Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/24 maja 2008

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję (Uchwała Zarządu Nr 15/2008) o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 24 maja 2008 o godzinie 15:00 w pierwszym terminie, a przy braku kworum o godzinie 15:30 w drugim terminie. Walne Zebranie odbędzie się w domu wczasowym Marzena, w Rabce - Ponicach 129a, 34-70 Rabka-Zdrój w trakcie Konferencji Wikimedia Polska 2008.

Porządek obrad

 1. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w całym 2007 r.
 4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za cały 2007 r.
 5. Głosowanie nad przyjęciem bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej za 2007 r.
 6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za cały rok 2007.
 7. Wybór członków Zarządu na nieobsadzone miejsca.
 8. Propozycja zmian w statucie.
 9. Głosowanie nad zmianami w statucie.
 10. Wolne wnioski.

Propozycja regulaminu obrad

Zgodnie z art. 24 p. 4 statutu obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

 1. Przewodniczący, zastępca i sekretarz obrad są wybierani spośród obecnych na sali członków stowarzyszenia przez głosowanie jawne, przez podniesienie rąk.
 2. Przewodniczący obrad prowadzi je zgodnie z ustalonym wcześniej porządkiem obrad.
 3. Do obowiązków przewodniczącego należy: rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 4. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje prezydium obrad. Prezydium obrad jest też komisją skrutacyjną wszystkich głosowań[1].
 5. Do obowiązków sekretarza należy protokołowanie obrad oraz zgłaszanie przewodniczącemu uwag na temat poprawności przebiegu obrad.
 6. W obradach, oprócz członków stowarzyszenia mogą też uczestniczyć bez praw wyborczych, wszystkie zainteresowane osoby. Osoby te mogą, za zgodą przewodniczącego obrad, zabierać głos w dyskusjach.

Protokół z I terminu

W dniu dzisiejszym, tj. 24 maja 2008, zostało na godzinę 15:00 zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w całym 2007 r.
 4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za cały 2007 r.
 5. Głosowanie nad przyjęciem bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej za 2007 r.
 6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za cały rok 2007.
 7. Wybór członków Zarządu na nieobsadzone miejsca.
 8. Propozycja zmian w statucie.
 9. Głosowanie nad zmianami w statucie.
 10. Wolne wnioski.

Obrady otworzył Paweł Zienowicz i stwierdził, że na zebranie stawiło się 28 członków Stowarzyszenia, co nie stanowi kworum, wobec czego zaproponował, zgodnie z art. 24. ust. 8. Statutu odbycie zebrania w drugim terminie o godzinie 15:30. Wniosek przyjęto przez aklamację.

Za zgodność ze stanem faktycznym,

Przewodniczący Zebrania
Zastępca Przewodniczącego Zebrania
Sekretarz Zebrania

Protokół z II terminu

W dniu dzisiejszym, tj. 24 maja 2008, zostało na godzinę 15:30 zwołane, zgodnie z art. 24. ust. 8. Statutu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w całym 2007 r.
 4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za cały 2007 r.
 5. Głosowanie nad przyjęciem bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej za 2007 r.
 6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za cały rok 2007.
 7. Wybór członków Zarządu na nieobsadzone miejsca.
 8. Propozycja zmian w statucie.
 9. Głosowanie nad zmianami w statucie.
 10. Wolne wnioski.

Obrady otworzył Paweł Zienowicz i stwierdził, że zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał z wyjątkiem zmiany Statutu.

ad 1.
Paweł Zienowicz odczytał treść porządku obrad oraz następującą propozycję regulaminu Zebrania:
 1. Przewodniczący, zastępca i sekretarz obrad są wybierani spośród obecnych na sali członków stowarzyszenia przez głosowanie jawne, przez podniesienie rąk.
 2. Przewodniczący obrad prowadzi je zgodnie z ustalonym wcześniej porządkiem obrad.
 3. Do obowiązków przewodniczącego należy: rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 4. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje prezydium obrad. Prezydium obrad jest też komisją skrutacyjną wszystkich głosowań.
 5. Do obowiązków sekretarza należy protokołowanie obrad oraz zgłaszanie przewodniczącemu uwag na temat poprawności przebiegu obrad.
 6. W obradach, oprócz członków stowarzyszenia mogą też uczestniczyć bez praw wyborczych, wszystkie zainteresowane osoby. Osoby te mogą, za zgodą przewodniczącego obrad, zabierać głos w dyskusjach.

Powyższy regulamin został przyjęty przez aklamację. Natomiast, co do porządku obrad, ze względu na to, że Zebranie jest niezdolne do zmiany Statutu, porządek obrad został przyjęty bez punktów 8. i 9. gdyż Zebranie jako niezdolne do zmiany Statutu, nie będzie mogło wykonać 9. punktu porządku obrad.

ad 2.
Paweł Zienowicz ogłosił wybór przewodniczącego, sekretarza i zastępcę przewodniczącego Walnego Zebrania.

Na przewodniczącego zaproponowano Pawła Zienowicza, na sekretarza Łukasza Garczewskiego, na członka Prezydium Piotra Kubowicza. Zaproponowani kandydaci zostali wybrani przez zebranych przez aklamację.

ad 3.
Przewodniczący Zebrania oddał głos Tomaszowi Ganiczowi.

