Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Zarządczy

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Stopnie zaangażowania w WMPL.pdf
Stopnie zaangażowania w WMPL.pdf

Dotychczas zarząd musiał zajmować się różnymi sprawami, od decydowania o współpracach GLAM czy konkursach edycyjnych przez rozważania o akcjach komunikacyjnych i fundraisingowych, do pilnowania zgodności z prawem, zarządzania pracownikami, przyjmowania sprawozdań. To był zbyt szeroki zestaw zadań.

Nie każda osoba, która chce decydować o wsparciu społeczności czy projektach edukacyjnych ma być zobowiązana do zatwierdzania spraw typu RODO lub sprawozdania. Nie jest to potrzebne dla dobrej współpracy. Nie każdy jest też przygotowany do prowadzenia wewnętrznych spraw. Angażowanie 7 osób (dotychczas zarząd był 7-osobowy) jest nieefektywne.

Stąd decyzja o rozdziale: tworzymy Zespół Zarządczy (ZZ), który nie jest zarządem. Każdy jego członek jest samodzielnym szefem "merytorycznym". Ma luksus zajmowania się swoim własnym "działem" czy "tematem". Co ważne, nieprzypadkowo użyliśmy nazwy "zespół", ponieważ chcemy, żeby członkowie ZZ mogli wspierać się nawzajem.

Żeby działy merytoryczne działały, niezbędna jest organizacja: administracja, finanse. Formalna, namacalna struktura, pisząca wnioski grantowe i sprawozdania, odbierająca kontrole z urzędów, koordynująca zadania i członków ZZ oraz ponosząca prawną odpowiedzialność za całość. To na tym skupi się zarząd.

Chcesz dołączyć? Kontakt: zarzadatwikimedia.pl

Niezależnie od ZZ zwiększy się liczba grup wolontariuszy, takich jak komisja Wikigrantów czy grupa wikirezydentów. Z reguły będą one bardziej skierowane na wymianę opinii, dyskusję i współpracę. Grupy te będą przeznaczone dla osób, które chciałyby "po prostu pomóc" w drobnych sprawach, zostawiając komuś innemu decyzyjność i odpowiedzialność za cały obszar.

Cały ZZ a zarząd[edytuj]

Większość dziedzin, w których działa Stowarzyszenie, potrzebuje regularnej opieki:

 • opieka powinna być sprawowana przez wyznaczoną osobę, która będzie czuła odpowiedzialność za swoją dziedzinę,
 • z doświadczeń innych organizacji Wikimedia wynika, że powinien być to wolontariusz, a nie płatny dyrektor do spraw (na przykład) edukacji,
 • ta osoba może mieć do dyspozycji duży budżet, pracowników i pomocnych wolontariuszy.

Zarząd zachowa koordynowanie całości oraz bezpośredni wpływ na:

 • współpracę międzynarodową z organizacjami Wikimedia,
 • współpracę z podobnymi organizacjami w kraju,
 • zarządzanie finansami,
 • zgodność z prawem,
 • wsparcie osób zaangażowanych w organizację,
 • koordynowanie zadaniami.

Lista obszarów, które zarząd chętnie oddeleguje, znajduje się w sekcji Wakaty i kandydaci/-tki.

ZZ jest gronem pozastatutowym, tak jak komisja Wikigrantów. Czym różni się od zarządu?
Zarząd Wolontariusze-członkowie Zespołu Zarządczego
niewchodzący w skład zarządu
Kierowanie całokształtem działalności WMPL Kierowanie swoją dziedziną
Nadzór nad innymi członkami zarządu i pracownikami Część opieki nad pracownikami działającymi w danej dziedzinie
Odpowiedzialność prawna za własne i cudze działania Odpowiedzialność prawna za własne działania
Odpowiedzialność całym swoim majątkiem Odpowiedzialność ustalana indywidualnie
Odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Odpowiedzialność przed zarządem
Głos stanowiący przy podejmowaniu uchwał Głos doradczy przy podejmowaniu uchwał
Kadencyjność Brak ograniczeń czasowych
Imię, nazwisko i PESEL publicznie ogłoszone w Krajowym Rejestrze Sądowym Możliwość zachowania prywatności

Zadania członków ZZ (członków zarządu i wolontariuszy spoza zarządu)[edytuj]

Zadania podstawowe (priorytetowe)[edytuj]

