Biuletyn Informacji Publicznej

Statut

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Statut
Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Tekst jednolity uchwalony 25 stycznia 2020 ze zmianami z 18 lipca 2020, 25 września 2021 oraz 10 lutego 2024.

(z poprawkami oczywistych omyłek pisarskich)

Rozdział I: Postanowienia ogólne

Art. 1.

Stowarzyszenie działa pod nazwą „Wikimedia Polska”.

Art. 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie i w granicach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Art. 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. W szczególnych przypadkach Stowarzyszenie może działać poza jej granicami. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

Art. 4.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Art. 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w uchwałach Zarządu.

Art. 6.

(Skreślony)

Art. 7.

(Skreślony)

Rozdział II: Cele i sposoby działania

Art. 8.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Wyrównywanie szans w dostępie do wiedzy ogólnej oraz szczegółowej z dziedzin nauki, kultury, edukacji oraz sztuki.
 2. Promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej.
Art. 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Wspieranie tworzenia, gromadzenia i rozwoju projektów opartych na technologii wiki, tj. umożliwiających edytowanie treści wszystkim uprawnionym do tego użytkownikom.
 2. Wspieranie publikacji i dostarczania przez Internet zawartości wymienionych projektów w oparciu o wolne licencje.
 3. Propagowanie i promowanie na zewnątrz oraz wspieranie projektów internetowych Wikipedia, Wikisłownik, Wikicytaty, Wikinews, Wikiźródła, Wikibooks oraz innych powołanych przez Wikimedia Foundation, Inc., zwanych dalej "Projektami Wikimedia", w szczególności w języku polskim oraz w każdym innym języku używanym przez grupę etniczną bądź narodową istniejącą tradycyjnie m.in. na terenach Polski.
 4. Wspieranie organizacji należących do międzynarodowego ruchu społecznego Wikimedia, w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Art. 9a.

Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
 2. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 3. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 8. turystyki i krajoznawstwa,
 9. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 10. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 11. promocji i organizacji wolontariatu,
 12. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 13. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w pkt. 1-12.

Komentarz: działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe (takie jak stowarzyszenia) w sferze zadań publicznych. Ustawa wymienia ponad 30 takich zadań. Artykuł 9a zawiera spis tych, które może prowadzić nasze Stowarzyszenie.

Działalność pożytku publicznego, nawet odpłatna, nie jest (zasadniczo) działalnością gospodarczą.

Działalność pożytku publicznego nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

Art. 10.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Cały dochód Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych.

Zakres prowadzonej działalności to usługi reklamowe oraz sprzedaż gadżetów i pamiątek.
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Komentarz: Obecnie Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Mogłaby to być działalność wyłącznie dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z niej musiałby służyć realizacji celów statutowych i nie mógłby być przeznaczony do podziału między członków.
10 lutego 2024: uzupełnienie artykułu o wymagane pola działalności gospodarczej.

Rozdział III: Członkowie i ich prawa i obowiązki

Art. 11.
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy, w tym niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Komentarz: sens art. 11 polega na tym, że do Stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy niemieszkający w Polsce. Ci, którzy mieszkają w Polsce, na podstawie ustawy mają prawo do zrzeszania się tak, jak polscy obywatele. O nich nasz statut może milczeć.

Podobnie nasz statut nie wspomina o osobach między 16 a 18 rokiem życia, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (czyli takich, które nie zostały jej pozbawione). Takie osoby mogą być członkami, w tym członkami zarządu, tylko nie mogą stanowić większości zarządu.

Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą należeć do naszego Stowarzyszenia.

Art. 12.
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. członków zwyczajnych,
  2. członków wspierających,
  3. członków honorowych.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
Art. 13.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:

