Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/4 czerwca 2016

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Zgodnie z uchwałą UZ 2016-19, Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska odbyło się w Hotelu Victoria, ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin. 4 czerwca 2016 roku, o godz. 11:30 w pierwszym terminie. W związku z tym, że w pierwszym terminie nie było kworum, drugi termin Zebrania rozpoczął się o godz. 12.00.

Program

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2015 r.
 5. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2015 r., w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu Wikigrantów w 2015 r.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2015 r. i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2015 r.
  2. nad przyjęciem uchwały o wykorzystaniu nadwyżki przychodów za rok 2015.
  3. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2015 r.
  4. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2015 r.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2015 r.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2015 r.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2015 r.
 11. Dyskusja i głosowanie nad Regulaminem Głosowań Tajnych na członków Statutowych Organów Stowarzyszenia.
 12. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2016–2018
 13. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2016–2018
 14. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu Stowarzyszenia
  2. wybór pozostałych członków Zarządu
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 15. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2016 r. Dyskusja.
 16. Głosowanie nad planami działań na 2016 r.
 17. Wolne wnioski.

Protokół

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 4 czerwca 2016 r.

Dzisiaj, 4 czerwca 2016 roku na godzinę 11:30 w hotelu Victoria w Lublinie, ul. Narutowicza 58/60, zgodnie z uchwałą zarządu stowarzyszenia nr 2016-19 z 10 maja 2016 r., zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Obrady otworzył prezes zarządu stowarzyszenia Tomasz Ganicz jako tymczasowy przewodniczący i stwierdził na podstawie listy obecności, przy podpisaniu której wydawano mandaty, za pomocą których przeprowadzano głosowania jawne, że na Zebraniu nie stawiła się wystarczająca liczba członków. W związku z tym prezes zarządu otworzył obrady w drugim terminie o godz. 12:00. Walne Zebranie było prowadzone godnie z poniższymi punktami.

1. Tomasz Ganicz przedstawił treść regulaminu Zebrania (treść regulaminu stanowi załącznik do protokołu), które zostało przyjęte przez zebranych jednomyślnie.

2. Tomasz Ganicz ogłosił wybór prezydium Zebrania. Do prezydium zaproponowano Janusza Dorożyńskiego, Piotra Gackowskiego i Tadeusza Rudzkiego. Zgłoszone osoby zgodziły się kandydować do prezydium do zaproponowanych funkcji. W głosowaniu jawnym zebrani en bloc wybrali większością głosów prezydium w zaproponowanym składzie. Zgodnie ze statutem prezydium stanowiło komisję skrutacyjną. Prezydium ukonstytuowało się w składzie: przewodniczący – Janusz Dorożyński, zastępca przewodniczącego – Tadeusz Rudzki, sekretarz – Piotr Gackowski.

3. Przewodniczący oddał głos prezesowi stowarzyszenia Tomaszowi Ganiczowi, który przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne OPP Stowarzyszenia za 2015 r. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.

4. Następnie Tomasz Ganicz przedstawił w imieniu Zarządu Stowarzyszenia sprawozdanie z własnej działalności zarządu za 2015 r. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.

5. Przewodniczący oddał głos Tomaszowi Skibińskiemu, przewodniczącemu Komisji Wikigrantów, który przedstawił w imieniu komisji sprawozdanie z działalności komisji za 2015 r. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.

6. Prezydium Walnego Zebrania stwierdziło na podstawie listy obecności, że na zebraniu jest obecnych 40. członków stowarzyszenia dysponujących 42. głosami, w tym 2 (dwa) głosy na podstawie pisemnych pełnomocnictw załączonych do protokołu.

7. Przewodniczący oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu, przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który przedstawił w imieniu komisji ocenę pracy Zarządu za 2015 r. W imieniu komisji zgłosił wniosek o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.

8. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania jawnego nad uchwałami nr 1, 2, 3 i 4.

