Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/3 czerwca 2017

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Zgodnie z uchwałą UZ 2017-25, przyjętą 16 maja 2017 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska odbędzie się w Hotelu Ikar w Bydgoszczy (ul. Szubińska 32, 85-312 Bydgoszcz) na dzień 3 czerwca 2017 roku (sobota) na godzinę 11:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 min. później (tj. na godzinę 11:30) tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Program[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2016 rok.
 5. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2016 roku, w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu Wikigrantów w 2016 roku.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2016 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad przyjęciem uchwały o sporządzaniu sprawozdań finansowych według wzoru jak dla jednostek mikro,
  2. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2016 rok,
  3. nad przyjęciem uchwały o wykorzystaniu nadwyżki przychodów za 2016 rok,
  4. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2016 rok,
  5. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2016 rok.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2016 roku.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2016 roku.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2016 rok.
 11. Dyskusja na temat kandydatur na wakujące miejsca w organach Stowarzyszenia w przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w tych organach.
 12. Głosowania:
  1. wybór członków na wakujące miejsca w organach Stowarzyszenia.
 13. Dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia w tym:
  1. dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia zaproponowanymi przez Zarząd (załącznik),
  2. dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia zaproponowanymi przez Komisję Rewizyjną (załącznik).
 14. Głosowania nad zmianami statutu i nad upoważnieniem Zarządu do opracowania tekstu jednolitego statutu.
 15. Przedstawienie przez Zarząd planu działań na 2017 rok wraz z dyskusją.
 16. Głosowanie nad planem działań Zarządu na 2017 rok.
 17. Dyskusja nad przekształceniem systemu kierowania Stowarzyszeniem w ten sposób, żeby bieżące sprawy, w tym personalne, nadzorował dyrektor operacyjny.
 18. Wolne wnioski.

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 3 czerwca 2017 roku[edytuj | edytuj kod]

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 3 czerwca 2017 r.

Dzisiaj, 3 czerwca 2017 roku na godzinę 11:00 w hotelu Ikar w Bydgoszczy, ul. Szubińska 32, zgodnie z uchwałą zarządu stowarzyszenia nr UZ 25/2017 z 16 maja 2017 r., zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Obrady otworzył prezes zarządu stowarzyszenia Tomasz Ganicz jako tymczasowy przewodniczący i stwierdził na podstawie listy obecności, przy podpisaniu której wydawano mandaty, za pomocą których przeprowadzano głosowania jawne, że na Zebraniu nie stawiła się wystarczająca liczba członków. W związku z tym prezes zarządu otworzył obrady w drugim terminie o godz. 11:30. Walne Zebranie było prowadzone godnie z poniższymi punktami.