 1. wykazała się działaniem na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w szczególności poprzez uczestnictwo w jakimkolwiek projekcie Wikimedia,
 2. przedstawiła pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych, wraz z oświadczeniem, w którym zobowiązała się do wspierania realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i przestrzegania Statutu,
 3. została zaakceptowana przez Zarząd.
Art. 14.
 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  1. uczestniczyć czynnie i biernie w wyborach do wszystkich organów Stowarzyszenia;
  2. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków;
  3. wypowiadać się, wyrażać opinie oraz wnosić uwagi do wszystkich organów Stowarzyszenia na wszystkie tematy dotyczące działalności Stowarzyszenia;
  4. uczestniczyć we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
  5. korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów Stowarzyszenia;
  6. uczestniczyć w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia obowiązany jest:
  1. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia;
  2. regularnie opłacać składki na rzecz Stowarzyszenia.
Art. 15.
 1. Członkiem wspierającym może być osoba zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 2. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie decyzji Zarządu.
Art. 16.
 1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo do:
  1. uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków;
  2. wypowiadania się i wyrażania opinii oraz wnoszenia uwag do wszystkich organów Stowarzyszenia we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;
  3. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, pod warunkiem, że służy to wypełnianiu celów Stowarzyszenia;
  4. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia;
 2. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia.
Art. 17.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Członkowie honorowi posiadają wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązków płacenia składek. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

Art. 18.

W wypadku odmowy przyznania praw członkowskich poprzez Zarząd, osoba ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.

Art. 19.
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. podjęcia przez Zarząd uchwały o wykreśleniu z listy członków podjętej w przypadku nieopłacenia składek członkowskich.
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.

Rozdział IV: Organy Stowarzyszenia

Dział 1: Postanowienia ogólne

Art. 20.

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

Komentarz: spośród wymienionych tylko Sąd Koleżeński jest nieobowiązkowy. Istnieje on tylko dlatego, że statut tak stanowi. Pozostałe są wymagane przez ustawy.

Art. 21.
 1. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego trwa dwa lata i upływa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków za ostatni pełny rok urzędowania tych organów.
 2. Wybór składów osobowych Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Członkowie Zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Kandydaci na członków Zarządu oraz kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej składają na Walnym Zebraniu Członków przed przystąpieniem do głosowania w sprawie ich wyboru oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 3 w formie ustnej, a w formie pisemnej – najpóźniej do zakończenia obrad. Osoby, które nie złożą oświadczenia, nie mogą kandydować.
 5. W razie, gdy oświadczenie, o którym mowa ust. 4 okaże się niezgodne z prawdą lub w razie niespełnienia warunków określonych w ust. 3 w trakcie trwania kadencji, mandat członka organu wygasa. W celu uzupełnienia składu organu stosuje się postanowienie art. 22.

Komentarz: ust. 3 to postanowienie, dzięki któremu możemy mieć status organizacji pożytku publicznego.

Art. 22.
 1. W przypadku ustąpienia lub utraty członkostwa przez członka organów Stowarzyszenia w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany przez dokooptowanie spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W czasie jednej kadencji maksymalnie połowa składu może zostać dokooptowana do każdego organu. W przypadku konieczności dalszego uzupełnienia niezbędne jest przeprowadzenie Walnego Zebrania Członków.
 3. W przypadku ustąpienia lub utraty członkostwa przez Prezesa Zarządu, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, a funkcję Prezesa Zarządu, do czasu przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, piastuje niedokooptowany członek Zarządu określony w uchwale Zarządu.
Art. 22a.
 1. Organy Stowarzyszenia działają na podstawie wydanych przez siebie regulaminów, z zachowaniem postanowień Statutu.
 2. Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński podejmują uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu. Na wniosek członka organu w głosowaniu wprowadza się tryb tajny.

Dział 2: Walne Zebranie Członków

Art. 23.

Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz honorowi.
Art. 24.
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 4. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest:
  1. udzielenie absolutorium członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za poprzedni rok obrotowy pełnienia funkcji,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia.
 5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
 6. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków, niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Członek ustępujących organów nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.
 9. Jeżeli jest to zaznaczone w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, Walne Zebranie Członków może być zwołane w dwóch terminach, z których drugi może nastąpić nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym. W drugim terminie nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum. Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie nie może zmienić porządku obrad określonego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2.
 10. Uchwała zwołująca Walne Zebranie Członków może dopuszczać zdalny udział w nim przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
  1. transmisję obrad w czasie rzeczywistym,
  2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zebrania Członków, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad, i
  3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku obrad.

Komentarz: w okresie pandemii umieściliśmy w statucie postanowienie, dzięki któremu możemy odbywać WZC zdalnie.

