Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/18 lipca 2020

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Ogłoszenia organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

 • [16 lipca] Będziemy używali oprogramowania Zoom (do wideokonferencji i głosowań jawnych) i SecretVote (do głosowań tajnych). Instrukcja do SecretVote.
 • [3 lipca] Będzie to drugie Walne tego dnia, rozpoczęte po zakończeniu obrad przerwanych w dniu 27 czerwca 2020.
 • [3 lipca] Wszyscy uczestniczący w obradach obecni na miejscu obrad w Poznaniu są uprzejmie proszeni o posiadanie komputera albo innego urządzenia mobilnego obsługującego aplikację e-mail i przeglądarkę internetową. Jest to potrzebne do przeprowadzenia tajnego głosowania na jednolitych zasadach dotyczących wszystkich uczestniczących obradach.

Program[edytuj | edytuj kod]

 • Rejestracja: 10:00-11:30 (spóźnieni członkowie są dopuszczani także w trakcie obrad, jednak przed głosowaniami tajnymi następuje "zamrożenie" listy obecności)
 • Rozpoczęcie obrad: 11:00 (pierwszy termin) lub 11:30 (drugi termin)
 • Godzinna przerwa obiadowa: godzina jest zależna od Przewodniczącego, patrz pkt 4. Regulaminu Walnego
 • Zakończenie obrad: po wyczerpaniu porządku obrad

Porządek obrad
 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego z działalności pożytku publicznego oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 5. Przedstawienie przez Zarząd planu działań na 2020 rok i dyskusja.
 6. Głosowania:
  1. nad zatwierdzeniem sprawozdania merytorycznego z działalności pożytku publicznego za rok 2019,
  2. nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2019.
  3. nad zatwierdzeniem planu działania Zarządu na rok 2020.
 7. Dyskusja i głosowania nad zmianą statutu oraz nad upoważnieniem Zarządu do opracowania tekstu jednolitego statutu.
 8. Przedstawienie przez Zarząd koncepcji Zespołu Zarządczego przyjętej uchwałą zarządu nr 14/2020 oraz dyskusja na temat kandydatur na członków Zespołu Zarządczego. (Zobacz też: schemat przedstawiający stopnie zaangażowania w Stowarzyszenie)
 9. Dyskusja i głosowanie nad regulaminem głosowań tajnych na członków statutowych organów Stowarzyszenia.
 10. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2020–2022. Złożenie przez kandydatów na członków Zarządu oświadczeń o niekaralności. Złożenie przez kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej oświadczeń o niekaralności i o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach określonych statutem.
 11. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu,
  2. wybór pozostałych członków Zarządu,
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 12. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany lokalizacji biura w oparciu o analizę Zarządu.
 13. Wolne wnioski.

Regulamin Walnego Zebrania Członków[edytuj | edytuj kod]

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
 2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania Członków wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład organów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Głos w głosowaniu jawnym oddaje się w następujący sposób:
  a. członkowie obecni na sali - przez podniesienie rąk.
  b. członkowie uczestniczący za pośrednictwem aplikacji Zoom - przez użycie przycisku "yes" (tak) albo "no" (nie) dostępnego w aplikacji Zoom. Brak użycia przycisku przez członków uczestniczących za pośrednictwem aplikacji Zoom oznacza wstrzymanie się od głosu.
 4. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu Członków. Przerwa nie może być dłuższa niż 1 godzina.
 5. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie oraz kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 6. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium.
 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. W drugim terminie Walnego Zebrania Członków nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 8. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium. Prezydium pełni także funkcję komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania Członków.
 9. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania Członków oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 10. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali podczas Walnego Zebrania Członków, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego.
 11. Członkowie uczestniczący w obradach Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem aplikacji Zoom są obowiązani wybrać jako nazwę użytkownika aplikacji Zoom: imię i nazwisko lub nazwę użytkownika używaną w projektach Wikimedia.

Regulamin głosowań tajnych na członków statutowych organów Stowarzyszenia[edytuj | edytuj kod]

 1. Niniejszy regulamin jest zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Komisję skrutacyjną stanowi Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 3. Ustala się następujący sposób oddawania głosów:
  1. Głosy oddawać będzie można wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SecretVote. Aplikacja nie wymaga instalacji przez głosujących członków.
  2. Każde głosowanie rozpoczynane jest od przesłania głosującym członkom wiadomości e-mail zawierającej link do oddania lub listy głosowań.
  3. Głosy oddaje się zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
  4. Każde głosowanie trwa do momentu oddania głosu przez wszystkich głosujących albo do momentu upływu czasu przeznaczonego na głosowanie.
  5. Czas przeznaczony na każde z głosowań tajnych określa prezydium, przy czym czas na głosowanie nie może być krótszy niż 10 minut.
  6. Głosowanie na Prezesa Zarządu polega na wybraniu maksymalnie jednej osoby spośród zgłoszonych kandydatur. W głosowaniu na pozostałych członków zarządu można oddać maksymalnie tyle głosów, ile miejsc w zarządzie pozostaje do obsadzenia.
  7. W głosowaniu do Komisji Rewizyjnej można oddać głos maksymalnie na trzy zgłoszone kandydatury.
  8. W głosowaniu do Sądu Koleżeńskiego można oddać głos maksymalnie na trzy zgłoszone kandydatury.
  9. Każde głosowanie będzie zawierało opcję "żaden z powyższych". Zaznaczenie tej opcji oznacza oddanie głosu nieważnego.
  10. Sposób głosowania w ewentualnych innych głosowaniach tajnych określa Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Członkami organów zostają osoby, które otrzymały kolejno najwięcej ważnych głosów, przy czym członkiem organu może zostać wyłącznie kandydat, który uzyska bezwzględną większość sumy wszystkich głosów ważnych i nieważnych.
 5. W przypadku gdy głosowanie nie dało rozstrzygającego wyniku, w przypadku remisu oraz w przypadku niewystarczającej liczby głosów, przeprowadza się powtórne głosowanie na tych kandydatów, którzy otrzymali odpowiednio najwięcej głosów w poprzednim głosowaniu.
 6. Powtórne głosowanie przeprowadza się zgodnie z niniejszym regulaminem.
 7. Głosowania powtórne przeprowadza się aż do zapełnienia wszystkich miejsc w organach statutowych Stowarzyszenia lub wyczerpania listy kandydatów.

Uchwały[edytuj | edytuj kod]

UCHWAŁA Nr 1/2020
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 18 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności pożytku publicznego za rok 2019

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza sprawozdanie merytoryczne z działalności pożytku publicznego za rok 2019.

UCHWAŁA Nr 2/2020
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 18 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2019.

UCHWAŁA Nr 3/2020
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 18 lipca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia planu działania Zarządu na rok 2020

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza plan działania Zarządu na rok 2020.

UCHWAŁA Nr 4/2020
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 18 lipca 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska wprowadza następujące zmiany do Statutu Stowarzyszenia.

W art. 24 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

Uchwała zwołująca Walne Zebranie Członków może dopuszczać zdalny udział w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1. transmisję obrad w czasie rzeczywistym,
2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zebrania Członków, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad, i
3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku obrad.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska upoważnia Zarząd do opracowania tekstu jednolitego Statutu.

UCHWAŁA Nr 5/2020
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 18 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska wybiera … na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

UCHWAŁA Nr …/2020
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 18 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska wybiera … na pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia.

UCHWAŁA Nr …/2020
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 18 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska wybiera … na członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

UCHWAŁA Nr …/2020
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 18 lipca 2020 roku
w sprawie wyboru członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska wybiera … na członków Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.

Dokumenty[edytuj | edytuj kod]