Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/4 maja 2013

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Krakowie 4 maja 2013 roku, o godz. 12.00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania odbędzie się 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Program

Program został przyjęty uchwałą Zarządu: UZ 2013-28 i nie podlega już zmianie:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2012 r.
 5. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2012 r., w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu VIII edycji Wikigrantów.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2012 r. i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2012 r.
  2. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2012 r.
  3. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2012 r.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2012 r.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2012 r.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2012 r.
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2012 r.
 11. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2013 r. Dyskusja.
 12. Ogłoszenie ew. rezygnacji z członkostwa w organach statutowych Stowarzyszenia
 13. Dyskusja i głosowanie nad nowym składem osobowym organów statutowych Stowarzyszenia[1]
 14. Wolne wnioski.

Proponowany Regulamin Walnego Zebrania Członków

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz[2].
 2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie rąk spośród członków Stowarzyszenia nie wchodzących w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi je zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu Członków.
 4. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 5. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. W drugim terminie Walnego Zebrania nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 7. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium Walnego Zebrania. Prezydium pełni także funkcje komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania[3].
 8. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 9. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą mogą być obecne na sali podczas Walnego Zebrania Członków, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego.

Proponowane uchwały

UCHWAŁA Nr 1/2013
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 maja 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2012 składające się z: bilansu zamykającego się sumą 640 262,21 PLN, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 214 962,03 PLN oraz informacji dodatkowej.


UCHWAŁA Nr 2/2013
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 maja 2013 roku
w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2012
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska decyduje, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2012 w kwocie 214 962,03 PLN zwiększy przychody roku następnego.


UCHWAŁA Nr 3/2013
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 maja 2013 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego OPP Zarządu Stowarzyszenia w 2012 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyjmuje merytoryczne sprawozdanie OPP Zarządu Stowarzyszenia w 2012 r.


UCHWAŁA Nr 4/2013
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2012 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2012 r.


UCHWAŁA Nr 5/2013
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2012 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2012 r.


UCHWAŁA Nr 6/2013
'WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2012 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2012 r.


UCHWAŁA Nr 7/2013
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 maja 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia planu działań Zarządu na 2013 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza plan działań Zarządu Stowarzyszenia na 2013 r.

Dokumenty Walnego Zebrania

Protokół

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 4 maja 2013

Dzisiaj, 4 maja 2013 roku na godzinę 12:00 w hotelu Campanile w Krakowie, zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 2013-28 z 9 kwietnia 2013 r., zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Obrady otworzył prezes Zarządu Stowarzyszenia Tomasz Ganicz jako tymczasowy przewodniczący i stwierdził na podstawie listy obecności, przy podpisaniu której wydawano mandaty, za pomocą których przeprowadzano głosowania jawne, że na Zebraniu nie stawiła się wystarczająca liczba członków. W związku z tym prezes zarządu otworzył obrady w drugim terminie o godz. 12:30. Walne Zebranie było prowadzone zgodnie z poniższymi punktami.

