Biuletyn Informacji Publicznej

Sąd Koleżeński/Regulamin

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Regulamin wewnętrzny Sądu Koleżeńskiego

[edytuj | edytuj kod]
 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie artykułów 34, 35 i 36 Statutu Stowarzyszenia.
 2. Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:
  a) naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
  b) sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.
 3. Sąd Koleżeński Stowarzyszenia nie rozpatruje sporów dotyczących edycji projektów Wikimedia ani też żadnych innych sporów niemających związku z działalnością Wikimedia Polska.
 4. Wnioski do Sądu są składane drogą elektroniczną na adresy e-mail członków Sądu, podane na stronie Stowarzyszenia. Każdy wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym Wnioskodawcy. Alternatywnie – wniosek opatrzony podpisem Wnioskodawcy może być przesłany w formie papierowej na adres biura Stowarzyszenia.
 5. Sąd Koleżeński, po otrzymaniu wniosku drogą elektroniczną, w ciągu 14 dni informuje tym samym sposobem:
  a) Wnioskodawcę oraz pozostałe strony o przyjęciu do rozpatrzenia wniosku i rozpoczęciu procedury rozpatrywania, bądź
  b) Wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku do rozpatrzenia z podaniem uzasadnienia.
 6. Sąd Koleżeński po przyjęciu wniosku do rozpatrzenia zapoznaje się z wnioskowaną sprawą i ustala wspólne stanowisko. Jeżeli stanowisko sądu nie jest jednomyślne, jest ono ustalane poprzez głosowanie.
 7. Sąd Koleżeński może prosić strony oraz inne osoby o złożenie wyjaśnień związanych ze sprawą. Wyjaśnienia nie mogą jednak zmienić zakresu sprawy przedstawionego we wniosku. W przypadku braku odpowiedzi na pytania w ciągu 14 dni, stanowisko strony nie będzie brane pod uwagę.
 8. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego powinno zostać wydane w terminie do 30 dni od momentu przyjęcia przez organ wniosku do rozpatrzenia, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające wydłużenie tego terminu.
 9. Sąd Koleżeński o orzeczeniu informuje Wnioskodawcę oraz pozostałe strony drogą elektroniczną.
 10. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu orzeczenia, w taki sposób że osoba, której dotyczy, mogła się z nim zapoznać.
 11. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego jest niejawne i przeznaczone tylko dla stron postępowania. Skrócona informacja o sprawie zostaje opublikowana na stronie Stowarzyszenia oraz w sprawozdaniu z działalności Sądu. W uzasadnionych przypadkach, orzeczenie Sądu przekazywane jest także Zarządowi.
 12. Obsługę biurową Sądu Koleżeńskiego w zakresie przechowywania dokumentacji i orzeczeń Sądu zapewnia biuro Stowarzyszenia, z zapewnieniem należytej poufności.
 13. Jeżeli wymaga tego dobro Stowarzyszenia, Sąd Koleżeński może podjąć decyzję o upublicznieniu orzeczenia lub jego części. Analogicznie, Sąd Koleżeński może podjąć decyzję o utajnieniu w orzeczeniu danych osobowych lub innych danych wrażliwych, w przypadku gdy wymaga tego dobro Stowarzyszenia, jego członków, pracowników lub innych osób.
 14. W przypadku uzasadnionych obaw o bezstronność lub niemożności pełnienia funkcji, członek Sądu Koleżeńskiego może być wyłączony ze sprawy – na umotywowany wniosek jednej ze stron lub na własną prośbę. O wyłączeniu ze sprawy decydują pozostali członkowie Sądu Koleżeńskiego w głosowaniu. Jeśli wyłączony ze sprawy zostanie Przewodniczący Sądu, pozostali członkowie wybierają ze swego grona tymczasowego Przewodniczącego, pełniącego obowiązki do zakończenia danej sprawy.
 15. W toku postępowania przed Sądem Koleżeńskim dane osobowe są przetwarzane i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.