Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/19 marca 2011

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję (Uchwała Zarządu nr 9/2011) o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 19 marca 2011 roku (sobota) o godz. 17:00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku wymaganego kworum o godz. 17:30 tego samego dnia w drugim terminie.

Walne Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Hotelu Tumskiego, ul. Wyspa Słodowa 10, 50-266 Wrocław, w trakcie Konferencji Wikimedia Polska 2011.

Porządek obrad (wykonany)

[edytuj | edytuj kod]
 1. wykonane Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 2. wykonane Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 3. wykonane Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2010 r.
 4. wykonane Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z własnej działalności w 2010 r. w tym:
  1. wykonane Przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu VI edycji Wikigrantów.
 5. wykonane Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2010 r. i złożenie wniosku o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 6. Głosowania:
  1. wykonane nad przyjęciem sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2010 r.
  2. wykonane nad przyjęciem sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2010 r.
  3. wykonane nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2010 r.
 7. wykonane Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2010 r.
 8. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2010 r.
 9. wykonane Głosowania:
  1. wykonane nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2010 r.
  2. wykonane nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2010 r.
 10. wykonane Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2011 r.
 11. wykonane Dyskusja nad uzupełnieniem składu Zarządu Stowarzyszenia.
 12. wykonane Głosowania:
  1. wykonane nad zatwierdzeniem planu działań Zarządu Stowarzyszenia na 2011 r.
  2. wykonane nad kandydaturami do Zarządu Stowarzyszenia.
 13. wykonane Dyskusja nad dokonaniem zmian w Statucie Stowarzyszenia i głosowanie nad przyjęciem uchwał w tej sprawie.
 14. wykonane Wolne wnioski.

Regulamin Walnego Zebrania Członków (zatwierdzony)

[edytuj | edytuj kod]
 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz.
 2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania wybierani są spośród obecnych na sali członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie rąk spośród członków Stowarzyszenia nie wchodzących w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi je zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad.
 4. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. W drugim terminie Walnego Zebrania nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 6. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium Walnego Zebrania. Prezydium pełni także funkcje komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania[1].
 7. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 8. W obradach Walnego Zebrania Członków, oprócz członków Stowarzyszenia, mogą uczestniczyć także bez praw wyborczych wszystkie zainteresowane osoby. Osoby te mogą, za zgodą Przewodniczącego Prezydium Walnego Zebrania, zabierać głos w dyskusjach.

Protokół

[edytuj | edytuj kod]

Dzisiaj, 19 marca 2011 roku na godzinę 17:00 zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Zebranie odbyło się w Hotelu Tumskim we Wrocławiu.

Obrady otworzył Tomasz Ganicz i stwierdził, że na Zebraniu nie stawiła się wystarczająca ilość członków, która stanowiłaby kworum, wobec czego zaproponował, zgodnie z art. 24. ust. 8. Statutu odbycie Zebrania w drugim terminie o godzinie 17:30. Wniosek przyjęto przez aklamację.

W drugim terminie o godzinie 17:30 tego samego dnia przybyło na Zebranie 29 członków Stowarzyszenia dwu nieobecnych dostarczyło swoje pełnomocnictwa załączone do protokołu. Nie stanowiło to także kworum, ale zgodnie z art. 24 p. 8 Statutu w drugim terminie kworum nie jest wymagane.

Początkowo Zebraniu tymczasowo przewodniczył Tomasz Ganicz – Prezes Stowarzyszenia.