Uchwała nr 1/2016 (w załączeniu) ws. przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2015 r. – przyjęta jednomyślnie.
Uchwała nr 2/2016 (w załączeniu) o wykorzystaniu nadwyżki przychodów za rok 2015 – przyjęta jednomyślnie.
Uchwała nr 3/2016 (w załączeniu) ws. przyjęcia ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2015 r. – przyjęta jednomyślnie.
Uchwała nr 4/2016 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2015 r. – przyjęta większością głosów: 36 głosów za, 6 głosów wstrzymujących się.

9. Przewodniczący oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z własnej działalności w 2015 r.

10. Przewodniczący oddał głos Tomaszowi Bladyńcowi, członkowi Sądu Koleżeńskiego, który przedstawił sprawozdanie sądu z własnej działalności w 2015 r.

11. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad uchwałami nr 5 i 6.

Uchwała nr 5/2016 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2015 r. – przyjęta większością głosów: 33 głosy za, 9 głosów wstrzymujących się.
Uchwała nr 6/2016 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2015 r. – przyjęta większością głosów: 38 głosów za, 4 głosy wstrzymujące się.

12. Przewodniczący ogłosił przerwę do godziny 14:05.

13. Po przerwie przewodniczący ogłosił dyskusję nad regulaminem głosowań tajnych na członków statutowych organów stowarzyszenia. Po wprowadzeniu zmian do propozycji regulaminu został on poddany pod głosowanie jawne – regulamin w treści załączonej do protokołu został przyjęty większością głosów: 41 głosów za, 1 głos przeciw.

14. Do prezydium zgłosił się do tej pory nieobecny na zebraniu członek stowarzyszenia, któremu po podpisaniu listy obecności wydano mandat i karty do głosowania, tym samym na sali było obecnych 41. członków stowarzyszenia dysponujących 43. głosami.

15. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie dyskusji nad liczebnością zarządu stowarzyszenia kadencji 2016-2018. W dyskusji zaproponowano utrzymanie liczby 7 osób w zarządzie.

16. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad uchwałą nr 7 ws. liczebności zarządu stowarzyszenia w kadencji 2016-2016. Uchwała nr 7 (w załączeniu) została przyjęta jednomyślnie.

17. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur na prezesa zarządu. Zgłoszono jedną kandydaturę na prezesa: Ganicz Tomasz. Kandydat zgodził się na kandydowanie i złożył oświadczenie, że nie był karany za przestępstwa z winy umyślnej.

18. Z sali zgłoszono wniosek o ogłoszenie przerwy na wypełnienie kart do głosowania. Wniosek został przyjęty większością głosów: 22 za, 19 przeciw, 2 wstrzymujące się. Przewodniczący ogłosił pięciominutową przerwę.

19. Po wypełnieniu kart do głosowania i wznowieniu obrad przystąpiono do zebrania głosów w głosowaniu tajnym. Po zebraniu głosów komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów.

20. Po podliczeniu głosów przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów. W głosowaniu na prezesa zarządu oddano 43 głosy – 33 głosy ważne, 10 głosów nieważnych. Na Tomasza Ganicza oddano 33 głosy. Tomasz Ganicz został wybrany na prezesa zarządu kadencji 2016-2018.

21. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur na członków zarządu stowarzyszenia. Po zamknięciu zgłoszeń i uzyskaniu przez przewodniczącego od zgłoszonych osób zgody na kandydowanie oraz oświadczeniu o niekaraniu za przestępstwa z winy umyślnej ustalono następującą listę kandydatur: Stelmasik Marek, Buczyński Michał, Skibiński Tomasz, Pędzich Wojciech, Wilk Małgorzata, Głąb Karol, Bladyniec Tomasz, Grabarczuk Szymon, Błaszczak Jarosław.

22. Z sali zgłoszono wniosek, aby kandydaci zaprezentowali się obecnym na sali. Wniosek został przyjęty w głosowaniu. Przewodniczący poprosił obecnych kandydatów o przedstawienie się zebranym, co zostało wykonane.

23. Po wypełnieniu kart do głosowania przystąpiono do zebrania głosów w głosowaniu tajnym. Po zebraniu głosów komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów.

24. Przewodniczący zebrania oddał głos Tomaszowi Ganiczowi, prezesowi stowarzyszenia, który przedstawił plan działań zarządu na rok 2016. Po przedstawieniu planu rozpoczęła się dyskusja, która była zawieszana na przeprowadzenie wyborów i ogłaszanie wyników wyborów.

