Biuletyn Informacji Publicznej

Zarząd/regulamin

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


         


Zasady ogólne

 1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym: prezesa, sekretarza, skarbnika i wiceprezesa. Role te, wyjąwszy rolę prezesa, można łączyć.
 2. Wszyscy członkowie zarządu na równi, bez względu na rolę:
  1. są uprawnieni i zobowiązani do uczestnictwa w kierowaniu całokształtem działalności WMPL,
  2. ponoszą wspólną odpowiedzialność przed WZC za całokształt działalności WMPL,
  3. są zobowiązani do monitorowania działań WMPL. Obowiązek ten nie spoczywa wyłącznie ani w głównej mierze na prezesie,
  4. są zobowiązani do podejmowania działań nieprzypisanych do ich ról w sytuacji bierności właściwej osoby zarządzającej,
  5. ponoszą odpowiedzialność cywilną za sprawy majątkowe WMPL.
 3. Powyższych uregulowań nie stosuje się wobec członków ZZ niewchodzących w skład zarządu.
 4. W przypadkach niewywiązywania się z obowiązków członka ZZ, prezes zarządu powinien podjąć adekwatne kroki, przykładowo:
  1. przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą,
  2. przeprowadzić dyskusję na forum zarządu,
  3. skonsultować się z komisją rewizyjną,
  4. przekazać sprawę do sądu koleżeńskiego,
  5. zaproponować wprowadzenie do porządku obrad WZC kwestii usunięcia członka zarządu ze składu organu.

Posiedzenia zarządu

 1. Zarząd spotyka się w terminach i miejscach ogłaszanych przez prezesa, a przy jego absencji – przez sekretarza.
 2. Posiedzeniami kieruje prezes lub upoważniony przez niego członek zarządu.
 3. Do ustalenia kworum liczy się wszystkich bieżących członków zarządu. Nie uwzględnia się wakatów wynikających z różnicy między liczbą członków wskazaną przez WZC a liczbą, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Posiedzenia zwyczajne:
  1. są ogłaszane w BIP WMPL z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem sporządzany i przekazywany jest członkom zarządu plan posiedzenia,
  2. są dostępne dla każdego, chyba że za wyłączeniem otwartości przemawiają ważne względy, w tym ochrona prywatności.
 5. Posiedzenia nadzwyczajne wymagają uprzedniego powiadomienia wszystkich członków zarządu o: miejscu, czasie i celu posiedzenia.
 6. Plan lub cel posiedzenia stanowią punkt wyjściowy przy tworzeniu protokołu z posiedzenia. Protokół jest uzupełniany w trakcie posiedzenia przez wszystkich członków zarządu.
 7. Najpóźniej dzień po posiedzeniu sekretarz zamyka protokół i zaakceptowany przez obecnych na posiedzeniu członków zarządu dokument publikuje w BIP WMPL.
 8. Protokół powinien zawierać:
  1. datę i miejsce odbycia posiedzenia,
  2. listę członków ZZ i komisji rewizyjnej uczestniczących w posiedzeniu,
  3. porządek obrad i przebieg obrad, w tym:
   1. treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowania,
   2. istotne ustalenia i informacje nie mające formy uchwały,
   3. treść zgłoszonych zdań odrębnych wnoszonych przez członków zarządu,
  4. podpisy wszystkich uczestniczących członków zarządu.

Uchwały i inne decyzje zarządu

 1. Podejmowanie uchwał jest jedną z metod podejmowania decyzji przez zarząd.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w trakcie posiedzeń lub poza posiedzeniami (w trybie obiegowym). Zarząd może podejmować decyzje z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej z zachowaniem formy dokumentowej, w tym: za pośrednictwem poczty e-mail i czatu oraz w ramach tele- i wideokonferencji.
 3. Zarząd podejmuje uchwały w szczególności w sprawach:
  1. zwołania WZC,
  2. kooptacji członków zarządu,
  3. ustalenia i zmian budżetu oraz planu rocznego WMPL,
  4. podejmowania przez WMPL znaczących długoterminowych zobowiązań,
  5. zmiany adresu WMPL,
  6. tworzenia, przekształcenia i likwidacji trwałych struktur WMPL, w tym stanowisk pracy,
  7. podejmowania strategii i Zasad obowiązujących w WMPL,
  8. skreślania z listy członków WMPL,
  9. w sprawach, w których przyjęte Zasady wymagają uchwały.
 4. Treść uchwały zawiera w szczególności: numer i datę podjęcia, informację o oddanych głosach oraz wzmiankę o zdaniach odrębnych, o ile zostały zgłoszone.
 5. W sytuacji braku wymaganej większości głosów przeważa głos prezesa, a w razie jego nieobecności – wiceprezesa. Głos ten nie liczy się jednak podwójnie przy obliczaniu kworum. Do podjęcia decyzji nie jest wymagany konsensus.


KONIEC REGULAMINU

Wersja pierwotna znajduje się w dokumencie zatytułowanym Regulamin zarządu i Zasady prowadzenia spraw. Pojęcia wyjaśnione są w słowniczku do tego dokumentu.