 1. Tomasz Ganicz odczytał treść Regulaminu Zebrania (treść Regulaminu stanowi załącznik do protokołu), które zostało przyjęte przez zebranych jednogłośnie.
 2. Na wniosek członka Stowarzyszenia – Patryka Michalskiego nastąpiło sprawdzenie listy obecności, stwierdzono obecność 29 członków Stowarzyszenia.
 3. Tomasz Ganicz ogłosił wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
  1. Na przewodniczącego zaproponowano Janusza Dorożyńskiego, na sekretarza Patryka Michalskiego, na zastępcę przewodniczącego Karola Głąba.
  2. Głosowanie odbyło się jawnie przez podniesienie rąk. Głosowano łącznie nad wszystkimi kandydatami. Za zgłoszonym wnioskiem głosowało 27 obecnych, przeciw: 0, wstrzymało się: 2, w związku z czym kandydatury zostały przyjęte.
  3. Tomasz Ganicz przekazał przewodniczenie Januszowi Dorożyńskiemu.
 4. Przewodniczący Zebrania oddał głos Pawłowi Drozdowi.
  1. Paweł Drozd przedstawił sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2010 r.
 5. Przewodniczący Zebrania oddał głos Tomaszowi Ganiczowi.
  1. Tomasz Ganicz przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2010 roku.
  2. Przewodniczący Zebrania oddał głos Markowi Stelmasikowi, który w imieniu Komisji Wikigrantów dokonał sprawozdania z przebiegu VI edycji Wikigrantów.
 6. Przewodniczący Zebrania oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu.
  1. Juliusz Zieliński przedstawił w imieniu Komisji Rewizyjnej ocenę pracy Zarządu za 2010 rok (Zarząd Stowarzyszenia w ocenie Komisji Rewizyjnej działał bezbłędnie, Komisja wnioskuje o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium).
 7. Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawozdaniami.
  1. Kilku uczestników zebrania zabrało głos.
 8. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2010. Głosowano nad trzema uchwałami.
  1. Głosowanie nad Uchwałą nr 1: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2010 składające się z: bilansu zamykającego się sumą 377.023,18 pln, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 64.241,21 pln, informacji dodatkowej. Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk, wniosek został przyjęty przez jednomyślnie.
  2. Głosowanie nad Uchwałą nr 2: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska decyduje, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2009 w kwocie 287.110,24 pln zwiększy przychody roku 2011. Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk, wniosek został przyjęty przez jednomyślnie.
  3. Głosowanie nad Uchwałą nr 3: Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska decyduje, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2010 w kwocie 64.241,21 pln zwiększy przychody roku następnego. Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk, wniosek został przyjęty przez jednomyślnie.
 9. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad Uchwałą nr 4 o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2010 r.
  1. Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk, wniosek został przyjęty przez jednomyślnie.
 10. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad Uchwałą nr 5 o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2010 r.
  1. Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk, wniosek został przyjęty 28 głosami za, 0 przeciw, 2 wstrzymanymi.
 11. Przewodniczący Zebrania oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu.
  1. Juliusz Zieliński dokonał przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2010 r.
 12. Przewodniczący stwierdził nieobecność żadnego członka Sądu Koleżeńskiego i nienadesłanie sprawozdania z własnej działalności w 2010 r. W związku z tym nie było sprawozdania.
 13. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad Uchwałą nr 6 o udzielenie przez Walne Zebranie Komisji Rewizyjnej absolutorium za działalność w roku 2010.
  1. Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk, wniosek został przyjęty przez jednomyślnie.
 14. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad Uchwałą nr 7 o udzielenie absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2010 r.
  1. Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk, wniosek został przyjęty 27 głosami za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące.
 15. Następnie Przewodniczący udzielił głosu Tomaszowi Ganiczowi.
  1. Tomasz Ganicz dokonał przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2011 r.
 16. Przewodniczący ogłosił dyskusję nad uzupełnieniem składu Zarządu Stowarzyszenia z powodu rezygnacji wiceprezesa Piotra Czerniawskiego. Zgromadzeni zaproponowali Macieja Króla, Patryka Korzenieckiego, Daniela Maleckiego, Karola Głąba (nie wyraził zgody), Tomasza Kozłowskiego (nie wyraził zgody) oraz Pawła Zienowicza (nie wyraził zgody).
 17. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad Uchwałą nr 8 o zatwierdzenie planu działań Zarządu Stowarzyszenia na 2011 r.
 18. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad kandydaturami do Zarządu Stowarzyszenia.
  1. Głosowanie było tajne. Rozdano 32 karty do głosowania dla 30 obecnych członków oraz dla dwóch pełnomocnictw. Przewodniczący odczytał pełnomocnictwa, Walne Zebranie nie zgłosiło sprzeciwu wobec nich. Następnie sekretarz i zastępca przewodniczącego zebrali głosy w ilości 32 i udali się na ich liczenie.
 19. W tym czasie przewodniczący rozpoczął dyskusję nad dokonaniem zmian w Statucie Stowarzyszenia. Propozycje zmian przedstawił Tomasz Kozłowski.
 20. Następnie sekretarz i zastępca przewodniczącego podali wyniki głosowania nad kandydatami do Zarządu Stowarzyszenia. Przyjęto do Zarządu wszystkich trzech kandydatów którzy otrzymali:
  1. Daniel Malecki: 29 głosów;
  2. Patryk Korzeniecki: 26 głosów;
  3. Maciej Król: 26 głosów.
 21. Następnie Juliusz Zieliński zaproponował Uchwałę nr 9 o przeniesieniu dyskusji i głosowania nad propozycjami uchwał 1-10 zmianie Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska na kolejne Walne Zebranie.
 22. Propozycję zaaprobowano i poddano pod głosowanie.
  1. Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk, wniosek został przyjęty 21 głosami za, 2 przeciw, 3 wstrzymanymi.
 23. Następnie przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad Uchwałą nr 10 o przyjęciu zmiany w artykule 39 Statutu (tzw. projekt uchwały nr 11/2011).
  1. Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk, wniosek został przyjęty 23 głosami za, 0 przeciw, 2 wstrzymanymi.
 24. Przewodniczący Zebrania zadał pytanie zebranym, czy ktoś zgłasza jakieś wolne wnioski.
  1. Zgłoszono wniosek, aby Zarząd Stowarzyszenia ustalił i ogłosił termin kolejnego Walnego Zebrania. Wniosek przyjęto.
  2. Zgłoszono wniosek o podziękowaniu Piotrowi Czerniawskiemu za jego pracę w Stowarzyszeniu. Wniosek przyjęto.
 25. Przewodniczący Zebrania ogłosił, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Walne Zebranie Członków.

