Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/2 maja 2007

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Zgodnie z Uchwałą nr 14/2007 Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska odbyło się w dniu 2 maja 2007 o godzinie 14:00 w pierwszym terminie i 14:30 w drugim terminie. W pierwszym terminie nie było kworum, w drugim natomiast było. Zebranie odbyło się w Białowieży, w budynku Zespołu Szkół Leśnych im. Leśników Polskich, w trakcie Konferencji Wikimedia Polska 2007.

Porządek obrad

 1. Wprowadzenie Zarządu.
 2. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w czasie trwania całej jego kadencji, w tym:
  1. Przedstawienie Raportu Biura Prasowego.
  2. Przedstawienie Raportu Wikikonkursu.
  3. Przedstawienie Raportu Biura Prawnego.
  4. Przedstawienie wyniku finansowego i bilansu Stowarzyszenia za 2006 r.
  5. Przedstawienie wstępnych wyników finansowych za 2007 r.
 5. Głosowanie nad przyjęciem wyniku finansowego oraz bilansu Stowarzyszenia za 2006 r.
 6. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
 7. Głosowanie nad zmianą składu Zarządu.
 8. Głosowanie nad zmianą składu Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad opłacaniem składek przez członków.
 10. Dyskusja nad projektem budżetu na 2007.
 11. Wolne wnioski.

Regulamin obrad

 1. Zgodnie z art. 24 p. 4 statutu obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
 2. Przewodniczący, zastępca i sekretarz obrad są wybierani spośród obecnych na sali członków stowarzyszenia przez głosowanie jawne, przez podniesienie rąk.
 3. Przewodniczący obrad prowadzi je zgodnie z ustalonym wcześniej porządkiem obrad.
 4. Do obowiązków przewodniczącego należy: rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji
 5. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje prezydium obrad. Prezydium obrad jest też komisją skrutacyjną wszystkich głosowań.
 6. Do obowiązków sekretarza należy protokułowanie obrad oraz zgłaszanie przewodniczącemu uwag na temat poprawności przebiegu obrad
 7. W obradach, oprócz członków stowarzyszenia mogą też uczestniczyć bez praw wyborczych, wszystkie zainteresowane osoby. Osoby te mogą, za zgodą przewodniczącego obrad, zabierać głos w dyskusjach.