 1. Tomasz Ganicz przedstawił treść regulaminu Zebrania (treść regulaminu stanowi załącznik do protokołu), które zostało przyjęte przez zebranych jednomyślnie.
 2. Tomasz Ganicz ogłosił wybór prezydium Zebrania. Do prezydium zaproponowano Janusza Dorożyńskiego, Piotra Gackowskiego i Marię Drozdek. Zgłoszone osoby zgodziły się kandydować do prezydium do zaproponowanych funkcji. W głosowaniu jawnym zebrani en bloc wybrali większością głosów prezydium w zaproponowanym składzie. Zgodnie ze statutem prezydium stanowiło komisję skrutacyjną. Prezydium ukonstytuowało się w składzie: przewodniczący – Janusz Dorożyński, zastępca przewodniczącego – Piotr Gackowski, sekretarz – Maria Drozdek.
 3. Przewodniczący oddał głos prezesowi stowarzyszenia Tomaszowi Ganiczowi, który przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne OPP Stowarzyszenia za 2016 r. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.
 4. Następnie Tomasz Ganicz przedstawił w imieniu Zarządu Stowarzyszenia sprawozdanie z własnej działalności zarządu za 2015 r. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.
 5. Przewodniczący oddał głos Tomaszowi Skibińskiemu, przewodniczącemu Komisji Wikigrantów, który przedstawił w imieniu komisji sprawozdanie z działalności komisji za 2016 r. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.
 6. Prezydium Walnego Zebrania stwierdziło na podstawie listy obecności (w załączeniu ), że na zebraniu jest obecnych 45. członków stowarzyszenia dysponujących 46. głosami, w tym 1 (jeden) głos na podstawie pisemnego pełnomocnictwa załączonego do protokołu.
 7. Przewodniczący oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu, przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który przedstawił w imieniu komisji ocenę pracy Zarządu za 2016 r. W imieniu komisji zgłosił wniosek o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.
 8. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania jawnego nad uchwałami nr 1, 2, 3, 4 i 5.
  • uchwała nr 1/2017 (w załączeniu) ws. sprawozdań finansowych według wzoru jak dla jednostek mikro przyjęta jednomyślnie (42 głosy za przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących)
  • uchwałę nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 przyjęto 44 głosami przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym;
  • uchwałę nr 3/2017 w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2016 przyjęto 46 głosami przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących;
  • uchwałę nr 4/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego OPP Zarządu Stowarzyszenia w 2016 roku przyjęto 44 głosami przy braku głosów przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących;
  • uchwałę nr 5/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2016 roku przyjęto 43 głosami przy braku głosów przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących
 9. Przewodniczący oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z własnej działalności w 2016 r.
 10. Przewodniczący oddał głos Tomaszowi Bladyńcowi, członkowi Sądu Koleżeńskiego, który przedstawił sprawozdanie sądu z własnej działalności w 2016 r.
 11. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad uchwałami nr 5 i 6.
  • uchwała nr 6/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2016 roku przyjęto 36 głosami przy braku głosów przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących;
  • uchwała nr 7/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2016 roku przyjęto 36 głosami przy 2 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących
 12. Punkty dotyczące dyskusji na temat kandydatur na wakujące miejsca w organach stowarzyszenia w przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w tych organach i wyboru członków na wakujące miejsca w organach stowarzyszenia zostały pominięte ze względu na niezgłoszenie rezygnacji z członkostwa w organach stowarzyszenia.
 13. Tomasz Skibiński w imieniu zarządu przedstawił opracowaną przez zarząd propozycję zmian w statucie stowarzyszenia. Maciej Król zgłosił wniosek formalny o przeprowadzenie dyskusji i głosowania nad zmianami w statucie proponowanymi przez zarząd przed przedstawieniem zmian proponowanych przed Komisję Rewizyjną. Wniosek nie został przyjęty.
 14. W imieniu Komisji Rewizyjnej propozycje zmian w statucie stowarzyszenia przedstawił Maciej Król.
 15. Po przeprowadzeniu dyskusji nad propozycjami przewodniczący walnego zebrania zobowiązał referentów obu propozycji do uzgodnienia trybu i kolejności głosowań nad propozycjami, po czym zarządził ogłosił przerwę do godziny 15:00.
 16. Po przedstawieniu przez Macieja Króla kolejności głosowań przewodniczący walnego zebrania przypomniał, iż do zatwierdzenia zmian w statucie wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 obecnych na zebraniu głosów, tj. minimum 31 głosów za, a następnie zarządził kolejne głosowania, w wyniku których:
  • uchwałę nr 8/2017 w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyjęto 45 głosami przy jednym głosie przeciwnym.
  • uchwała w sprawie zmiany statutu w zakresie usunięcia organu statutowego Sąd Koleżeński została odrzucona: 12 głosów za przyjęciem, 28 głosów przeciwnych i 6 wstrzymujących się
  • uchwała w sprawie zmian w art. 27 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska związanych z wyborem prezesa stowarzyszenia przez zarząd została odrzucona: 6 głosów za przyjęciem, 36 głosów przeciwnych i 4 wstrzymujących
  • uchwała w sprawie zmian uprawnień Komisji Rewizyjnej została wycofana przez wnioskodawcę
  • uchwała nr 9/2017 w sprawie upoważnienia zarządu do opracowania tekstu jednolitego statutu została przyjęta 45 głosami za przy braku przeciwnych i wstrzymujących
 17. Prezes zarządu przedstawił plan działań na 2017 rok.
 18. Po dyskusji przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie:
  • uchwałę nr 10/2017 w sprawie przyjęcia planu działań na 2017 rok przyjętą 37 głosami za przy 1 wstrzymującym
 19. Następnie przewodniczący zebrania udzielił głosu Maciejowi Królowi, który przedstawił kwestię zatrudnienia dyrektora operacyjnego, a tym samym zmiany sposobu kierowania operacyjnego stowarzyszeniem. Sprawa została omówiona w ożywionej dyskusji – padały zarówno głosy za propozycją jak i głosy sceptyczne. Zamykając dyskusję przewodniczący zebrania stwierdził, że intencją danej propozycji było wysondowanie opinii członków stowarzyszenia nt. danego pomysłu i wsparcie zarządu w ewentualnym przyjęciu takiego rozwiązania, co potwierdził referent, następnie przewodniczący wskazał, że ewentualne wprowadzenie danego rozwiązania jest w kompetencji zarządu, gdyż nie dotyczy organu statutowego.
 20. W punkcie przewidzianym na wolne wnioski takowe nie zostały zgłoszone.
 21. Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący zebrania ogłosił jego zamknięcie.