Członkowie ZZ:

 1. na bieżąco, z intensywnością według woli (aktywność co ok. 2 tygodnie zazwyczaj wystarcza):
  1. powinni kierować wykonaniem planu 3-letniego – głównie poprzez przyjmowanie lub odrzucanie przedstawianych im projektów w swoich obszarach (funkcja sponsora projektu),
  2. mogą mentorować pracownikom i przekazywać im opinie, w szczególności wspierać rozwój pracowników w ich specjalizacji (funkcja „trenera”),
 2. raz na kwartał: powinni uczestniczyć w sesji prezentacji dyrektora i pracowników o stanie wykonania planu rocznego,
 3. raz na pół roku: powinni przedstawiać ZZ informacje o podległych obszarach (monitorowanie połówkowe i podsumowanie roczne),
 4. raz w roku:
  1. na koniec roku: powinni przygotować (z pomocą dyrektora i zarządu) projekt planu i budżetu rocznego w swoich obszarach, dbając, by plan i budżet były spójne, realistyczne i ułożone gospodarnie,
  2. powinni weryfikować projekty sprawozdań z działalności merytorycznej WMPL w przypisanych im zakresach (dla Walnego czy WMF),
  3. powinni proponować rozwój planu 3-letniego – w trakcie corocznego spotkania strategicznego ZZ powinni zgłaszać pomysły działań wieloletnich. Te pomysły mogą być związane z wydatkami rzędu kilkudziesięciu – kilkuset tysięcy złotych.

W ramach pełnienia swoich obowiązków dyrektor:

 • zarządza pracownikami na co dzień, w tym ustala priorytetowe zadania (na bieżąco) i wykonuje bieżące czynności z zakresu prawa pracy,
 • rekrutuje i szkoli pracowników i wolontariuszy,
 • ocenia pracę pracowników,
 • informuje ZZ o postępie spraw, pracy pracowników oraz o innych istotnych kwestiach, szczególnie wymagających podjęcia decyzji.

Zadania o niższym priorytecie[edytuj]

W ramach kierowania przypisanymi obszarami działalności WMPL członkowie ZZ:

 1. mogą rekrutować pomocnych wolontariuszy,
 2. kierują rozpoznawaniem potrzeb, grup odbiorców oraz odpowiadają za skuteczność działań,
 3. zwracają uwagę na ważne informacje związane z przypisanymi im obszarami, przekazują ZZ informacje, które mogą być interesujące z perspektywy innych obszarów i pytają o takie informacje,
 4. dbają o przekazywanie ważnych informacji grupom odbiorców pod kierunkiem członka ds. komunikacji,
 5. informują:
  1. sekretarza na bieżąco, a jeśli to możliwe, to z wyprzedzeniem o absencji i niedyspozycjach,
  2. dyrektora o ew. problemach w pracy pracowników wymagających rozmów lub interwencji – nie prowadzą sami interwencji bez wiedzy dyrektora,
  3. dyrektora, w jakie projekty są zaangażowani w innym charakterze niż sponsora i w jakich rolach (starają się odróżniać swoją rolę liderską od pomocniczej).

Wykonanie decyzji zasadniczo nie należy do roli członka ZZ. Do wykonania decyzji staramy się angażować osoby spoza ZZ (wolontariuszy, pracowników, podmioty zewnętrzne). Dołączenie do ZZ nie ma być zatem prostą kontynuacją roli „szeregowego członka” WMPL.

Co zapewniamy członkom ZZ?[edytuj]

Chcemy angażować wolontariuszy. Nie chcemy ich przeciążać ani zbytnio stresować. Zamiast „satysfakcjonującej płacy” oferujemy coś innego:

