Biuletyn Informacji Publicznej

Sąd Koleżeński/Składanie wniosków

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Zgodnie z art. 35 Statutu Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:

 1. naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
 2. sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.

Sąd Koleżeński Stowarzyszenia nie rozpatruje sporów dotyczących edycji projektów Wikimedia ani też żadnych innych sporów niemających związku z działalnością Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Składanie wniosku[edytuj | edytuj kod]

 1. Aby wniosek mógł był rozpatrzony musi zawierać następujące dane:
  • Imię, nazwisko (także opcjonalnie nazwę użytkownika, która jest stosowana na którymkolwiek z projektów Wikimedia) oraz adres kontaktowy wnioskodawcy. Dane osobowe wnioskodawcy będą zastrzeżone i bez jego zgody nie będą ujawniane.
  • Opis skargi, problemu, sprawy jakiej dotyczy wniosek
  • Uzasadnienie składania wniosku
 2. Wnioski są składane drogą elektroniczną na adresy:
 3. Ponadto każdy wniosek musi zostać przesłany w wersji papierowej - oryginał z podpisem wnioskodawcy - na adres biura Stowarzyszenia.
 4. Dodatkowo zeskanowany oryginał wniosku będzie przechowywany i w razie konieczności udostępniany przez przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

Rozpatrywanie wniosku[edytuj | edytuj kod]

 1. Sąd koleżeński po otrzymaniu wniosku drogą elektroniczną w ciągu pięciu dni informuje tym samym sposobem:
  • Wnioskodawcę oraz strony zainteresowane o przyjęciu do rozpatrzenia wniosku i rozpoczęciu procedury rozpatrywania lub
  • Wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku do rozpatrzenia z podaniem uzasadnienia
 2. Sąd koleżeński po przyjęciu wniosku do rozpatrzenia zapoznaje się z wnioskowaną sprawą i ustala wspólne stanowisko. Jeżeli stanowisko sądu nie jest jednomyślne, stanowisko jest ustalane poprzez głosowanie.
 3. Sąd Koleżeński może prosić strony o złożenie dodatkowych wyjaśnień związanych ze sprawą. Wyjaśnienia nie mogą jednak zmienić zakresu sprawy przedstawionego we wniosku.

Orzeczenie[edytuj | edytuj kod]

 1. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego jest wydawane w terminie do 21 dni od momentu przyjęcia przez organ wniosku do rozpatrzenia.
 2. Sąd Koleżeński o orzeczeniu informuje wnioskodawcę oraz strony zainteresowane drogą elektroniczną, dodatkowo przesyłając:
  • 1 egzemplarz w wersji papierowej oryginału orzeczenia z podpisem przewodniczącego sądu koleżeńskiego na adres stowarzyszenia.
  • 1 egzemplarz w wersji papierowej odpisu orzeczenia z podpisem przewodniczącego sądu koleżeńskiego na podany we wniosku adres wnioskodawcy.
 3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia (Art. 36 Statutu).