Za zgodność ze stanem faktycznym:

Przewodniczący zebrania Janusz Dorożyński

Zastępca przewodniczącego Piotr Gackowski

Sekretarz zebrania Maria Drozdek

Załączniki[edytuj | edytuj kod]

 1. Regulamin walnego zebrania
 2. Lista obecności – tylko dokument papierowy
 3. Pełnomocnictwo – tylko dokument papierowy
 4. Uchwały

Regulamin Walnego Zebrania Członków Wikimedia Polska[edytuj | edytuj kod]

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków, zwanego dalej Walnym Zebraniem, kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
 2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie rąk spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący prowadzi Walne Zebranie zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu.
 4. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 5. W trakcie Walnego Zebrania członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium Walnego Zebrania.
 6. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. W drugim terminie Walnego Zebrania nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 7. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium Walnego Zebrania. Prezydium pełni także funkcje komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania.
 8. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 9. W obradach Walnego Zebrania mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali podczas Walnego Zebrania, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego.

Uchwały[edytuj | edytuj kod]

UCHWAŁA Nr 1/2017
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 3 czerwca 2017 roku
w sprawie sprawozdań finansowych według wzoru jak dla jednostek mikro
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska podejmuje decyzję, aby Zarząd Stowarzyszenia, do czasu spełniania kryteriów ustawy o rachunkowości, sporządzał roczne sprawozdania finansowe zgodnie ze wzorem dla jednostek mikro, opublikowanym przez Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.pozytek.gov.pl/download/files/pozytek/Sprawozdania_finansowe/sprawozdania_dla_jednostek_mikro/Nowe_sprawozdanie_finansowe_dla_organizacji_pozytku_publicznego_zgodnie_z_zal_nr_4_2_.docx

UCHWAŁA Nr 2/2017
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 3 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2016 składające się z: bilansu zamykającego się sumą 1 051 437.72 PLN, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 410 504,98 PLN oraz informacji dodatkowej.

UCHWAŁA Nr 3/2017
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 3 czerwca 2017 roku
w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2016
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska decyduje, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2016 w kwocie 410 504,98 PLN zwiększy przychody roku następnego.

UCHWAŁA Nr 4/2017
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 3 czerwca 2017 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego OPP Zarządu Stowarzyszenia w 2016 roku
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyjmuje merytoryczne sprawozdanie OPP Zarządu Stowarzyszenia w 2016 roku.

UCHWAŁA Nr 5/2017
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 3 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2016 roku
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2016 roku.

UCHWAŁA Nr 6/2017
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 3 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2016 roku
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2016 roku.

UCHWAŁA Nr 7/2017
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 3 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2016 roku
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2016 roku.

UCHWAŁA Nr 8/2017
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 3 czerwca 2017 roku
w sprawie zmian Statucie Stowarzyszenia Wikimedia Polska
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska wprowadza następujące zmiany w Statucie Stowarzyszenia Wikimedia Polska:

 1. W Art. 24. ust. 8. wyrażenie "walne Zebranie" zastępuje się wyrażeniem "Walne Zebranie Członków".
 2. Art. 26 ust. 1. pkt 2. otrzymuje brzmienie: "2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,"
 3. Art. 27. ust. 4. otrzymuje brzmienie: "4. Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się, wybierając spośród członków Zarządu co najmniej jednego Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika."
 4. Skreśla się Art. 27. ust. 9.
 5. Skreśla się Art. 30.
 6. W Art. 31. skreśla się ust. 5. i ust. 6.
 7. W Art. 31. dodaje się ust. 8. w brzmieniu: "8. Komisja Rewizyjna może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu."
 8. W Art. 38. ust. 1. pkt 3. wyrażenie "dochodów" zastępuje się wyrażeniem "dochody"

UCHWAŁA Nr 9/2017 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA z dnia 3 czerwca 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do opracowania tekstu jednolitego Statutu
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia upoważnić Zarząd Stowarzyszenia do opracowania tekstu jednolitego Statutu.

UCHWAŁA Nr 10/2017
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 3 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia planu działań Zarządu na 2017 rok
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza plan działań Zarządu Stowarzyszenia na 2017 rok.

Dokumenty przedstawione przez Zarząd[edytuj | edytuj kod]

Dokumenty przedstawione przez Komisję Rewizyjną[edytuj | edytuj kod]

Przypisy[edytuj | edytuj kod]