 1. wiedzę i kompetencje:
  1. wprowadzenie w rolę: przedstawienie stanu Stowarzyszenia, sposobu i stylu współpracy, planów,
  2. wsparcie wiedzą co do długoterminowego kierunku rozwoju Stowarzyszenia,
  3. rozwój kompetencji (w tym szkolenia według indywidualnych potrzeb),
  4. raporty, dokumentację, archiwa potrzebne do podejmowania decyzji;
 2. adekwatny do roli dostęp do środowiska Wikimediów (w tym ew. wprowadzenie w struktury międzynarodowe) oraz publiczne uznanie dla pracy dla Stowarzyszenia;
 3. wsparcie współpracowników:
  1. (idealnie) dwóch zastępców i „druga para oczu”, która konsultuje w razie potrzeby,
  2. spotkanie roboczo-wypoczynkowe (strategiczne – o którym mowa w spisie zadań priorytetowych), coroczne (w okolicach sezonu letniego), najlepiej z dala od dużych miejscowości;
 4. oprogramowanie:
  1. dostęp i szkolenie z narzędzi do zdalnej pracy zespołowej, w tym: Slack, Asana, skrzynka e-mail, prywatny dysk w chmurze, kalendarz,
  2. uprawnienia techniczne: uprawnienia na wiki Stowarzyszenia, w razie potrzeby także na innych stronach i kanałach komunikacji;
 5. budżet na realizację pomysłów;
 6. w razie potrzeby:
  1. sprzęt (laptop, telefon, drukarka/skaner, sprzęt do telekonferencji, kwalifikowany podpis elektroniczny),
  2. pełnomocnictwo,
  3. budżet wyjazdowy;
 7. osobisty komfort pracy:
  1. prawo do odpoczynku, w tym dłuższych nieobecności;
  2. planowanie z dogodnym wyprzedzeniem,
  3. w planach: przestrzeń do współpracy (fizyczna przestrzeń spotkań w biurze Stowarzyszenia, logistyczne ułatwienia dojazdu, dostęp do serwisów telekonferencji i pracy zdalnej).

Wakaty i kandydaci/-tki[edytuj]

Role obsadzone[edytuj]

WMPL Wroclaw 2019 RD 036.jpg

Yarl ma doświadczenie w sprawach związanych z GLAM. Koordynował Wiki Lubi Zabytki i inne podobne konkursy. Jeździł na wiele konferencji międzynarodowych, na których dowiedział się, jak funkcjonuje współpraca GLAM-wiki. Stworzył oprogramowanie służące do masowego uploadu, używane przez… może setki GLAM-owiczów z całego świata. Yarl nie chce tylko pomagać w drobnych sprawach. Woli podejmować decyzje, zatwierdzać propozycje działań do wykonania przez Celinę, ale też woli nie być w zarządzie. Zarząd ufa Yarlowi, dlatego Yarl będzie w ZZ jako członek ds. GLAM (pozyskiwania zasobów i współpracy z instytucjami kultury i dziedzictwa).

Wakaty[edytuj]

W kolejności od najpilniejszych do obsadzenia:

 1. komunikacja (zarówno na zewnątrz Wikimediów, jak i do wewnątrz, o ile nie jest ściśle związana ze wsparciem społeczności) i fundraising - taka osoba byłaby jakby "właścicielem/właścicielką pracy" Niny;
 2. wsparcie społeczności - taka osoba byłaby jakby "właścicielem/właścicielką pracy" Natalii.
  Możliwe, że do podziału ze względu na wielkość. Podział może (nie musi) przebiegać następująco:
  • motywowanie do pisania i rozwijania treści (głównie decydowanie o formule konkursów edycyjnych),
  • wsparcie rozwoju społeczności,
  • projekty siostrzane (decydowanie o wszelkich formach wsparcia projektów siostrzanych).
  O tym, co należy do której poddziedziny, możecie dowiedzieć się ze sprawozdania zarządu za 2019. Do przedyskutowania (być może wyodrębnienia?) pozostaje sprawa dobrostanu społeczności (przeciwdziałania nękaniu i wsparcia nowicjuszy);
 3. współpraca z oświatą - taka osoba byłaby jakby "właścicielem/właścicielką pracy" Klary (projektu Wikiszkoła);
 4. badania czytelnictwa, darczyńców i edytorów;
 5. współpraca ze szkolnictwem wyższym;
 6. działania związane z politykami publicznymi i rzecznictwem.

Kandydaci i kandydatki[edytuj]

Zachęcamy do zgłaszania się. Skład ZZ dobierze zarząd kadencji 2020-2022. Prosimy o dodawanie zgłoszeń pod ramką według wzoru:

Nick[edytuj]

 • Obszar zainteresowań (z listy):
 • Kilka zdań uzasadnienia:

W uzasadnieniu uprzejmie prosimy o położenie nacisku na to, dlaczego kandydat/kandydatka jest dobrą osobą do powierzenia samodzielnej odpowiedzialności za cały odcinek. Mniej liczy się więc liczba edycji, a bardziej doświadczenie (mocnym atutem może być doświadczenie pozawikimediowe) czy przedstawienie wizji, z której mogą wypączkować różne mniejsze i większe inicjatywy, które kandydat/kandydatka by sponsorował(a).