 1. Tomasz Ganicz odczytał treść regulaminu Zebrania (treść regulaminu stanowi załącznik do protokołu), które zostało przyjęte przez zebranych jednogłośnie.
 2. Tomasz Ganicz ogłosił wybór prezydium Zebrania. Do prezydium zaproponowano Marię Drozdek (do pełnienia funkcji przewodniczącej) i Szymona Grabarczuka (do pełnienia funkcji sekretarza). Zgłoszone osoby zgodziły się kandydować do prezydium do zaproponowanych funkcji. Piotr Gackowski zgłosił się do pełnienia funkcji zastępcy przewodniczącego. W głosowaniu jawnym zebrani en bloc wybrali prezydium w zaproponowanym składzie (33 głosów za i 3 głosy wstrzymujące). Zgodnie ze statutem prezydium stanowiło komisję skrutacyjną. Tomasz Ganicz zaproponował, aby prezydium stanowiło też komisję mandatową. Propozycja została jednogłośnie przyjęta przez zebranych. Tomasz Ganicz przekazał przewodniczenie Marii Drozdek.
 3. Prezydium Walnego Zebrania stwierdziło, że na podstawie listy obecności (w załączeniu [4]), że na zebraniu jest obecnych 35 członków stowarzyszenia dysponujących 38 głosami na podstawie pisemnych pełnomocnictw (w załączeniu [4]).
 4. Przewodnicząca Zebrania oddała głos Tomaszowi Ganiczowi, który przedstawił wstęp do sprawozdań finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2012 r.
 5. Marek Stelmasik, skarbnik stowarzyszenia, przedstawił szczegółowe sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za rok 2012.
 6. Tomasz Ganicz przedstawił sprawozdanie merytoryczne OPP stowarzyszenia za 2012 r.
 7. Tomasz Ganicz przedstawił w imieniu Zarządu Stowarzyszenia sprawozdanie z własnej działalności zarządu za 2012 r.
 8. Przewodnicząca oddała głos Tomaszowi Skibińskiemu, przewodniczącemu Komisji Wikigrantów, który przedstawił w imieniu komisji sprawozdanie z działalności komisji za 2012 r.
 9. Przewodnicząca oddała głos Juliuszowi Zielińskiemu, przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który przedstawił w imieniu komisji ocenę pracy Zarządu za 2012 r. Zwrócił uwagę na wzrost aktywności pracy zarządu. Dodał, że komisja z zadowoleniem przyjmuje skrupulatność i transparentność działań zarządu. W imieniu komisji zgłosił wniosek o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.
 10. Przewodnicząca ogłosiła przerwę do godziny 14:30.
 11. Po przerwie przewodnicząca ogłosiła rozpoczęcie głosowania nad uchwałami nr 1, 2, 3 i 4.
  1. W głosowaniu łącznym nad uchwałami nr 1/2013 i 2/2013 (w załączeniu) ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2012 – uchwały przyjęte jednomyślnie.
  2. Uchwała nr 3/2013 (w załączeniu) ws. przyjęcia sprawozdania merytorycznego OPP Zarządu Stowarzyszenia w 2012 r. – przyjęta jednomyślnie.
  3. Uchwała nr 4/2013 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2012 r. – przyjęta z czterema głosami wstrzymującymi się.
 12. Przewodnicząca oddała głos Juliuszowi Zielińskiemu, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z własnej działalności w 2012 r.
 13. Przewodnicząca oddała głos Tomaszowi Skibińskiemu, przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego, który przedstawił sprawozdanie sądu z własnej działalności w 2012 r.
 14. Przewodnicząca ogłosiła rozpoczęcie głosowania nad uchwałami nr 5 i 6.
  1. Uchwała nr 5/2013 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2012 r. – przyjęta z trzema głosami wstrzymującymi się.
  2. Uchwała nr 6/2013 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2012 r. – przyjęta jednomyślnie.
 15. Przewodnicząca przekazała głos Tomaszowi Ganiczowi, który przedstawił plan działań zarządu na 2013 r. W dyskusji padło kilka pytań z sali, zaproponowano też wprowadzenie do planu uzupełnienia dot. rezerwy na zatrudnienie koordynatora administracyjno-merytorycznego.
 16. Przewodnicząca ogłosiła rozpoczęcie głosowania nad uchwałą nr 7.
  1. Uchwała nr 7/2013 (w załączeniu) ws. zatwierdzenia planu działań Zarządu na 2013 r. – przyjęta z jednym głosem wstrzymującym się.
 17. Nie zgłoszono rezygnacji z członkostwa w organach statutowych Stowarzyszenia.
 18. Przewodnicząca w związku z wyczerpaniem porządku obrad zebrania poprosiła o zgłaszanie wolnych wniosków. Wolnych wniosków nie zgłoszono, wobec tego przewodnicząca ogłosiła zamknięcie walnego zebrania.


Za zgodność ze stanem faktycznym,

Przewodnicząca Zebrania Maria Drozdek

Sekretarz Zebrania Szymon Grabarczuk

Zastępca przewodniczącego Piotr Gackowski

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska

UCHWAŁA Nr 1/2013
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 maja 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2012 składające się z: bilansu zamykającego się sumą 640 262,21 PLN, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 214 962,03 PLN oraz informacji dodatkowej.


UCHWAŁA Nr 2/2013
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 maja 2013 roku
w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2012
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska decyduje, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2012 w kwocie 214 962,03 PLN zwiększy przychody roku następnego.


UCHWAŁA Nr 3/2013
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 maja 2013 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego OPP Zarządu Stowarzyszenia w 2012 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyjmuje merytoryczne sprawozdanie OPP Zarządu Stowarzyszenia w 2012 r.


UCHWAŁA Nr 4/2013
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2012 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2012 r.


UCHWAŁA Nr 5/2013
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2012 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2012 r.


UCHWAŁA Nr 6/2013
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 maja 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2012 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2012 r.


UCHWAŁA Nr 7/2013
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 4 maja 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia planu działań Zarządu na 2013 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza plan działań Zarządu Stowarzyszenia na 2013 r.


Kraków, 4 maja 2013 r.

Przewodnicząca Zebrania Maria Drozdek

Sekretarz Zebrania Szymon Grabarczuk

Zastępca przewodniczącego Piotr Gackowski

Przypisy

 1. W przypadku, gdy zajdzie jedno z następujących zdarzeń: a) brak absolutorium, b) rezygnacja z członkostwa w organach statutowych
 2. Do czasu wyboru Prezydium obradami kieruje Prezes Stowarzyszenia lub inna wyznaczona przez niego osoba
 3. Oznacza to w szczególności, że członkowie Prezydium nie mogą kandydować w przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania wyborach.
 4. 4,0 4,1 Dany załącznik występuje wyłącznie w postaci papierowej i na wiki stowarzyszania nie jest publikowany – oryginał został złożony w siedzibie stowarzyszenia.