Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/25 stycznia 2020

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Program

[edytuj | edytuj kod]
 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania
 4. Dyskusja i głosowania nad zmianami statutu oraz nad upoważnieniem Zarządu do opracowania tekstu jednolitego statutu
  tekst ze zmianami zaproponowanymi przez zarząd
  omówienie proponowanych zmian
 5. Dyskusja nad planem budżetowym i przyjęcie planu budżetowego Stowarzyszenia na 2020 rok

Regulamin Walnego Zebrania Członków Wikimedia Polska

[edytuj | edytuj kod]
 1. Obradami Walnego Zebrania Członków, zwanego dalej Walnym Zebraniem, kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
 2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie rąk spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący prowadzi Walne Zebranie zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu.
 4. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 5. W trakcie Walnego Zebrania członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium Walnego Zebrania.
 6. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. W drugim terminie Walnego Zebrania nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 7. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium Walnego Zebrania. Prezydium pełni także funkcje komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania.
 8. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 9. W obradach Walnego Zebrania mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali podczas Walnego Zebrania, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego.

Protokół Walnego Zebrania Członków Wikimedia Polska

[edytuj | edytuj kod]
 1. Treść protokołu
 2. Treść przyjętych zmian Statutu w tekście jednolitym Statutu