Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/8 czerwca 2019

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


         Program

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2018 rok.
 5. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2018 roku, w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu Wikigrantów w 2018 roku
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2018 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
 7. Głosowania:
  1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2018 rok
  2. nad przyjęciem uchwały o wykorzystaniu nadwyżki przychodów za 2018 rok
  3. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2018 rok
  4. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2018 rok
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2018 roku
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2018 roku
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2018 rok
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2018 rok.
 11. Dyskusja na temat kandydatur na wakujące miejsca w organach Stowarzyszenia w przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w tych organach
 12. Głosowania:
  1. wybór członków na wakujące miejsca w organach Stowarzyszenia
 13. Dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia w tym:
  1. dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia zaproponowanymi przez zewnętrzną kancelarię
 14. Głosowania nad zmianami statutu i nad upoważnieniem Zarządu do opracowania tekstu jednolitego statutu
 15. Przedstawienie przez Zarząd planu działań na 2019 rok wraz z dyskusją
 16. Głosowanie nad planem działań Zarządu na 2019 rok
 17. Wolne wnioski.

Regulamin Walnego Zebrania Członków Wikimedia Polska

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków, zwanego dalej Walnym Zebraniem, kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
 2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie rąk spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący prowadzi Walne Zebranie zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu.
 4. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 5. W trakcie Walnego Zebrania członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium Walnego Zebrania.
 6. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. W drugim terminie Walnego Zebrania nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 7. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium Walnego Zebrania. Prezydium pełni także funkcje komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania.
 8. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 9. W obradach Walnego Zebrania mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali podczas Walnego Zebrania, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego.


Uchwały

UCHWAŁA Nr 1/2019
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 8 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2018 składające się z: bilansu zamykającego się sumą 1 184 031,67 PLN, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 121 318,19 PLN oraz informacji dodatkowej.

UCHWAŁA Nr 2/2019
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 8 czerwca 2019 roku
w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2018
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska decyduje, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2018 w kwocie 121 318,19 PLN zwiększy przychody roku następnego.

UCHWAŁA Nr 3/2019
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 8 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego OPP Zarządu Stowarzyszenia w 2018 roku
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyjmuje merytoryczne sprawozdanie OPP Zarządu Stowarzyszenia w 2018 roku.

UCHWAŁA Nr 4/2019
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 8 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2018 roku
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2018 roku.

UCHWAŁA Nr 5/2019
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 8 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2018 roku
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2018 roku.

UCHWAŁA Nr 6/2019
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 8 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2018 roku
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2018 roku.

UCHWAŁA Nr 7/2019
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 8 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia planu działań Zarządu na 2019 rok
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza plan działań Zarządu Stowarzyszenia na 2019 rok.

Dokumenty