Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/27 września 2008

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska planuje zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 27 września 2008 w Poznaniu, o godzinie 15:00 w pierwszym terminie, a przy braku kworum o godzinie 15:30 w drugim terminie.

Porządek obrad

 1. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 3. Propozycja zmian w statucie.
 4. Głosowanie nad zmianami w statucie.
 5. Omówienie projektów do realizacji w ramach działań OPP.
 6. Wolne wnioski.

Propozycja regulaminu obrad

Zgodnie z art. 24 p. 4 statutu obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

 1. Przewodniczący, zastępca i sekretarz obrad są wybierani spośród obecnych na sali członków stowarzyszenia przez głosowanie jawne, przez podniesienie rąk.
 2. Przewodniczący obrad prowadzi je zgodnie z ustalonym wcześniej porządkiem obrad.
 3. Do obowiązków przewodniczącego należy: rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 4. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje prezydium obrad. Prezydium obrad jest też komisją skrutacyjną wszystkich głosowań[1].
 5. Do obowiązków sekretarza należy protokołowanie obrad oraz zgłaszanie przewodniczącemu uwag na temat poprawności przebiegu obrad.
 6. W obradach, oprócz członków stowarzyszenia mogą też uczestniczyć bez praw wyborczych, wszystkie zainteresowane osoby. Osoby te mogą, za zgodą przewodniczącego obrad, zabierać głos w dyskusjach.


Protokół z I terminu

W dniu dzisiejszym, tj. 27 września 2008, zostało na godzinę 15:00 zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 3. Propozycja zmian w statucie.
 4. Głosowanie nad zmianami w statucie.
 5. Omówienie projektów do realizacji w ramach działań OPP.
 6. Wolne wnioski.

Obrady otworzył Janusz Dorożyński i stwierdził, że na zebranie stawiło się 43 z 83 członków Stowarzyszenia, co stanowi kworum, zatem zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał.

ad 1.
Janusz Dorożyński odczytał treść porządku obrad oraz następującą propozycję regulaminu Zebrania:
 1. Przewodniczący, zastępca i sekretarz obrad są wybierani spośród obecnych na sali członków stowarzyszenia przez głosowanie jawne, przez podniesienie rąk.
 2. Przewodniczący obrad prowadzi je zgodnie z ustalonym wcześniej porządkiem obrad.
 3. Do obowiązków przewodniczącego należy: rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 4. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje prezydium obrad. Prezydium obrad jest też komisją skrutacyjną wszystkich głosowań.
 5. Do obowiązków sekretarza należy protokołowanie obrad oraz zgłaszanie przewodniczącemu uwag na temat poprawności przebiegu obrad.
 6. W obradach, oprócz członków stowarzyszenia mogą też uczestniczyć bez praw wyborczych, wszystkie zainteresowane osoby. Osoby te mogą, za zgodą przewodniczącego obrad, zabierać głos w dyskusjach.

Powyższy regulamin został przyjęty przez aklamację. Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.

ad 2.
Janusz Dorożyński (Ency) ogłosił wybór przewodniczącego, sekretarza i zastępcę przewodniczącego Walnego Zebrania.
Na przewodniczącego zaproponowano Janusza Dorożyńskiego (Ency), na sekretarza Marka Stelmasika (masti), zastępcę przewodniczącego Włodzimierz Skibę (ABX). :Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk. Za głosowało 41 obecnych, przeciw 0, wstrzymało się 2. Zaproponowani kandydaci zostali wybrani.
ad 3.
Przewodniczący Stowarzyszenia Tomasz Ganicz (Polimerek) przedstawił proponowane przez Zarząd zmiany w Statucie.
Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad zmianami.
Wiktor Herwich (Wiher) zgłosił poprawkę do proponowanej zmiany Art. 9. pkt 2 przez wykreślenie słowa pełnej.
poprawka została przyjęta przez aklamację.
Piotr Gackowski (PMG) zgłosił poprawkę do proponowanej zmiany Art. 9. pkt 3 przez zmianę w szczególności w językach polskim, kaszubskim na w szczególności w języku polskim.
Przewodniczący Zebrania poddał tę poprawkę pod głosowanie. Za głosowało 34 obecnych, przeciw 2, wstrzymało się 4. Wniosek został przyjęty.
ad 4.
Przewodniczący Zebrania ogłosił rozpoczęcie głosowania nad przyjęciem zmian w Statucie i zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Walne Zebranie Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zatwierdzić zmiany w Statucie Stowarzyszenia:.
Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk. Za głosowało 43 obecnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Przewodniczący Zebrania ogłosił, że zmiany w statucie zostały przyjęte.
ad 5.
Przewodniczący Zebrania oddał głos Tomaszowi Ganiczowi.
Tomasz Ganicz przedstawił rekomendowane przez Zarząd projekty do realizacji w ramach działań OPP.
Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad projektami.
Joystick zgłosił projekt zatrudnienia programisty JavaScript. Członkowie wypełnili ankietę zaznaczając swoje preferencje co do przedstawionych projektów, której wyniki zostaną przedstawione na stronie internetowej Stowarzyszenia.
ad 6.
Przewodniczący Zebrania zadał pytanie zebranym czy ktoś zgłasza jakieś wolne wnioski.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Na tym dyskusję zakończono, bez podjęcia kolejnych uchwał, ze względu na brak takiej konieczności.

Przewodniczący Zebrania ogłosił, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Walne Zebranie Członków.


Za zgodność ze stanem faktycznym,

Przewodniczący Zebrania
Janusz Dorożyński


Zastępca Przewodniczącego Zebrania
Włodzimierz Skiba


Sekretarz Zebrania
Marek Stelmasik 1. oznacza to w szczególności, że członkowie prezydium obrad nie mogą kandydować w zarządzanych podczas obrad wyborach