Protokół

Protokół
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Wikimedia Polska

 1. Przewodniczący Zebrania, Łukasz Garczewski (TOR), stwierdził zdolność zebrania do podejmowania uchwał, gdyż na sali znajduje się ponad 50% członków (lista obecności w załączeniu).
 2. Dokonano wyboru Prezydium w składzie:
  1. Przewodniczący Prezydium: Artur Czekański (Grupa3majaca).
  2. Zastępca Przewodniczącego: Bartosz Nowosadko (Beentree).
  3. Sekretarz: Tomasz Kozłowski (odder).
  Prezydium spełnia funkcję komisji skrutacyjnej.
 3. Przyjęto następujący porządek Zebrania:
  1. Wprowadzenie Zarządu.
  2. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
  3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
  4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w czasie trwania całej jego kadencji, w tym:
   1. Przedstawienie Raportu Biura Prasowego.
   2. Przedstawienie Raportu Wikikonkursu.
   3. Przedstawienie Raportu Biura Prawnego.
   4. Przedstawienie wyniku finansowego i bilansu Stowarzyszenia za 2006 r.
   5. Przedstawienie wstępnych wyników finansowych za 2007 r.
   6. Głosowanie nad przyjęciem wyniku finansowego oraz bilansu Stowarzyszenia za 2006 r.
  5. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
  6. Dyskusja nad opłacaniem składek przez członków.
  7. Dyskusja nad projektem budżetu na 2007.
  8. Wolne wnioski.
 4. Tomasz Ganicz (Polimerek) przedstawił sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności w czasie trwania całej kadencji (sprawozdanie w załączeniu).
 5. Sebastian Skolik (Przykuta) w imieniu Dariusza Siedleckiego (Datrio) przedstawił sprawozdanie z działalności rzecznika prasowego (sprawozdanie w załączeniu).
 6. Artur Jan Fijałkowski (WarX) przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Wikikonkursu (sprawozdanie w załączeniu).
 7. Tomasz Ganicz (Polimerek) przedstawił sprawozdanie z działalności Biura Prawnego (sprawozdanie w załączeniu).
 8. Tomasz Ganicz (Polimerek) jako skarbnik Stowarzyszenia przedstawił wyniki i bilans finansowy Stowarzyszenia za rok 2006 oraz wstępne wyniki za rok 2007 (w załączeniu).
 9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Juliusz Zieliński (Julo), zarekomendował Zebraniu przyjęcie wyniku finansowego, bilansu Stowarzyszenia za rok 2006 oraz informacji dodatkowej.
 10. Przeprowadzono jawne głosowanie nad przyjęciem bilansu, rachunku wyników Stowarzyszenia oraz informacji dodatkowej za rok 2006 (w załączeniu). Za przyjęciem opowiedziało się 34 członków.
 11. Przeprowadzono głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu. Za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 32 członków, 2 osoby wstrzymały się.
 12. Juliusz Zieliński (Julo) zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad:
  1. Odwołanie ze składu Komisji Rewizyjnej Leszka Żura (Lzura).
  2. Powołanie do składu Komisji Rewizyjnej Piotra Cywińskiego (Wulfstana) o ile zgodzi się zrezygnować z funkcji członka Zarządu.
   Piotr Cywiński (Wulfstan) poprosił o zwolnienie go z obowiązków członka Zarządu, ze względu na ograniczenia wynikające z pracy zawodowej, oraz zgodził się kandydować do Komisji Rewizyjnej. Podziękował za dotychczasową współpracę członkom Zarządu.
  3. Przyjęcie rezygnacji Dariusza Siedleckiego (Datrio) z funkcji Członka Zarządu.
  Powyższą propozycję zmiany porządku obrad Zebranie przyjęło jednogłośnie.
 13. Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłoszenie kandydatur do Zarządu. Zgłoszono kandydaturę Agnieszki Kwiecień (Nova) oraz Tomasza Sienickiego (tsca).
 14. Nad wnioskami z punktów 12 i 13 przeprowadzono tajne głosowanie.
  W tym momencie ogłoszono przerwę techniczną.
 15. Bartosz Nowosadko (Beentree) w imieniu komisji skrutacyjnej ogłosił wyniki głosowania z punktu 14: we wszystkich przypadkach oddano 34 głosy. Agnieszka Kwiecień (Nova) otrzymała 31 głosów „za” oraz 3 głosy wstrzymujące się, Tomasz Sienicki (tsca) otrzymał 30 głosów „za” oraz 4 głosy wstrzymujące się, a za powołaniem Piotra Cywińskiego (Wulfstana) do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia głosowały 32 osoby, oddano także 2 głosy wstrzymujące się.
 16. Następnie odbyła się dyskusja nad wysokością składek członkowskich, projektem budżetu na rok 2007 oraz ewentualnym zakupie serwera narzędziowego. Postanowiono nie zmieniać minimalnej kwoty składki członkowskiej; uznano, iż kwota 5 000 złotych, zapisana w projekcie budżetu, powinna wystarczyć na nowy serwer, który zaspokoi bieżące potrzeby polskojęzycznych projektów Fundacji Wikimedia.
 17. Bartosz Nowosadko (Beentree) w ramach wolnych wniosków zgłosił projekt współpracy z Lasami Państwowymi i współtworzenia encyklopedii leśnej. W ramach dyskusji padały kolejne wnioski dotyczące współpracy z Lasami Państwowymi oraz rozwijania tematów dotyczących leśnictwa poprzez aktywizację Portalu:Leśnictwo.
Przewodniczący Zebrania
Sekretarz Zebrania