Sąd Koleżeński

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Skocz do: nawigacja, szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej

Sąd Koleżeński jest organem Stowarzyszenia Wikimedia Polska działającym na podstawie art. 34, 35 i 36 statutu.

W skład Sądu Koleżeńskiego kadencji 2016–2018 wchodzą:

  • członkowie Sądu Koleżeńskiego:

Procedura składania wniosków kierowanych do Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Osoby, które zdecydowały się na złożenie wniosku do Sądu Koleżeńskiego, są uprzejmie proszone o zapoznanie się z kompetencjami tego organu wynikającymi ze statutu stowarzyszenia (art. 35 i 36).

Etap I - Składanie wniosku

1. Aby wniosek mógł był rozpatrzony musi zawierać następujące dane:

  • Imię, nazwisko, (także opcjonalnie nazwę użytkownika, która jest stosowana na którymkolwiek z projektów Wikimedia) oraz adres kontaktowy wnioskodawcy. Dane osobowe wnioskodawcy będą zastrzeżone i bez jego zgody nie będą ujawniane.
  • Opis skargi, problemu, sprawy jakiej dotyczy wniosek
  • Uzasadnienie składania wniosku

2. Wnioski są składane drogą elektroniczną na adresy:

2.1. Ponadto każdy wniosek musi zostać przesłany w wersji papierowej - oryginał z podpisem wnioskodawcy - na adres:

Stowarzyszenie Wikimedia Polska
ul. Tuwima 95, pok. 15
90-031 Łódź, Polska

2.2. Dodatkowo zeskanowany oryginał wniosku będzie przechowywany i w razie konieczności udostępniany przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

Etap II - rozpatrywanie wniosku

1. Sąd koleżeński po otrzymaniu wniosku drogą elektroniczną w przeciągu pięciu dni informuje tym samym sposobem:

  • Wnioskodawcę oraz strony zainteresowane o przyjęciu do rozpatrzenia wniosku i rozpoczęciu procedury rozpatrywania

lub

  • Wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku do rozpatrzenia z podaniem uzasadnienia

2. Sąd koleżeński po przyjęciu wniosku do rozpatrzenia zapoznaje się z wnioskowaną sprawą i ustala wspólne stanowisko. Jeżeli stanowisko sądu nie jest jednomyślne, konsensus jest osiągany poprzez głosowanie.

3. Sąd Koleżeński może prosić strony o złożenie dodatkowych wyjaśnień związanych ze sprawą. Wyjaśnienia nie mogą jednak zmienić zakresu sprawy przedstawionego we wniosku.

Etap III – decyzja

1. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego jest wydawane w terminie do dwudziestu jeden dni od momentu przyjęcia przez organ wniosku do rozpatrzenia.

2. Sąd Koleżeński o orzeczeniu informuje wnioskodawcę oraz strony zainteresowane drogą elektroniczną, dodatkowo przesyłając:

  • 1 egzemplarz w wersji papierowej oryginału orzeczenia z podpisem przewodniczącego sądu koleżeńskiego na ww. adres stowarzyszenia.
  • 1 egzemplarz w wersji papierowej odpisu orzeczenia z podpisem przewodniczącego sądu koleżeńskiego na podany we wniosku adres wnioskodawcy.

3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia (Art. 36.).