Za zgodność ze stanem faktycznym,

Przewodniczący Zebrania
Janusz Dorożyński

Sekretarz Zebrania
Patryk Michalski

Uchwały

[edytuj | edytuj kod]

UCHWAŁA Nr 1/2011
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 19 marca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2010 składające się z: bilansu zamykającego się sumą 377.023,18 zł, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 64.241,21 zł oraz informacji dodatkowej.


UCHWAŁA Nr 2/2011
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 19 marca 2011 roku
w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2009
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska decyduje, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2009 w kwocie 287.110,24 zł zwiększy przychody roku 2011.


UCHWAŁA Nr 3/2011
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 19 marca 2011 roku
w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2010
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska decyduje, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2010 w kwocie 64.241,21 zł zwiększy przychody roku następnego.


UCHWAŁA Nr 4/2011
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 19 marca 2011 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2010 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2010 r.


UCHWAŁA Nr 5/2011
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 19 marca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2010 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2010 r.


UCHWAŁA Nr 6/2011
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 19 marca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2010 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2010 r.


UCHWAŁA Nr 7/2011
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 19 marca 2011 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2010 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2010 r.


UCHWAŁA Nr 8/2011br> WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 19 marca 2011 roku
w sprawie zatwierdzenia planu działań Zarządu na 2011 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza plan działań Zarządu Stowarzyszenia na 2011 r.


UCHWAŁA Nr 9/2011
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 19 marca 2011 roku
w sprawie przeniesienia dyskusji i głosowania nad propozycjami uchwał zmiany statutu

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska przenosi dyskusję i głosowanie nad projektami uchwał 1 do 10 ws. zmian statutu na kolejne Walne Zebranie Członków.


UCHWAŁA Nr 10/2011
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 19 marca 2011 roku
o zmianie Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska
Działając na podstawie art. 40 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska Walne Zebranie Członków postanawia wprowadzić w Statucie następujące zmiany:

1) uchyla się art. 39 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska w brzmieniu:

Art. 39
1. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich;
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
2. Za osoby bliskie uważa się osoby, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.


2) w miejsce artykułu uchylonego wprowadza się do Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska artykuł o następującej treści:

Art. 39
1. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich;
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
2. Za osoby bliskie uznaje się osoby, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.


3) do Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska wprowadza się artykuły o następującej treści:

Art. 27a
1. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Członkowie Zarządu składają oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 1 w formie pisemnej w ciągu 30 dni licząc od dnia wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. W razie niezłożenia oświadczenia zgodnie z ust. 2 lub niespełnienia warunków ust. 1 w trakcie trwania kadencji, mandat członka Zarządu wygasa. W celu uzupełnienia składu Zarządu stosuje się przepis art. 22 ust. 2.
Art. 31a
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
1) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
2) pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej składają oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 1 pkt 1 oraz oświadczenia o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach wymienionych w ust. 1 pkt 2 w formie pisemnej w ciągu 30 dni licząc od dnia wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków.
3. W razie niezłożenia oświadczeń zgodnie z ust. 2 lub niespełnienia warunków ust. 1 w trakcie trwania kadencji, mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa. W celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej stosuje się przepis art. 22 ust. 2.

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. Oznacza to w szczególności, że członkowie Prezydium nie mogą kandydować w przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania wyborach.