Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/10 lutego 2024

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Ogłoszenia organizacyjne

Czas i miejsce

 • Data: 10 lutego 2024
 • Miejsce: przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz w biurze Stowarzyszenia przy al. Jana Chrystiana Szucha 16/15 w Warszawie. W przypadku chęci przyjścia do biura prosimy o wcześniejsze powiadomienie sekretarza i dyrektora operacyjnego. Spotkanie odbędzie się pod tym linkiem.

Sposób głosowania

Program

 • Rejestracja: 9:00-9:30 (spóźnieni członkowie są dopuszczani także w trakcie obrad)
 • Rozpoczęcie obrad: 9:30 (pierwszy termin) lub 10:00 (drugi termin)
 • Opcjonalnie, przerwa obiadowa: godzina jest zależna od Przewodniczącego, patrz pkt 4. Regulaminu Walnego
 • Zakończenie obrad: po wyczerpaniu porządku obrad

Porządek obrad

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Informacja na temat przyjęcia przez zarząd planu budżetowego na rok 2024.
 5. Informacja na temat przyjęcia przez zarząd planu zatrudnienia na rok 2024.
 6. Dyskusja nad planem działania zarządu na 2024 r. i zatwierdzenie planu przez Walne Zebranie Członków.
 7. Dyskusja nad Kodeksem Dobrych Praktyk i zatwierdzenie kodeksu przez Walne Zebranie Członków.
 8. Informacja na temat proponowanych zmian Statutu Stowarzyszenia i przedmiotowa dyskusja.
 9. Głosowanie nad uchwałą ws. przyjęcia proponowanych zmian Statutu.
 10. Dyskusja na temat sposobów uczestnictwa i wykonywania prawa głosu w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.
 11. Wolne wnioski.

Regulamin Walnego Zebrania Członków

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
 2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania Członków wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Głos w głosowaniu jawnym oddaje się w następujący sposób:
  a. członkowie obecni na sali - przez podniesienie rąk.
  b. członkowie uczestniczący za pośrednictwem aplikacji Zoom - przez użycie przycisku "yes" (tak) albo "no" (nie) dostępnego w aplikacji Zoom. Członkowie wstrzymują się od głosu przez użycie dowolnej innej reakcji dostępnej w aplikacji Zoom. Brak użycia przycisku przez członków uczestniczących za pośrednictwem aplikacji Zoom oznacza brak udziału w głosowaniu.
 4. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu Członków. Przerwa nie może być dłuższa niż 1 godzina.
 5. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie oraz kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 6. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium.
 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zebrania (obecnych osobiście i reprezentowanych). W drugim terminie Walnego Zebrania Członków nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 8. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium. Prezydium pełni także funkcję komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania Członków.
 9. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania Członków oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 10. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali oraz w aplikacji Zoom podczas Walnego Zebrania Członków, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego. Jeżeli uczestniczą za pośrednictwem aplikacji Zoom, są zobowiązane zaznaczyć przed nazwą użytkownika: "nie członek", "nie członkini" lub równoważne sformułowanie (takie jak: "osoba niebędąca członkiem").
 11. Członkowie uczestniczący w obradach Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem aplikacji Zoom są obowiązani wybrać jako nazwę użytkownika aplikacji Zoom: imię i nazwisko lub nazwę użytkownika używaną w projektach Wikimedia.

Uchwały

UCHWAŁA Nr 1/2024

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 10 lutego 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia „Planu działań zarządu Wikimedia Polska na 2024”

Walne Zebranie Członków zatwierdza „Plan działań zarządu Wikimedia Polska na 2024”.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 29/0/2.


UCHWAŁA Nr 2/2024

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 10 lutego 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia „Kodeksu Dobrych Praktyk Zarządzania Majątkiem Stowarzyszenia Wikimedia Polska”

Walne Zebranie Członków zatwierdza „Kodeks Dobrych Praktyk Zarządzania Majątkiem Stowarzyszenia Wikimedia Polska”.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 30/0/1.


UCHWAŁA Nr 3/2024

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 10 lutego 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Art. 10. oraz Art. 38. Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska otrzymują następujące brzmienie:

Art. 10.

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

Zakres prowadzonej działalności to usługi reklamowe oraz sprzedaż gadżetów i pamiątek.
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Art. 38.

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą
  1. składki członkowskie,
  2. przychody z działalności pożytku publicznego,
  3. darowizny finansowe i rzeczowe,
  4. zapisy i spadki,
  5. dotacje i granty od instytucji państwowych, samorządowych oraz Unii Europejskiej i funkcjonujących w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz krajowych i zagranicznych osób prawnych,
  6. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
  7. dochody ze zbiórek publicznych,
  8. dochody z majątku Stowarzyszenia, w tym pożytki naturalne i cywilne, wpływy z czynszu najmu lub dzierżawy, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności,
  9. wierzytelności oraz prawa majątkowe,
  10. przychody z działalności gospodarczej,
  11. nawiązki.
 2. Wysokość i terminy wpłacania składek członkowskich określa Zarząd.


Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 30/0/0.

Dokumenty