Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/13 czerwca 2015

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Zgodnie z uchwałą UZ 2015-38, przyjętą 26.05.2015, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska odbędzie się w Hotelu Scandic Gdańsk, Podwale Grodzkie 9, 80-895 Gdańsk, 13 czerwca 2015 roku, o godz. 12:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Program

[edytuj | edytuj kod]
 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2014 r.
 5. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2014 r., w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu Wikigrantów w 2014 r.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2014 r. i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad przyjęciem uchwały o sporządzaniu sprawozdań finansowych wg. wzoru jak dla jednostek mikro;
  2. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2014 r.;
  3. nad przyjęciem uchwały o wykorzystaniu nadwyżki przychodów za rok 2014.;
  4. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2014 r.;
  5. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2014 r.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2014 r.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2014 r.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2014 r.;
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2014 r.
 11. Dyskusja na temat kandydatur na wakujące miejsca w Zarządzie Stowarzyszenia w związku z rezygnacją członków Zarządu.
 12. Głosowania:
  1. wybór członków Zarządu na wakujące miejsca.
 13. Dyskusja nad zmianami statutu Stowarzyszenia w tym:
  1. zmiany dostosowujące do obecnych przepisów ustawy o OPP, o rachunkowości i o stowarzyszeniach na podstawie analizy zatrudnionego prawnika;
  2. zmiany prowadzące do przeniesienia zatwierdzania sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP z Walnego Zebrania Członków na Komisję Rewizyjną.
 14. Głosowania nad zmianami statutu.
 15. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2015 r. Dyskusja.
 16. Głosowanie nad planami działań na 2015 r.
 17. Wolne wnioski.

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 13 czerwca 2015 r.

[edytuj | edytuj kod]

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 13 czerwca 2015 r.

Dzisiaj, 13 czerwca 2015 roku na godzinę 12:00 w hotelu Scandic Gdańsk, zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 2015-38 z 26 maja 2015 r., zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Obrady otworzył prezes Zarządu Stowarzyszenia Tomasz Ganicz i stwierdził na podstawie listy obecności, że na Zebraniu nie stawiła się wystarczająca liczba członków. W związku z tym prezes Zarządu otworzył obrady w drugim terminie o godz. 12:30. Walne Zebranie było prowadzone zgodnie z poniższymi punktami.

