Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/15 grudnia 2007

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję (Uchwała Zarządu Nr 35/2007) o zwołaniu Zwykłego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 15 grudnia 2007 o godzinie 17:00 w pierwszym terminie a przy braku kworum o godzinie 17:30 w drugim terminie. Walne Zebranie odbędzie się w klubie "Sztygarka" przy ulicy Piotra Skargi 34a w Chorzowie.

Porządek obrad

 1. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w 2007 r.
 4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2007 r.
 5. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 6. Propozycja zmian w statucie.
 7. Głosowanie nad zmianami w statucie.
 8. Wybór nowych władz Stowarzyszenia - w związku z zakończeniem kadencji starych władz.
  1. Wybór członków Zarządu
  2. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
  3. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego
 9. Dyskusja nad preliminarzem budżetowym na 2008 r.
 10. Głosowanie nad przyjęciem preliminarza budżetowego na 2008 r.
 11. Wolne wnioski.

Propozycja regulaminu obrad

Zgodnie z art. 24 p. 4 statutu obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

 1. Przewodniczący, zastępca i sekretarz obrad są wybierani spośród obecnych na sali członków stowarzyszenia przez głosowanie jawne, przez podniesienie rąk.
 2. Przewodniczący obrad prowadzi je zgodnie z ustalonym wcześniej porządkiem obrad.
 3. Do obowiązków przewodniczącego należy: rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji
 4. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje prezydium obrad. Prezydium obrad jest też komisją skrutacyjną wszystkich głosowań.
 5. Do obowiązków sekretarza należy protokołowanie obrad oraz zgłaszanie przewodniczącemu uwag na temat poprawności przebiegu obrad
 6. W obradach, oprócz członków stowarzyszenia mogą też uczestniczyć bez praw wyborczych, wszystkie zainteresowane osoby. Osoby te mogą, za zgodą przewodniczącego obrad, zabierać głos w dyskusjach.

Protokół

Walne Zebranie Członków odbyło się 15 grudnia 2007 w klubie "Sztygarka" przy ulicy Piotra Skargi 34a w Chorzowie. Kworum Zebrania to 47 osób (1/2 + 1 z liczby 92 członków). W pierwszym terminie o godzinie 17:00 przybyło na zebranie 18 członków Stowarzyszenia, co nie stanowiło kworum. W drugim terminie o godzinie 17:30 tego samego dnia przybyło na zebranie 24 członków Stowarzyszenia. Nie stanowiło to także kworum, ale zgodnie z art. 4, p. 8 Statutu w drugim terminie kworum nie jest wymagane.

Początkowo Zebraniu tymczasowo przewodniczył Paweł Drozd - najstarszy wiekiem na sali członek Stowarzyszenia.