Maire[edytuj]

 • Obszar zainteresowań (z listy): projekty siostrzane, edukacja
 • Kilka zdań uzasadnienia: Przede wszystkim Maire jest doświadczoną członkinią zarządu (zasiadała w zarządzie trzech kadencji). Uważa, że Wikimedia Polska powinna być bliżej projektów siostrzanych i jest zainteresowana byciem odpowiedzialną za ten odcinek. Może być kojarzona głównie z Wikipedią, ale edytuje też oba najprężniejsze polskie projekty siostrzane. Ponadto jest z zawodu nauczycielką, dlatego kwestie Wikimediów w oświacie są jej bliskie.

Bonvol[edytuj]

 • Obszar zainteresowań (z listy): projekty siostrzane
 • Kilka zdań uzasadnienia: Od końca: Zawodowo wiem, że błąd w innych niż Wikipedia miejscach może kosztować dwucyfrową liczbę godzin. Cenię dostępność Wikipedii dla każdego czytelnika i edytora, ale ze względu na jej zasięg oczekuję wysokiej jakości, której powinniśmy wymagać od edytorów. Uważam, że Wikipedia w swojej formule przetrwa, gdy obroni się jakością i uwzględnieniem głosu różnych grup, których ocenę pozostawimy czytelnikowi. Doświadczony w ścieżce pedagogicznej (praktyki w szkołach). We współpracy ze Stowarzyszeniem przeprowadziłem kilka warsztatów z edycji dla zainteresowanych grup i w miarę wolnego czasu jestem chętny na dalsze.
  Doświadczenia z zupełnie innym podejściem do nowicjuszy niż typowe ścieżki Fundacji prezentowałem m.in. na CEEM 2019 w Belgradzie i wykorzystywałem na kolejnych warsztatach.
  Promuję również Wikiźródła, projekt o szlachetnym profilu i zwracam uwagę na ich projektowy charakter, który jasno określa, co jest gotowe.
  Z zawodu architekt oprogramowania w dużych przedsiębiorstwach, od zawsze szukający tematów "na boku" - od systemów rozpoznawania rozmówcy dla producenta aut do badań nad projektowaniem leków pod egidą uznanego instytutu.

Wojciech Pędzich[edytuj]

 • Obszar zainteresowań (z listy): wsparcie społeczności, badania czytelników oraz edytorów
 • Kilka zdań uzasadnienia: Jako ustępujący członek Zarządu deklaruję nadal chęć aktywnego uczestnictwa w pracach WMPL. uważam, ze jedną z moich supermocy są tłumaczenia, zarówno pisemne jak i ustne, więc oferuję swoje usługi wszelakie w tym zakresie. Acz to jest sprawa spoza listy. Z rzeczy na liście, żywo interesowałem się organizowanymi przez WMPL wydarzeniami, więc pomogę chętnie przy programach, logistyce, ogarnianiu wszelkich aspektów eventowych. Dodatkowo, mimo, że porzuciłem myśl o rychłym zrobieniu doktoratu, chce wiedzieć jak działa tworzenie i czytelnictwo naszych projektów, jakie są prawidłowości i mechanizmy i co można w tej dziedzinie jeszcze odkryć, dlatego deklaruję swoją pomoc przy stworzeniu i prowadzeniu zespołu badawczego. Jako osoba uczestnicząca aktywnie w kilku wydarzeniach i inicjatywach na szczeblu międzynarodowym, również tutaj widzę dla siebie potencjalne miejsce.

Gdarin[edytuj]

 • Obszar zainteresowań (z listy): wsparcie społeczności
 • Kilka zdań uzasadnienia: Współpracowałem już przy kilku konkursach na Wikipedii (Wolna Polska – Wolna Wiedza, CEE Spring, (Nie)znane kobiety Wikipedii, Wikiwyzwanie), znam dobrze społeczność Wikipedii a społeczność zna mnie. ;)

Kontakt[edytuj]

 • zarzadatwikimedia.pl

Zobacz też[edytuj]