25. Po podliczeniu głosów na członków zarządu przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów. W głosowaniu na członków zarządu oddano 43 głosy, wszystkie głosy ważne. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów za: Stelmasik Marek – 40, Buczyński Michał – 27, Skibiński Tomasz – 32, Pędzich Wojciech – 34, Wilk Małgorzata – 27, Głąb Karol – 22, Bladyniec Tomasz – 17, Grabarczuk Szymon – 16, Błaszczak Jarosław – 25. Do zarządu weszli: Stelmasik Marek, Buczyński Michał, Skibiński Tomasz, Pędzich Wojciech, Wilk Małgorzata, Błaszczak Jarosław.

26. Następnie przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur do komisji rewizyjnej. Po zamknięciu zgłoszeń i uzyskaniu przez przewodniczącego od zgłoszonych osób zgody na kandydowanie oraz oświadczeniu o niekaraniu za przestępstwa z winy umyślnej ustalono następującą listę kandydatur do komisji rewizyjnej: Zieliński Juliusz, Koszewska Julia, Niemczyk Paweł, Głąb Karol, Król Maciej.

27. Przewodniczący poprosił obecnych kandydatów o przedstawienie się zebranym, co kandydaci wykonali.

28. Po wypełnieniu kart do głosowania przystąpiono do zebrania głosów w głosowaniu tajnym. Po zebraniu głosów komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów.

29. Po podliczeniu głosów na członków zarządu przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów. W głosowaniu na członków zarządu oddano 42 głosy, wszystkie głosy ważne. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów za: Zieliński Juliusz – 32, Koszewska Julia – 24, Niemczyk Paweł – 11, Głąb Karol – 28, Król Maciej – 25. Do komisji rewizyjnej weszli: Zieliński Juliusz, Głąb Karol, Król Maciej.

30. Następnie przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur do sądu koleżeńskiego. Po zamknięciu zgłoszeń i uzyskaniu przez przewodniczącego od zgłoszonych osób zgody na kandydowanie ustalono następującą listę kandydatur do komisji rewizyjnej[1]: Kozielski Borys, Bladyniec Tomasz, Koszewska Julia.

31. Przewodniczący poprosił obecnych kandydatów o przedstawienie się zebranym, co kandydaci wykonali.

32. Po wypełnieniu kart do głosowania przystąpiono do zebrania głosów w głosowaniu tajnym. Po zebraniu głosów komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów.

33. Po podliczeniu głosów na członków zarządu przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów. W głosowaniu na członków zarządu oddano 42 głosy, głosów ważnych 41, 1 (jeden) głos nieważny. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów za: Kozielski Borys – 39, Bladyniec Tomasz – 37, Koszewska Julia – 36. Do komisji rewizyjnej weszli: Kozielski Borys, Bladyniec Tomasz, Koszewska Julia.

34. We wznawianej dyskusji nad planem działań na rok 2016 zgłoszono wniosek o przeprowadzenie głosowania sondażowego nad wskazaniem dla zarządu o powoływaniu komisji roboczych dla opracowywania propozycji rozwiązań ważnych dla stowarzyszenia problemów. Zebrani większością głosów (40 za) poparło wniosek.

35. Po zakończeniu dyskusji nad planem działań na rok 2016 przewodniczący poddał plan pod głosowanie jawne. Plan został jednomyślnie.

36. Przewodniczący zebrania przeszedł do ostatniego punktu obrad i zadał pytanie zebranym, czy ktoś zgłasza jakieś wolne wnioski.

1. Prezes stowarzyszenia Tomasz Ganicz złożył propozycję podziękowania Karolowi Głąbowi za dotychczasową pracę w zarządzie stowarzyszenia. Propozycja została przyjęta przez aklamację, a zebrani wyrazili podziękowanie Karolowi Głąbowi oklaskami na stojąco. Do wyrazów uznania i podziękowania zebranych swoje osobiste uznanie i podziękowanie przekazał przewodniczący prezydium Janusz Dorożyński.
2. Zastępca przewodniczącego prezydium Tadeusz Rudzki przekazał zebranym podziękowanie za prawidłowo wypełniane karty do głosowania, co było znacznym ułatwieniem przy sprawnym liczeniu głosów.

37. Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad ogłosił zamknięcie walnego zebrania.

Za zgodność ze stanem faktycznym:

przewodniczący Zebrania Janusz Dorożyński

zastępca przewodniczącego Tadeusz Rudzki

sekretarz Zebrania Piotr Gackowski.

Przypisy

 1. Błąd redakcyjny; powinno być: do sądu koleżeńskiego.

Załączniki

Regulamin Walnego Zebrania Wikimedia Polska

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
 2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie rąk spośród członków Stowarzyszenia nie wchodzących w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi je zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu Członków.
 4. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 5. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. W drugim terminie Walnego Zebrania nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 7. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium Walnego Zebrania. Prezydium pełni także funkcje komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania.
 8. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 9. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali podczas Walnego Zebrania Członków, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego.

Regulamin Głosowań Tajnych na członków Statutowych Organów Stowarzyszenia

Regulamin głosowań tajnych Walnego Zebrania Wikimedia Polska 4 czerwca 2016 r.

 1. Niniejszy regulamin jest zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Komisję skrutacyjną stanowi prezydium walnego zgromadzenia.
 3. Sposób oddawania głosów:
  a. Głosy są oddawane na kartach oznaczonych odpowiednio: P – prezes, Z – zarząd, R – komisja rewizyjna, S – sąd koleżeński, wypełnionych przez upoważnionych do głosowania na podstawie wyświetlonej na ekranie listy kandydatów w formacie: numer, nazwisko i imię.
  b. Głos na kandydata oddaje się przez wstawienie z prawej strony nazwiska i imienia znaku „X”.
  c. Można oddać co najwyżej tyle głosów, ile jest niezapełnionych miejsc w danym organie.
  d. Głos jest nieważny, jeśli:
  i. oddano głosów więcej niż jest niezapełnionych miejsc w danym organie
  ii. nie zaznaczona znakiem „X” ani jednego kandydata
  iii. karta jest skreślona
  iv. na karcie są inne zapisy niż: oznaczenie literowe właściwe dla danego głosowania, numer, nazwisko i imię oraz znak „X”.
 4. Członkami organów zostają osoby, które otrzymały kolejno najwięcej ważnych głosów z zastrzeżeniem, że liczba ta jest nie mniejsza niż bezwzględna większość głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 5. W przypadku gdy głosowanie na dało rozstrzygającego wyniku bądź to remisu, bądź niewystarczającej liczby głosów, przeprowadza się powtórne głosowanie na tych kandydatów, którzy otrzymali odpowiednio najwięcej głosów w poprzednim głosowaniu.
 6. Powtórne głosowanie przeprowadza się zgodnie z niniejszym regulaminem.
 7. Głosowania powtórne przeprowadza się aż do zapełnienia wszystkich miejsc w organach statutowych Stowarzyszenia lub wyczerpania listy kandydatów.

Uchwały Walnego

UCHWAŁA Nr 1/2016
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za rok 2016
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza sprawozdanie finansowe i merytoryczne OPP Stowarzyszenia za 2015 r.
UCHWAŁA Nr 2/2016
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 czerwca 2016 roku
o wykorzystaniu nadwyżki przychodów za rok 2015
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska decyduje, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2015 w kwocie 240 969,90 PLN zwiększy przychody roku następnego.
UCHWAŁA Nr 3/2016
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2015 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza sprawozdanie ogólne Zarządu Stowarzyszenia za rok 2015.
UCHWAŁA Nr 4/2016
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2015 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2015 r.
UCHWAŁA Nr 5/2016
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2015 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2015 r.
UCHWAŁA Nr 6/2016
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2015 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2015 r.
UCHWAŁA Nr 7/2016
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 czerwca 2016 roku
w sprawie liczebności Zarządu Stowarzyszenia w kadencji 2016-2018 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska ustala liczbę członków Zarządu Stowarzyszenia w kadencji 2016-2018 na 7 osób.