja 2014 r.[edytuj | edytuj kod]

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
 2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie rąk spośród członków Stowarzyszenia nie wchodzących w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi je zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu Członków.
 4. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 5. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. W drugim terminie Walnego Zebrania nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 7. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium Walnego Zebrania. Prezydium pełni także funkcje komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania.
 8. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 9. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali podczas Walnego Zebrania Członków, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego.

Dokumenty przedstawione przez Zarząd[edytuj | edytuj kod]

Dokumenty przedstawione przez Komisję Rewizyjną[edytuj | edytuj kod]

Uchwały Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Wikimedia Polska[edytuj | edytuj kod]

UCHWAŁA nr 1/2014
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 10 maja 2014 roku
'w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza sprawozdanie OPP Stowarzyszenia merytoryczne i finansowe za rok 2013 składające się z: bilansu zamykającego się sumą 844.868,19 zł, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 203.890,72 zł oraz informacji dodatkowej.


UCHWAŁA nr 2/2014
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 10 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2013 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2013 r.


UCHWAŁA nr 3/2014
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 10 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2013 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2013 r.


UCHWAŁA nr 4/2014
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 10 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2011 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2013 r.


UCHWAŁA nr 5/2014
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 10 maja 2014 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2013 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2013 r.


UCHWAŁA nr 6/2014
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 10 maja 2014 roku
w sprawie liczebności Zarządu Stowarzyszenia w kadencji 2012-2014 r.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska ustala liczbę członków Zarządu Stowarzyszenia w kadencji 2014-2016 na 7 osób.