Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/15 czerwca 2024

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w 2024 roku odbędzie się w formie hybrydowej 15 czerwca 2024 (sobota) – zgodnie z uchwałą Zarządu UZ 2024-07 z 9 maja 2024.

Miejsce: przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz hotel Campanile przy ul. Towarowej 2 w Warszawie. Walne zostało zwołane na godz. 9:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania ustala się na 30 minut później (tj. na godz. 10:00) tego samego dnia i w tych samych miejscach.

Przewiduje się transmisję obrad Walnego w czasie rzeczywistym oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym.

Ogłoszenia organizacyjne

[edytuj | edytuj kod]

Czas i miejsce

[edytuj | edytuj kod]
 • Data: 15 czerwca 2024
 • Miejsce: przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz w hotelu Campanile, ul. Towarowa 2 w Warszawie
 • Link do transmisji online w Zoom

Sposób głosowania

[edytuj | edytuj kod]

Program

[edytuj | edytuj kod]
 • Rejestracja: 9:00-9:30 (spóźnieni członkowie są dopuszczani także w trakcie obrad)
 • Rozpoczęcie obrad: 9:30 (pierwszy termin) lub 10:00 (drugi termin)
 • Opcjonalnie, przerwa obiadowa: godzina jest zależna od Przewodniczącego, patrz pkt 4. Regulaminu Walnego
 • Zakończenie obrad: po wyczerpaniu porządku obrad

Porządek obrad

[edytuj | edytuj kod]
 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 rok.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2023 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 rok,
  2. nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  3. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za 2023 rok.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2023 roku.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2023 roku.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2023 rok,
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2023 rok.
 11. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński proponowanych zmian Statutu Stowarzyszenia i przedmiotowa dyskusja oraz głosowanie nad uchwałą ws. przyjęcia przedmiotowych zmian.
 12. Przedstawienie przez Zarząd dokumentu Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów dla członków i członkiń organów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz przedmiotowa dyskusja i głosowanie nad przyjęciem dokumentu.
 13. Przedstawienie, dyskusja i głosowanie nad Regulaminem Głosowań Tajnych na członków organów statutowych Stowarzyszenia.
 14. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2024–2026.
 15. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2024–2026. Złożenie przez kandydatów na członków Zarządu oświadczeń o niekaralności. Złożenie przez kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej oświadczeń o niekaralności i o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach określonych statutem.
 16. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu,
  2. wybór pozostałych członków Zarządu,
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 17. Wolne wnioski.

Regulamin Walnego Zebrania Wikimedia Polska (pkt 2)

[edytuj | edytuj kod]
 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia, a członkowie Prezydium ukonstytuowują się we własnym gronie.

  Członków prezydium wybiera się bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie rąk, spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 2. Przewodniczący prowadzi je zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu Członków.
 3. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie oraz kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 4. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zebrania (obecnych osobiście i reprezentowanych). W drugim terminie Walnego Zebrania nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 6. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium. Prezydium pełni także funkcję komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania Członków.
 7. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania Członków oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 8. W obradach Walnego Zebrania Członków na sali oraz w aplikacji Zoom mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali oraz w aplikacji Zoom podczas Walnego Zebrania Członków, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego. Jeżeli uczestniczą za pośrednictwem aplikacji Zoom, są zobowiązane zaznaczyć przed nazwą użytkownika: "nie członek", "nie członkini" lub sformułowanie równoważne.
 9. Członkowie uczestniczący w obradach Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem aplikacji Zoom są obowiązani wybrać jako nazwę użytkownika aplikacji Zoom: imię i nazwisko lub nazwę użytkownika używaną w projektach Wikimedia.
 10. Głosowania jawne i tajne odbywają się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji SecretVote poprzez komputer lub inne urządzenie przenośne wyposażone w przeglądarkę internetową.
 11. Głosy oddaje się zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.

