Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/24 czerwca 2023

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Ogłoszenia organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Program[edytuj | edytuj kod]

 • Rejestracja: 9:00-9:30 (spóźnieni członkowie są dopuszczani także w trakcie obrad)
 • Rozpoczęcie obrad: 9:30 (pierwszy termin) lub 10:00 (drugi termin)
 • Opcjonalnie, przerwa obiadowa: godzina jest zależna od Przewodniczącego, patrz pkt 4. Regulaminu Walnego
 • Zakończenie obrad: po wyczerpaniu porządku obrad

Porządek obrad[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 rok.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2022 rok.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2022 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 rok,
  2. nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2022 rok,
  3. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za 2022 rok.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2022 roku.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2022 roku.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2022 rok,
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2022 rok.
 11. Wolne wnioski.

Regulamin Walnego Zebrania Członków[edytuj | edytuj kod]

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
 2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania Członków wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Głos w głosowaniu jawnym oddaje się w następujący sposób: członkowie obecni na sali - przez podniesienie ręki, identyfikatora lub mandatu.
 4. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu Członków. Przerwa nie może być dłuższa niż 1 godzina.
 5. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie oraz kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 6. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium.
 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zebrania (obecnych osobiście i reprezentowanych). W drugim terminie Walnego Zebrania Członków nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 8. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium. Prezydium pełni także funkcję komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania Członków.
 9. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania Członków oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 10. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali podczas Walnego Zebrania Członków, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego.

Uchwały[edytuj | edytuj kod]

UCHWAŁA Nr 3/2023

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 24 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za 2022 rok

Walne Zebranie Członków zatwierdza "sprawozdanie z działalności Zarządu za 2022 rok".

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 37/0/5.


UCHWAŁA Nr 4/2023

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 24 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok

Walne Zebranie Członków zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 41/1/0.


UCHWAŁA Nr 5/2023

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 24 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2022 rok

Walne Zebranie Członków udziela absolutorium Zarządowi za 2022 rok.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 39/0/3.


UCHWAŁA Nr 6/2023

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 24 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2022 rok

Walne Zebranie Członków udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 35/3/4.


UCHWAŁA Nr 7/2023

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 24 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2022 rok

Walne Zebranie Członków udziela absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2022 rok.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 39/3/0.

Dokumenty[edytuj | edytuj kod]