 1. Tomasz Ganicz odczytał treść regulaminu Zebrania (treść regulaminu stanowi załącznik do protokołu), które zostało przyjęte przez zebranych jednogłośnie.
 2. Tomasz Ganicz ogłosił wybór prezydium Zebrania. Do prezydium zaproponowano Janusza Dorożyńskiego, Darię Cybulską i Szymona Grabarczuka. Zgłoszone osoby zgodziły się kandydować do prezydium. W głosowaniu jawnym zebrani en bloc wybrali prezydium w zaproponowanym składzie (46 głosów za, 1 wstrzymujący). Zgodnie ze statutem prezydium stanowiło komisję skrutacyjną. Prezydium ukonstytuowało się w składzie: Janusz Dorożyński – przewodniczący, Daria Cybulska – zastępca przewodniczącego, Szymon Grabarczuk – sekretarz.
 3. Tomasz Ganicz przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne OPP Stowarzyszenia za 2014 r.
 4. Przewodniczący ogłosił na podstawie listy obecności (w załączeniu), że na sali jest obecnych 46 członków dysponujących 47 głosami (jeden głos na podstawie pełnomocnictwa).
 5. Tomasz Ganicz przedstawił w imieniu Zarządu Stowarzyszenia sprawozdanie z własnej działalności Zarządu za 2014 r.
 6. Przewodniczący ogłosił przerwę do godziny 14:30.
 7. Po przerwie przewodniczący ogłosił rozpoczęcie dyskusji nad sprawozdaniem z własnej działalności Zarządu za 2014 r.
 8. Przewodniczący otworzył dyskusję nt. sprawozdań OPP i z własnej działalności Zarządu.
 9. Przewodniczący oddał głos Tomaszowi Skibińskiemu, przewodniczącemu Komisji Wikigrantów, który przedstawił w imieniu komisji sprawozdanie z działalności komisji za 2014 r.
 10. Przewodniczący oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu, przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który przedstawił w imieniu komisji ocenę pracy Zarządu za 2014 r. W imieniu komisji zgłosił wniosek o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.
 11. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad uchwałami nr 1, 2, 3, 4 i 5.
  a. Uchwała nr 1/2015 (w załączeniu) ws. przyjęcia sprawozdań finansowych wg wzoru jak dla jednostek mikro – przyjęta jednomyślnie.
  b. Uchwała nr 2/2015 (w załączeniu) ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 – przyjęta jednomyślnie.
  c. Uchwała nr 3/2015 (w załączeniu) ws. wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2014 – przyjęta jednomyślnie.
  d. Uchwała nr 4/2015 (w załączeniu) ws. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego OPP Zarządu Stowarzyszenia w 2014 r. – przyjęta jednomyślnie.
  e. Uchwała nr 5/2015 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2014 r. – przyjęta z czterema głosami wstrzymującymi się.
 12. Tomasz Ganicz oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z własnej działalności w 2014 r.
 13. Przewodniczący otworzył dyskusję nt. sprawozdania Komisji Rewizyjnej z własnej działalności w 2014 r.
 14. Przewodniczący oddał głos Tomaszowi Skibińskiemu, przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego, który przedstawił sprawozdanie sądu z własnej działalności w 2014 r.
 15. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad uchwałami nr 6 i 7.
  a. Uchwała nr 6/2015 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2014 r. – przyjęta z trzema głosami wstrzymującymi się.
  b. Uchwała nr 7/2015 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2014 r. – przyjęta z jednym głosem wstrzymującym się.
 16. Przewodniczący otworzył dyskusję kandydatur na wakujące miejsca w Zarządzie Stowarzyszenia w związku z rezygnacją członków Zarządu.
 17. Maciej Król ogłosił rezygnację z członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia.
 18. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur na członków Zarządu Stowarzyszenia. Zgłoszono jedną kandydaturę do Zarządu (Tomasz Skibiński), który wyraził zgodę na kandydowanie.
 19. Przewodniczący odczytał regulamin głosowań tajnych na walnym zebraniu Wikimedia Polska.
 20. Przewodniczący otworzył dyskusję nt. regulaminu głosowań tajnych na walnym zebraniu Wikimedia Polska.
 21. Regulamin głosowań tajnych na walnym zebraniu Wikimedia Polska przyjęto jednomyślnie w głosowaniu jawnym.
 22. Po rozdaniu kart do głosowania przystąpiono do zebrania głosów w głosowaniu tajnym.
 23. Przewodniczący ogłosił przerwę do godziny 16:05. Następnie komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów.
 24. Po przerwie i podliczeniu głosów przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów.
 25. W głosowaniu na członków Zarządu oddano 47 głosów, w tym jeden głos nieważny, 46 głosów za. Tomasz Skibiński został wybrany na członka Zarządu Stowarzyszenia.
 26. Tomasz Skibiński ogłosił rezygnację z funkcji członka Sądu Koleżeńskiego.
 27. Przewodniczący otworzył dyskusję nt. zmian statutu Stowarzyszenia.
 28. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad uchwałą nr 8.
  1. . Uchwała nr 8/2015 (w załączeniu) ws. zmian art. 27a, 31a i 36 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska – przyjęta jednomyślnie (44 głosów za).
  2. . Uchwała nr 9/2015 (w załączeniu) ws. zmian art. 24 i 32 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska – przyjęta jednomyślnie (43 głosy za).
 29. Przewodniczący oddał głos Tomaszowi Ganiczowi, który przedstawił plan działań Zarządu na rok 2015.
 30. Przewodniczący otworzył dyskusję nt. planu działań Zarządu na rok 2015.
 31. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad uchwałą nr 10.
  1. Uchwała nr 10/2015 (w załączeniu) ws. zatwierdzenia planu działań Zarządu na 2015 r. – przyjęta z 3 głosami wstrzymującymi się.
 32. Przewodniczący ogłosił przejście do punktu wolnych wniosków. Nie zgłoszono wolnych wniosków.
 33. Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad ogłosił zamknięcie walnego zebrania.

Za zgodność ze stanem faktycznym,

Przewodniczący prezydium Walnego Zebrania Janusz Dorożyński
Zastępca przewodniczącego prezydium Walnego Zebrania Daria Cybulska
Sekretarz prezydium Walnego Zebrania Szymon Grabarczuk

Załączniki

[edytuj | edytuj kod]

Uchwały Walnego

[edytuj | edytuj kod]

UCHWAŁA Nr 1/2015
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 13 czerwca 2015 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych wg wzoru jak dla jednostek mikro
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska podejmuje decyzję aby Zarząd Stowarzyszenia, do czasu spełniania kryteriów Ustawy o Rachunkowości, sporządzał roczne sprawozdania finansowe zgodnie ze wzorem dla jednostek mikro, opublikowanym przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.pozytek.gov.pl/download/files/pozytek/Sprawozdania_finansowe/sprawozdania_dla_jednostek_mikro/Nowe_sprawozdanie_finansowe_dla_organizacji_pozytku_publicznego_zgodnie_z_zal_nr_4_2_.docx "

UCHWAŁA Nr 2/2015
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 13 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2014 składające się z: bilansu zamykającego się sumą 961.782,95 PLN, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 320.361,72 PLN oraz informacji dodatkowej.