 1. Paweł Drozd odczytał treść regulaminu Zebrania, które zostało przyjęte przez zebranych przez aklamację.
 2. Paweł Drozd ogłosił wybór przewodniczącego, sekretarza i członka Prezydium Walnego Zebrania.
  1. Na przewodniczącego zaproponowano Pawła Zienowicza, na sekretarza Marka Stelmasika, na członka Prezydium Patryka Michalskiego.
  2. Zaproponowani kandydaci zostali wybrani przez zebranych przez aklamację.
  3. Paweł Drozd przekazał przewodniczenie Pawłowi Zienowiczowi.
 3. Przewodniczący Zebrania oddał głos Tomaszowi Ganiczowi.
  1. Tomasz Ganicz przedstawił skrótowo sprawozdania z działalności Zarządu w 2007 r
 4. Przewodniczący Zebrania oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu.
  1. Juliusz Zieliński przedstawił w imieniu Komisji Rewizyjnej ocenę pracy Zarządu za 2007 r. (Członkowie komisji uczestniczyli w posiedzeniach Zarządu. Komisja postuluje zmianę prezesa Stowarzyszenia ze względu na jego brak zaangażowania w sprawy Stowarzyszenia ze względu na sprawy rodzinne.)
  2. Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad sprawozdaniem (W dyskusji zabrał głos Artur Fijałkowski dziękując komisji za współpracę)
 5. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad absolutorium dla Zarządu.
  1. Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk.
  2. Za głosowało 22 obecnych, przeciw 0, wstrzymało się 2.
  3. Przewodniczący Zebrania ogłosił, że Zarząd otrzymał absolutorium.
 6. Przewodniczący zebrania zabrał głos.
  1. Juliusz Zieliński zgłosił wniosek o przedstawienie całości zmian i głosowanie zmian w całości. Wniosek został przyjęty przez aklamację.
  2. Paweł Zienowicz przedstawił zaaprobowaną przez Zarząd propozycję zmian w statucie.
  3. Przewodniczący zebrania otworzył dyskusję nad tymi propozycjami.
 7. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad tymi propozycjami.
  1. Za głosowało 23 obecnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
  2. Przewodniczący Zebrania ogłosił, że propozycje została przyjęta.
 8. W związku z zakończeniem kadencji starych władz, Przewodniczący Zebrania ogłosił rozpoczęcie procedury wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Wybór odbędzie się w trybie tajnym, za pomocą kart do głosowania.
  1. Rozpoczęto wybór członków Zarządu.
   1. Zgodnie art. 27 p. 3 Statutu Przewodniczący Zebrania poprosił członków Zebrania aby zgłosili kandydatów na Prezesa Stowarzyszenia. Zgłoszono następujące osoby: Tomasz Ganicz, Artur Jan Fijałkowski. Przewodniczący Zebrania ogłosił rozpoczęcie głosowania. Przewodniczący Zebrania po konsultacji z pozostałymi członkami Prezydium Zebrania ogłosił, że głosować można tylko na jednego kandydata, i że wygra ten, który dostanie więcej głosów. Rozdano 23 karty do głosowania. Przewodniczący Zebrania po podliczeniu głosów przez Sekretarza i członka prezydium Zebrania ogłosił, że na Tomasza Ganicza głosowało 15 zebranych, na Artura Jana Fijałkowskiego 8 zebranych i że zgodnie z art 27. p. 8, nowym Prezesem Stowarzyszenia został Tomasz Ganicz.
   2. W drugim etapie rozpoczęto głosowanie nad liczbą członków Zarządu. Z sali padła propozycja aby Zarząd liczył 7 członków. Propozycja ta została przyjęta głosami: za 21 obecnych, przeciw 1, wstrzymujący 1.
   3. W trzecim etapie rozpoczęto wybór pozostałych (oprócz Prezesa) członków Zarządu Stowarzyszenia. Przewodniczący Zebrania poprosił członków Zebrania aby zgłosili kandydatów na członków Zarządu. Zgłoszono następujące osoby: Paweł Drozd, Agnieszka Kwiecień, Jadwiga Andrychowska-Biegacz, Tomasz Siennicki, Artur Jan Fijałkowski, Małgorzata Miłaszewska, Piotr Czerniawski, Sebastian Skolik, Konrad Kurzacz. Przewodniczący Zebrania po głosowaniu (za 22, przeciw 0, wsztrzymujących się 0) ogłosił, że każdy zebrany może głosować na maksymalnie 6 kandydatów, i że wygrają Ci, który dostaną kolejno najwięcej głosów, o ile będzie to stanowiło zwykłą większość głosów. Przewodniczący Zebrania ogłosił rozpoczęcie głosowania. Przewodniczący Zebrania po podliczeniu głosów przez Sekretarza i członka prezydium Zebrania ogłosił, że kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