Art. 25.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. uchwalenie Statutu i jego zmian, przy czym zmiana Statutu może być poddana pod głosowanie wyłącznie wówczas, gdy w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków znajdzie się zapowiedź takich zmian,
 2. wybór i odwoływanie członków pozostałych organów Stowarzyszenia,
 3. udzielenie absolutorium Zarządowi za poprzedni rok obrotowy,
 4. zatwierdzenie planu działania Zarządu na przyszły rok obrotowy,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa właściwości innych organów Stowarzyszenia.
Art. 26.
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby Członków zwyczajnych.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 90 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. W sprawach nieuregulowanych do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje się odpowiednio przepisy o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

Dział 3: Zarząd

Art. 27.
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 członków. Liczbę członków określa Walne Zebranie Członków.
 3. Prezes Zarządu jest wybierany przez Walne Zebranie Członków.
 4. Nowo wybrany Zarząd konstytuuje się, wybierając spośród członków Zarządu co najmniej jednego Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 5. Funkcji Prezesa Zarządu nie można łączyć z pozostałymi.
 6. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd z zachowaniem postanowień Statutu.
 7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 8. Członkami Zarządu są osoby wybrane w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 9. (skreślony)
Art. 27a.

(Skreślony)

Art. 28.
 1. Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie: Prezes z Sekretarzem, względnie Prezes ze Skarbnikiem, Sekretarz ze Skarbnikiem lub, na podstawie upoważnienia Zarządu, dwóch członków Zarządu.
 2. Uchwały i decyzje Zarządu dotyczące kwestii finansowych wykonuje Skarbnik.
Art. 29.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 8. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 9. kierowanie działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami,
 10. reprezentowanie Stowarzyszenia,
 11. ustalanie terminów rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego.
Art. 30.

(Skreślony)

Dział 4: Komisja Rewizyjna

Art. 31.
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
 4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.
Art. 31a.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu.
 2. W przedmiocie określonym w ust. 1 stosuje się odpowiednio postanowienie art. 21 ust. 5.

Komentarz: jest to postanowienie, dzięki któremu możemy mieć status organizacji pożytku publicznego.

Art. 32.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
 4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 5. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 6. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego.
Art. 33.

(Skreślony)

Dział 5: Sąd Koleżeński

Art. 34.
 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
 3. W przedmiocie określonym w ust. 2 stosuje się odpowiednio postanowienie art. 21 ust. 5.
 4. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.
Art. 35.

Sąd Koleżeński rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Stowarzyszenia w zakresie:

 1. naruszenia przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;
 2. sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.
Art. 36.
 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie;
  2. wykluczenie ze Stowarzyszenia;
  3. skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie członka honorowego tytułu.
 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu orzeczenia, w taki sposób że osoba, której dotyczy, mogła się z nim zapoznać.

Rozdział V: Majątek i fundusze

Art. 37.

(Skreślony)

Art. 38.
 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą
  1. składki członkowskie,
  2. przychody z działalności pożytku publicznego,
  3. darowizny finansowe i rzeczowe,
  4. zapisy i spadki,
  5. dotacje i granty od instytucji państwowych, samorządowych oraz Unii Europejskiej i funkcjonujących w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz krajowych i zagranicznych osób prawnych,
  6. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
  7. dochody ze zbiórek publicznych,
  8. dochody z majątku Stowarzyszenia, w tym pożytki naturalne i cywilne, wpływy z czynszu najmu lub dzierżawy, wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności,
  9. wierzytelności oraz prawa majątkowe,
  10. przychody z działalności gospodarczej,
  11. nawiązki.
 2. Wysokość i terminy wpłacania składek członkowskich określa Zarząd.

Artykuł obejmuje wymagane ku prowadzeniu działalności gospodarczej wskazanie, że przychody z niej zasilą majątek Stowarzyszenia.

Art. 39.
 1. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich;
  2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia;
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 2. Za osoby bliskie uznaje się osoby, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo z którymi są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

Komentarz: jest to postanowienie, dzięki któremu możemy mieć status organizacji pożytku publicznego.

Rozdział VI: Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 40.
 1. Zmiana Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały większością 2/3 ważnie oddanych głosów przez członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa na jaki cel zostanie przeznaczony majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia.

Zobacz też