UCHWAŁA Nr 3/2015
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 13 czerwca 2015 roku
w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2014
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska decyduje, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2014 w kwocie 320.361,72 PLN zwiększy przychody roku następnego.

UCHWAŁA Nr 4/2015
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 13 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego OPP Zarządu Stowarzyszenia w 2014 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyjmuje merytoryczne sprawozdanie OPP Zarządu Stowarzyszenia w 2014 r.

UCHWAŁA Nr 5/2015
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 13 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2014 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2014 r.

UCHWAŁA Nr 6/2015
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 13 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2014 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2014 r.

UCHWAŁA Nr 7/2015
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 13 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2014 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2014 r.

UCHWAŁA Nr 8/2015
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 13 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian art 27a, 31a i 36 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska
[1]

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zmienić treść art. 27a Statutu Stowarzyszenia i nadać mu treść następującą:

Art. 27a.

1. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

2. Kandydaci na członków Zarządu składają na Walnym Zebraniu Członków przed przystąpieniem do głosowania w sprawie ich wyboru oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 1 w formie pisemnej, osoby, które nie złożą oświadczenia nie mogą kandydować.

3. W razie, gdy oświadczenie, o którym mowa ust. 2 okaże się niezgodne z prawdą oraz w razie niespełnienia warunków określonych w ust. 1 w trakcie trwania kadencji, mandat członka Zarządu wygasa. W celu uzupełnienia składu Zarządu stosuje się przepis art. 22.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zmienić treść art. 31a Statutu Stowarzyszenia i nadać mu treść następującą:

Art. 31a

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

b) pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami Zarządu.

2. Kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej składają na Walnym Zebraniu Członków przed przystąpieniem do głosowania w sprawie ich wyboru oświadczenia o niekaralności za przestępstwa wymienione w ust. 1 pkt a oraz oświadczenia o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach wymienionych w ust. 1 pkt b w formie pisemnej w ciągu 30 dni licząc od dnia wyboru przez Walne Zgromadzenie Członków, osoby, które nie złożą oświadczenia nie mogą kandydować.

3. W razie, gdy oświadczenie, o którym mowa ust. 2 okaże się niezgodne z prawdą oraz w razie niespełnienia warunków określonych w ust. 1 w trakcie trwania kadencji mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa. W celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej stosuje się przepis art. 22.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zmienić treść art. 36 Statutu Stowarzyszenia i nadać mu treść następującą:

Art. 36

Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:

1. upomnienie;

2. wykluczenie ze Stowarzyszenia;

3. skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie członka honorowego tytułu.

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu orzeczenia, w taki sposób że osoba, której dotyczy, mogła się z nim zapoznać.

UCHWAŁA Nr 9/2015
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 13 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian art 24 i 32 Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska
[2]

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zmienić treść art. 24 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia i nadać mu treść następującą:

Art. 24. ust. 2

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków jest:

 • udzielenie absolutorium członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za poprzedni rok kalendarzowy pełnienia funkcji,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia,

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zmienić treść art. 32 Statutu Stowarzyszenia i nadać mu treść następującą:

Art. 32.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego

UCHWAŁA Nr 10/2015
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 13 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia planu działań Zarządu na 2015 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza plan działań Zarządu Stowarzyszenia na 2015 r.

Regulamin Walnego Zebrania Wikimedia Polska

[edytuj | edytuj kod]
 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
 2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie rąk spośród członków Stowarzyszenia nie wchodzących w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi je zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu Członków.
 4. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 5. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. W drugim terminie Walnego Zebrania nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 7. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium Walnego Zebrania. Prezydium pełni także funkcje komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania.
 8. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 9. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali podczas Walnego Zebrania Członków, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego.

Regulamin głosowań tajnych 2015

[edytuj | edytuj kod]

Dokumenty przedstawione przez Zarząd

[edytuj | edytuj kod]

Dokumenty przedstawione przez Komisję Rewizyjną

[edytuj | edytuj kod]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
 1. Te zmiany mają charakter czysto porządkowy wynikający z analizy prawnika zgodności statutu z ustawami
 2. Zmiany te mają prowadzić do przeniesienia na komisję rewizyjną prawa do zatwierdzania sprawozdań finansowych