    1. Jadwiga Andrychowska-Biegacz - 10 głosów ,
    2. Piotr Czerniawski - 17 głosów,
    3. Paweł Drozd - 21 głosów ,
    4. Artur Jan Fijałkowski - 11 głosów ,
    5. Konrad Kurzacz - 10 głosów ,
    6. Agnieszka Kwiecień - 22 głosy ,
    7. Małgorzata Miłaszewska - 10 głosów ,
    8. Tomasz Siennicki - 9 głosów ,
    9. Sebastian Skolik - 20 głosów ,
    10. i że w związku z tym, że zgodnie z art 27. p. 8 Statutu, członkami nowego Zarządu zostali: Agnieszka Kwiecień, Paweł Drozd, Sebastian Skolik i Piotr Czerniawski.
  2. Rozpoczęto wybór członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Zebrania poprosił członków Zebrania aby zgłosili kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z art. 31, p. 5 Statutu przewodniczący zapytał się kandydatów, czy nie są w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z którymś z członków Zarządu i otrzymał odpowiedź odmowną. Zgłoszono następujące osoby: Jadwiga Andrychowska-Biegacz, Konrad Kurzacz, Juliusz Zieliński, Piotr Cywiński. Przewodniczący Zebrania ogłosił, że każdy zebrany może głosować na maksymalnie trzech kandydatów i że wygrają Ci, który dostaną kolejno najwięcej głosów, o ile będzie to stanowiło zwykłą większość głosów. Przewodniczący Zebrania ogłosił rozpoczęcie głosowania.
   1. Przewodniczący Zebrania po podliczeniu głosów przez Sekretarza i członka prezydium Zebrania ogłosił, że kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
    1. Jadwiga Andrychowska-Biegacz - 10 głosów,
    2. Piotr Cywiński - 20 głosów,
    3. Konrad Kurzacz - 17 głosów,
    4. Juliusz Zieliński - 21 głosów,
   2. i że w związku z tym, zgodnie z art 31. p.3, członkami nowej Komisji Rewizyjnej zostali: Juliusz Zieliński, Piotr Cywiński i Konrad Kurzacz.
  3. Rozpoczęto wybór członków Sądu Koleżeńskiego. Przewodniczący Zebrania poprosił członków Zebrania aby zgłosili kandydatów do Sądu Koleżeńskiego. Zgłoszono następujące osoby: Tomasz Górny, Aleksandra Zieleźny-Skolik, Małgorzata Miłaszewska, Patryk Michalski. Patryk Michalski został wyłączony z pracy komisji zliczającej głosy w tym głosowaniu. Przewodniczący Zebrania ogłosił, że każdy zebrany może głosować na maksymalnie trzech kandydatów i że wygrają Ci, który dostaną kolejno najwięcej głosów, o ile będzie to stanowiło zwykłą większość głosów. Przewodniczący Zebrania ogłosił rozpoczęcie głosowania.
   1. Przewodniczący Zebrania po podliczeniu głosów przez Sekretarza i członka prezydium Zebrania ogłosił,
    1. Tomasz Górny - 12 głosów,
    2. Patryk Michalski - 16 głosów,
    3. Małgorzata Miłaszewska - 18 głosów,
    4. Aleksandra Zieleźny-Skolik - 22 głosów,
   2. i że w związku z tym, zgodnie z art 34. p. 1, członkami nowego Sądu Koleżeńskiego zostali: Aleksandra Zieleźny-Skolik, Małgorzata Miłaszewska, Patryk Michalski.
 9. Przewodniczący spotkania ogłosił rozpoczęcie dyskusji nad preliminarzem budżetowym na 2008 r.
  1. nie było głosów w dyskusji
 10. Przewodniczący Zebrania ogłosił rozpoczęcie głosowania nad przyjęciem preliminarza budżetowego na 2008 r.
  1. Przewodniczący Zebrania ogłosił, że za przyjęciem preliminarza głosowało 20 zebranych, za odrzuceniem 0 zebranych, wstrzymało się 0 zebranych. Oznacza to że, preliminarz został przyjęty.
 11. Przewodniczący Zebrania zadał pytanie zebranym czy ktoś zgłasza jakieś wolne wnioski. Zgłoszono następujące wnioski:
  1. WarX - wniosek by zobowiązać nowy zarząd by po zakończeniu procesu z Arnoldem Buzdyganem przekazał domenę wikipedia.pl Wikimedia Foundation.
  2. Julo - wniosek by zobowiązać zarząd do racjonalnego rozwiązania na temat przyszłości domeny wikipedia.pl
  3. wystąpienie do kancelarii prawne o napisanie ekspertyzy w sprawie praw autorskich na Wikipedii.

Przewodniczący Zebrania ogłosił, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Walne Zebranie Członków.

Za zgodność ze stanem faktycznym,

Przewodniczący Zebrania

Paweł Zienowicz

Sekretarz Zebrania

Marek Stelmasik