Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/1 maja 2006

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Drugie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska odbyło się 1 maja 2006 roku o godzinie 12:00 we Wrocławiu. Drugi termin zebrania został ustalony na godzinę 12:30.

Regulamin obrad

 1. Zgodnie z art. 24 p. 4 statutu obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
 2. Przewodniczący, zastępca i sekretarz obrad są wybierani spośród obecnych na sali członków stowarzyszenia przez głosowanie jawne, przez podniesienie rąk.
 3. Przewodniczący obrad prowadzi je zgodnie z ustalonym wcześniej porządkiem obrad.
 4. Do obowiązków przewodniczącego należy: rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji
 5. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje prezydium obrad. Prezydium obrad jest też komisją skrutacyjną wszystkich głosowań.
 6. Do obowiązków sekretarza należy protokułowanie obrad oraz zgłaszanie przewodniczącemu uwag na temat poprawności przebiegu obrad
 7. W obradach, oprócz członków stowarzyszenia mogą też uczestniczyć bez praw wyborczych, wszystkie zainteresowane osoby. Osoby te mogą, za zgodą przewodniczącego obrad, zabierać głos w dyskusjach.

Porządek obrad

 • Sprawozdanie z realizacji planów Zarządu na rok 2006
 • Sprawozdanie z przebiegu Wikikonkursu
 • Bilans za 1 kwartał 2006 i unacześnienie prowizorium budżetowego na 2006
 • Wolna dyskusja dotycząca aktualnych spraw Stowarzyszenia

Protokół z Walnego Zgromadzenia

Przez aklamację zgromadzeni zatwierdzili: Na prowadzącego Zgromadzenia – Artur Jan Fijałkowski Na zastępcę – Michał Buczyński Na sekretarza – Bogumił Cieniek

W pierwszym terminie (12:00) nie było kworum. Zebranie rozpoczęło się o 12:45. Obecnych osób: 17 członków (wg listy obecności) oraz kilku gości.

 1. Łukasz Garczewski przedstawił dokument Realizacja planów zarządu na rok 2006.
 2. Jadwiga i Artur Jan Fiałkowski przedstawili dotychczasowe rezultaty Wikikonkursu i plany na przyszłość, m.in.:
  • Wyjazd Wikipedysty Lestat do Krakowa w celu wykonania zdjęć
  • Zamek książąt Sułkowskich w Bielsku – Wikipedyści WarX oraz Lestat
  • Kontakt z gminami i wioskami polskimi – Wikipedysta Roo72
  • Muzeum kolejki wąskotorowej w Sochaczewie – Wikipedysta Meteor2017
 3. Tomasz Ganicz przedstawił Rachunek Wyników za I kwartał 2006 oraz realizację prowizorium budżetowego
 4. Wolne wnioski
  • Arnold Buzdygan – poglądy i wnioski nt. hasła o nim samym.
  • Wypowiedź Łukasza Garczewskiego o wynagrodzeniach i Wikimanii 2007.
  • Artur Jan Fiałkowski: Wypowiedź o prawie autorskim.
  • Dyskusja ogólna. Wątpliwości prawne.