Zasady przyznawania i użytkowania legitymacji Wikimedia Polska

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


Uchwały Zarządu Projekty Uchwał Zarządu


ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY nr UZ 07/2023

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 2 lutego 2023 roku


w sprawie zmiany Zasad przyznawania i użytkowania legitymacji Wikimedia Polska

Zasady przyznawania i użytkowania legitymacji Wikimedia Polska

[edytuj | edytuj kod]
§ 1.
 1. Wprowadza się dwa rodzaje legitymacji Wikimedia Polska: członkowską (pamiątkową) i wolontariacką (użytkową).
 2. Legitymacja członkowska:
  1) jest wydawana członkom Wikimedia Polska i potwierdza status członkowski,
  2) ma charakter symboliczny i pamiątkowy,
  3) nie służy do identyfikacji członka w ramach jego działalności społecznej związanej z realizacją celów statutowych Wikimedia Polska,
  4) jest wydawana członkom bez konieczności składania wniosku co najmniej raz w roku.
 3. Legitymacja wolontariacka:
  1) jest wydawana wolontariuszom Wikimedia Polska oraz innym osobom podejmującym działalność społeczną związaną z realizacją celów statutowych Wikimedia Polska i potwierdza, że osoba ją posiadająca może powoływać się na Wikimedia Polska w ramach swojej działalności społecznej,
  2) ma charakter użytkowy,
  3) występuje w wariancie ze zdjęciem i bez zdjęcia,
  4) jest wydawana na wniosek, co najmniej dwa razy w roku.
 4. Legitymacja członkowska i wolontariacka:
  1) są wydawane na czas określony, a ich ważność potwierdza hologram wydawany po odpowiednio: opłaceniu składki członkowskiej na dany rok lub złożeniu wniosku o przedłużenie ważności,
  2) podlegają ścisłemu zarachowaniu,
  3) pozostają ważne do 31 marca roku następującego po roku wskazanym na najnowszym hologramie.
 5. Członkowie mogą zrezygnować z otrzymywania legitymacji członkowskiej lub hologramów:
  1) w ramach procedury przyjmowania do grona członków WMPL, w deklaracji członkowskiej – zaznaczając rezygnację z legitymacji członkowskiej lub nie udzielając informacji o adresie do korespondencji,
  2) informując pracowników wsparcia społeczności Wikimedia Polska za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej na adres: wsparcieatwikimedia.pl najpóźniej 7 dni po opłaceniu składki członkowskiej za dany rok
§ 2.
 1. Legitymację wolontariacką może otrzymać każdy, kto:
  1) uzasadni potrzebę otrzymania legitymacji,
  2) w przypadku wolontariuszy Wikimedia Polska: jest aktywnie zaangażowany od co najmniej 6 miesięcy w działalność Wikimedia Polska,
  3) w przypadku edytorów jednocześnie:
  a) w momencie złożenia wniosku ma konto w projektach Wikimedia od co najmniej 12 miesięcy,
  b) wykonał co najmniej 200 edycji w projektach Wikimedia,
  c) nie był w ciągu roku przed złożeniem wniosku zablokowany w żadnym z projektów Wikimedia jednorazowo na okres dłuższy niż tydzień.
 2. Pracownicy wsparcia społeczności Wikimedia Polska:
  1) podejmują decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania legitymacji,
  2) mogą skonsultować decyzję z wybranymi członkami społeczności Wikimedia,
  3) w uzasadnionych przypadkach mogą przyznać legitymację, jeżeli wnioskodawca nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 lit. b lub c.
 3. Pracownicy wsparcia społeczności mogą odmówić przyznania legitymacji, jeżeli:
  1) powezmą uzasadnione podejrzenie, że będzie ona używana niezgodnie z przeznaczeniem,
  2) będą mieli uzasadnione wątpliwości co do konstruktywnej działalności wnioskodawcy w ruchu Wikimedia.
 4. Osobie zainteresowanej przysługuje prawo odwołania się do dyrekcji Wikimedia Polska w terminie 7 dni od poinformowania o odmowie przyznania legitymacji. Odwołanie od decyzji składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanej na adres: dyrekcjaatwikimedia.pl. Odpowiedź dyrekcji Wikimedia Polska udzielana jest w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania odwołania i jest ona ostateczna.
§ 3.
 1. Zaleca się do używania legitymacji wolontariackiej:
  1) do wykazania, że osoba ją posiadająca jest związana z ruchem Wikimedia i że jej działanie jest umotywowane gromadzeniem wolnej wiedzy,
  2) do ułatwienia nawiązania kontaktu i współpracy z instytucją lub osobą, która może pomóc w gromadzeniu wolnej wiedzy,
  3) do wyjaśnienia powodów, dla których osoba ją posiadająca chciałaby podjąć się określonej działalności.
 2. Zabrania się używania legitymacji Wikimedia Polska:
  1) jako argumentu w sporze z osobą lub instytucją,
  2) w celu wymuszenia ustępstw ze strony osoby lub instytucji (na przykład jako nienależnej darmowej wejściówki),
  3) do celów sprzecznych z celami statutowymi Wikimedia Polska, Powszechnymi Zasadami Postępowania i misją ruchu Wikimedia,
  4) jako dokumentu tożsamości.
§ 4.
 1. Sekretarz Wikimedia Polska lub osoba przez niego upoważniona:
  1) określa wzór legitymacji Wikimedia Polska,
  2) określa formularz z wnioskiem o legitymację wolontariacką.