Tomasz Ganicz przedstawił skrótowo sprawozdania z działalności Zarządu w 2007 r. Paweł Zienowicz przedstawił działania skrótowe sprawozdanie z działalności PR.

ad 4.
Przewodniczący Zebrania oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu.

Juliusz Zieliński przedstawił w imieniu Komisji Rewizyjnej ocenę pracy Zarządu za 2007 r. Ocena była pozytywna, Zarząd został pochwalony za wzrost aktywności. Zwrócono natomiast uwagę na nierozwiązany problem serwera tools.wikimedia.pl, ustalono sposób rozwiązania problemu.

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. Nikt nie zgłosił zastrzeżeń.

W tym miejscu przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Walne Zebranie Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2007.

Walne Zebranie jednomyślnie podjęło tę uchwałę.

ad 5.
Przewodniczący Zebrania oddał głos Tomaszowi Ganiczowi, który przedstawił bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową.

Następnie Przewodniczący Zebrania ogłosił rozpoczęcie głosowania nad przyjęciem bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej za 2007 r i zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Walne Zebranie Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zatwierdzić bilans i rachunek wyników oraz informacje dodatkową za rok 2007.

Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk. Za głosowało 28 obecnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący Zebrania ogłosił, że bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa za 2007 r. zostały przyjęte.

ad 6.
Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad absolutorium dla Zarządu.

W tym miejscu przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Walne Zebranie Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu w osobach: Tomasz Ganicz, Sebastian Skolik, Piotr Czerniawski, Agnieszka Kwiecień, Paweł Drozd, Artur Jan Fijałkowski, Jadwiga Andrychowska-Biegacz, Łukasz Garczewski, Tomasz Sienicki oraz Piotr Cywiński.

Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk. Za głosowało 28 obecnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący Zebrania ogłosił, że Zarząd otrzymał absolutorium.

ad 7.
Przewodniczący Zebrania ogłosił rozpoczęcie procedury wyboru 2 kolejnych członków Zarządu Stowarzyszenia, ponieważ zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków liczba członków Zarządu może wynosić do 7 osób, wobec czego do obecnego pięcioosobowego składu mogą dołączyć dwie osoby.

Przewodniczący Zebrania ogłosił rozpoczęcie dyskusji nad wyborem kolejnych członków Zarządu, ustalono że w razie zgłoszenia kandydatury zostanie ona poddana pod głosowanie.

Przewodniczący Zebrania poprosił członków Zebrania aby zgłosili kandydatów na członków Zarządu. Zgłoszono następujące osoby: Artur Jan Fijałkowski.

Wybór odbył się w trybie tajnym, za pomocą kart do głosowania. Po podliczeniu głosów przez Sekretarza i członka prezydium Zebrania Przewodniczący ogłosił, że kandydat otrzymał następującą liczbę głosów: 13 głosów ZA, 11 głosów PRZECIW, 4 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ, i że w związku z tym, zgodnie z art 27. p. 8 Statutu, w związku z nie osiągnięciem przez kandydata wymaganej bezwzględnej większości głosów, skład Zarządu nie został poszerzony.

ad 8. i 9.
Pominięto.
ad 10.
Przewodniczący Zebrania zadał pytanie zebranym czy ktoś zgłasza jakieś wolne wnioski.

Konrad Kurzacz zgłosił zastrzeżenie, że Zarząd Stowarzyszenia zajmuje się przede wszystkim bieżącą działalnością, podczas gdy konieczne jest również ustalanie długofalowych planów. Juliusz Zieliński, powołując się na Statut Stowarzyszenia, zwrócił uwagę na fakt, iż tego rodzaju długofalowe plany ma obowiązek ustalać Zarząd pod koniec każdego roku i są one następnie zatwierdzane przez Walne Zebranie Członków i obecnie jest realizowany taki plan z grudnia 2007 roku.

Następnie przedyskutowano kwestię prowadzenia biura Stowarzyszenia. Ustalono, że wedle zebranych danych koszt prowadzenia takiego biura, przy założeniu, że zostanie zatrudniona osoba do prowadzenia sekretariatu, wynosiłby około 20 000 PLN rocznie. Wobec czego, na dzień dzisiejszy, fundusze Stowarzyszenia nie pozwalają na jego prowadzenie, natomiast niewątpliwie należy dążyć do tego, aby uzyskać takie fundusze w przyszłości, poprzez kontynuację poszukiwań sponsorów, w którą powinni włączyć się wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

Na tym dyskusję zakończono, bez podjęcia kolejnych uchwał, ze względu na brak takiej konieczności.

Przewodniczący Zebrania ogłosił, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Walne Zebranie Członków.

Za zgodność ze stanem faktycznym,

Przewodniczący Zebrania
Zastępca Przewodniczącego Zebrania
Sekretarz Zebrania

Zobacz też

Przypisy

 1. oznacza to w szczególności, że członkowie prezydium obrad nie mogą kandydować w zarządzanych podczas obrad wyborach