Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/8 czerwca 2019

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Program

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2018 rok.
 5. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2018 roku, w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu Wikigrantów w 2018 roku
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2018 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 7. Głosowania:
  1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2018 rok
  2. nad przyjęciem uchwały o wykorzystaniu nadwyżki przychodów za 2018 rok
  3. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2018 rok
  4. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2018 rok
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2018 roku
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2018 roku
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2018 rok
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2018 rok.
 11. Dyskusja na temat kandydatur na wakujące miejsca w organach Stowarzyszenia w przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w tych organach
 12. Głosowania:
  1. wybór członków na wakujące miejsca w organach Stowarzyszenia
 13. Dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia w tym:
  1. dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia zaproponowanymi przez zewnętrzną kancelarię
 14. Głosowania nad zmianami statutu i nad upoważnieniem Zarządu do opracowania tekstu jednolitego statutu
 15. Przedstawienie przez Zarząd planu działań na 2019 rok wraz z dyskusją
 16. Głosowanie nad planem działań Zarządu na 2019 rok
 17. Wolne wnioski.

Regulamin Walnego Zebrania Członków Wikimedia Polska

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków, zwanego dalej Walnym Zebraniem, kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
 2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie rąk spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący prowadzi Walne Zebranie zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu.
 4. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 5. W trakcie Walnego Zebrania członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium Walnego Zebrania.
 6. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. W drugim terminie Walnego Zebrania nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 7. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium Walnego Zebrania. Prezydium pełni także funkcje komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania.
 8. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 9. W obradach Walnego Zebrania mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali podczas Walnego Zebrania, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego.


Uchwały

UCHWAŁA Nr 1/2019
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 8 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2018 składające się z: bilansu zamykającego się sumą 1 184 031,67 PLN, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 121 318,19 PLN oraz informacji dodatkowej.

UCHWAŁA Nr 2/2019
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 8 czerwca 2019 roku
w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2018
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska decyduje, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2018 w kwocie 121 318,19 PLN zwiększy przychody roku następnego.

UCHWAŁA Nr 3/2019
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 8 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego OPP Zarządu Stowarzyszenia w 2018 roku
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyjmuje merytoryczne sprawozdanie OPP Zarządu Stowarzyszenia w 2018 roku.

UCHWAŁA Nr 4/2019
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 8 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2018 roku
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2018 roku.

UCHWAŁA Nr 5/2019
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 8 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2018 roku
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2018 roku.

UCHWAŁA Nr 6/2019
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 8 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2018 roku
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2018 roku.

UCHWAŁA Nr 7/2019
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 8 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia planu działań Zarządu na 2019 rok
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza plan działań Zarządu Stowarzyszenia na 2019 rok.

Dokumenty