Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/26 czerwca 2021

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Ogłoszenia organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Program[edytuj | edytuj kod]

 • Rejestracja: 9:30-10:30 (spóźnieni członkowie są dopuszczani także w trakcie obrad)
 • Rozpoczęcie obrad: 10:00 (pierwszy termin) lub 10:30 (drugi termin)
 • Opcjonalnie, przerwa obiadowa: godzina jest zależna od Przewodniczącego, patrz pkt 4. Regulaminu Walnego
 • Zakończenie obrad: po wyczerpaniu porządku obrad

Porządek obrad
 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z ogólnej działalności Zarządu za rok 2020.
 5. Przedstawienie przez Zarząd informacji nt. realizacji planu działań na rok 2021, w tym:
  1. przedstawienie informacji o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Stowarzyszenia,
  2. przedstawienie informacji nt. sprawozdania finansowego za rok 2020,
  3. przedstawienie informacji o sprawach kadrowych,
  4. przedstawienie informacji o wnioskach grantowych,
  5. przedstawienie informacji o biurze WMPL.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2020 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi.
 7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2020 oraz udzieleniem absolutorium Zarządowi za działalność w roku 2020.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w roku 2020.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w roku 2020.
 10. Głosowania:
  1. nad zatwierdzeniem sprawozdania działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020 oraz udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w roku 2020,
  2. nad zatwierdzeniem sprawozdania działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2020 oraz udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w roku 2020.
 11. Wolne wnioski.

Regulamin Walnego Zebrania Członków[edytuj | edytuj kod]

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
 2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania Członków wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład organów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Głos w głosowaniu jawnym oddaje się w następujący sposób:
  a. członkowie obecni na sali - przez podniesienie rąk.
  b. członkowie uczestniczący za pośrednictwem aplikacji Zoom - przez użycie przycisku "yes" (tak) albo "no" (nie) dostępnego w aplikacji Zoom. Członkowie wstrzymują się od głosu przez użycie dowolnej innej reakcji dostępnej w aplikacji Zoom. Brak użycia przycisku przez członków uczestniczących za pośrednictwem aplikacji Zoom oznacza brak udziału w głosowaniu.
 4. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu Członków. Przerwa nie może być dłuższa niż 1 godzina.
 5. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie oraz kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 6. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium.
 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zebrania (obecnych osobiście i reprezentowanych). W drugim terminie Walnego Zebrania Członków nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 8. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium. Prezydium pełni także funkcję komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania Członków.
 9. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania Członków oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 10. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali oraz w aplikacji Zoom podczas Walnego Zebrania Członków, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego. Jeżeli uczestniczą za pośrednictwem aplikacji Zoom, są zobowiązane zaznaczyć przed nazwą użytkownika: "nie członek", "nie członkini" lub równoważne sformułowanie (takie jak: "osoba niebędąca członkiem").
 11. Członkowie uczestniczący w obradach Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem aplikacji Zoom są obowiązani wybrać jako nazwę użytkownika aplikacji Zoom: imię i nazwisko lub nazwę użytkownika używaną w projektach Wikimedia.

Uchwały[edytuj | edytuj kod]

UCHWAŁA Nr 1/2021
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 26 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu oraz udzielenia absolutorium Zarządowi za działalność w roku 2020
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Zarządu i udziela się absolutorium Zarządowi za działalność w 2020 roku.

UCHWAŁA Nr 2/2021
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 26 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w roku 2020
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej i udziela się absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2020 roku.

UCHWAŁA Nr 3/2021
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 26 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego oraz udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w roku 2020
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego i udziela się absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2020 roku.

Dokumenty[edytuj | edytuj kod]