Zasady przyjmowania i skreślania z listy członków oraz opłacania składek członkowskich

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przyjmowanie i skreślanie z listy członków[edytuj | edytuj kod]

 1. Osoba spełniająca warunki określone w ustawach i w Statucie może ubiegać się o członkostwo w WMPL.
 2. Kandydat składa wypełniony elektronicznie formularz wstępny.
 3. Dyrektor operacyjny po weryfikacji prawidłowości formularza wstępnego przesyła kandydatowi deklarację członkowską.
 4. Kandydat składa deklarację członkowską w wybranej przez siebie formie:
  1) elektronicznej (czyli kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który jest tak samo ważny, jak podpis odręczny),
  2) pisemnej (z odręcznym podpisem),
  3) dokumentowej, do wyboru:
  skan pisma z odręcznym podpisem,
  na piśmie opatrzonym podpisem zaufanym
  na piśmie opatrzonym podpisem osobistym.
 5. Dyrektor operacyjny:
  1) weryfikuje prawidłowość złożenia deklaracji i wiarygodność podanych w niej deklaracji,
  2) niezwłocznie informuje Zarząd o kandydaturze. W razie potrzeby wzywa kandydata do uzupełnienia braków deklaracji członkowskiej w terminie 14 dni,
 6. Zarząd:
  1) podejmuje decyzję o nadaniu członkostwa,
  2) w sytuacji, gdy aplikujących o członkostwo jest kilku, Zarząd zbiera informacje o kandydatach i omawia je na jednym spotkaniu.
 7. Dyrektor operacyjny:
  1) niezwłocznie informuje kandydata o decyzji Zarządu. Jeżeli Zarząd podjął decyzję o przyjęciu kandydatury, dyrektor operacyjny niezwłocznie wpisuje członka na listę członków i wzywa do dokonania wpłaty pierwszej składki członkowskiej w terminie miesiąca.
 8. Przerwanie procedury przyjęcia kandydata na członka WMPL zachodzi, gdy:
  1) dyrektor operacyjny negatywnie oceni prawidłowość złożenia formularza wstępnego lub deklaracji,
  2) Zarząd podejmie decyzję o odrzuceniu kandydatury.
 9. O przerwanej procedurze przyjęcia kandydat jest informowany przez dyrektora operacyjnego.

Do Stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy niemieszkający w Polsce. Ci, którzy mieszkają w Polsce, na podstawie ustawy mają prawo do zrzeszania się tak, jak polscy obywatele. O nich nasz statut może milczeć.

Podobnie nasz statut nie wspomina o osobach między 16 a 18 rokiem życia, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (czyli takich, które nie zostały jej pozbawione). Takie osoby mogą być członkami, w tym członkami zarządu, tylko nie mogą stanowić większości zarządu.

Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą należeć do naszego Stowarzyszenia.

Opłacanie składek członkowskich[edytuj | edytuj kod]

 1. Członkowie WMPL są zobowiązani do opłacania składek członkowskich raz w roku, do końca lutego. Minimalna wysokość składki wynosi 50 zł.
 2. Po rozpoczęciu roku, a przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, dyrektor operacyjny dwukrotnie, w odstępie co najmniej dwutygodniowym, wysyła prośby o opłacenie składki do członków, którzy nie opłacili składki.
 3. Co najmniej tydzień po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, do członków, którzy nie opłacą składki, wysyłane jest upomnienie.
 4. Członkowie WMPL są skreślani z listy członków, jeżeli nie opłacą składki do 31 marca. Skreślenie dokonywane jest uchwałą Zarządu podjętą do dnia 31 maja danego roku.

Do 2022 roku minimalna składka członkowska wynosiła 1 zł. Numer konta bankowego stowarzyszenia podany jest tutaj.

Pozostałe regulacje[edytuj | edytuj kod]

 1. WMPL:
  1) informuje o warunkach, o których mowa w § 2 ust. 1,
  2) prowadzi stronę internetową z informacjami na temat członkostwa oraz formularzem wstępnym,
  3) informuje o sposobach prawidłowego złożenia deklaracji członkowskiej, w tym o danych kontaktowych WMPL.
 2. Sekretarz:
  1) określa wzór formularza wstępnego oraz deklaracji członkowskiej,
  2) może wyznaczyć inną osobę do wykonywania zadań dyrektora operacyjnego, o których mowa w niniejszych Zasadach.
 3. Dyrektor operacyjny:
  1) oceniając formularz wstępny i deklarację członkowską, zasięga opinii wybranych pracowników lub członków organów WMPL,
  2) może wstrzymywać procedurę na okres nieprzekraczający łącznie sześciu miesięcy w celu weryfikacji działalności kandydata na rzecz realizacji celów statutowych. O wstrzymaniu procedury każdorazowo informuje kandydata i sekretarza.
 4. W sprawach nieokreślonych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności: Prawa o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Kodeksu cywilnego, a także postanowienia Statutu i uchwał organów WMPL.

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]