Regulamin Głosowań Tajnych na członków organów statutowych Stowarzyszenia (pkt 13)

[edytuj | edytuj kod]
 1. Niniejszy regulamin jest zatwierdzany przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Komisję skrutacyjną stanowi Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 3. Ustala się następujący sposób oddawania głosów:
  1. głosy oddawać będzie można wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Secret Vote poprzez komputer lub inne urządzenie przenośne wyposażone w przeglądarkę internetową,
  2. głosy oddaje się zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu (Instrukcja głosowania poprzez aplikację Secret Vote),
  3. każde głosowanie trwa do momentu oddania głosu przez wszystkich głosujących albo do momentu upływu czasu przeznaczonego na głosowanie,
  4. czas przeznaczony na każde z głosowań tajnych wynosi 3 minuty od momentu otwarcia głosowania przez przewodniczącego prezydium,
  5. głosowanie na Prezesa Zarządu polega na wybraniu maksymalnie jednej osoby spośród zgłoszonych kandydatur. W głosowaniu na pozostałych członków zarządu można oddać maksymalnie tyle głosów, ile miejsc w zarządzie pozostaje do obsadzenia,
  6. w głosowaniu do Komisji Rewizyjnej można oddać głos maksymalnie na trzy zgłoszone kandydatury,
  7. w głosowaniu do Sądu Koleżeńskiego można oddać głos maksymalnie na trzy zgłoszone kandydatury,
  8. sposób głosowania w ewentualnych innych głosowaniach tajnych określa Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Członkami organów zostają osoby, które otrzymały kolejno najwięcej ważnych głosów, przy czym członkiem organu może zostać wyłącznie kandydat, który uzyska bezwzględną większość sumy wszystkich głosów ważnych i nieważnych.
 5. W przypadku gdy głosowanie nie dało rozstrzygającego wyniku przeprowadza się powtórne głosowanie. W przypadku remisu ponownie głosuje się kandydatury osób, które otrzymały taką samą liczbę głosów. W przypadku niewystarczającej liczby głosów, przeprowadza się powtórne głosowanie na wszystkich kandydatów, z wyłączeniem osoby, która otrzymała najmniejszą liczbę głosów. Głosowania powtórne przeprowadza się aż do zapełnienia wszystkich miejsc w organach statutowych Stowarzyszenia lub wyczerpania listy kandydatów.

Podjęte uchwały

[edytuj | edytuj kod]

UCHWAŁA Nr 1/2024 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

[edytuj | edytuj kod]

z dnia 15 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z ogólnej działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza sprawozdanie z ogólnej działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 37/0/4.

UCHWAŁA Nr 2/2024 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

[edytuj | edytuj kod]

z dnia 15 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2023.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 40/0/1.

UCHWAŁA Nr 3/2024 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

[edytuj | edytuj kod]

z dnia 15 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2023 roku

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w roku 2023 roku.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 33/0/8.

UCHWAŁA Nr 4/2024 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

[edytuj | edytuj kod]

z dnia 15 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2023 roku

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2023 roku.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 30/3/8.

UCHWAŁA Nr 5/2024 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

[edytuj | edytuj kod]

z dnia 15 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2023 roku

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2023 roku.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 40/0/1.

UCHWAŁA Nr 6/2024 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

[edytuj | edytuj kod]

z dnia 15 czerwca 2024 roku

w sprawie liczebności Zarządu Stowarzyszenia w kadencji 2024–2026

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska ustala liczbę członków Zarządu Stowarzyszenia w kadencji 2024–2026 na 5 (pięć) osób.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 38/0/2.

UCHWAŁA Nr 7/2024 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

[edytuj | edytuj kod]

z dnia 15 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Art. 19., Art. 29. oraz Art. 36. Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska otrzymują następujące brzmienie:

Art 19.

[edytuj | edytuj kod]
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. podjęcia przez Zarząd uchwały o wykreśleniu z listy członków podjętej w przypadku nieopłacenia składek członkowskich,
  4. orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członka.
 2. Osoba wykreślona z listy członków ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.

Art 29.

[edytuj | edytuj kod]

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykreślania członków,
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 8. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 9. kierowanie działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami,
 10. reprezentowanie Stowarzyszenia,
 11. ustalanie terminów rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego.

Art 36.

[edytuj | edytuj kod]
 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie;
  2. czasowe pozbawienie praw członkowskich wynikających z art. 14 ust. 1 na okres maksymalnie dwunastu miesięcy;
  3. wykluczenie ze Stowarzyszenia bez możliwości ponownego wnioskowania o członkostwo przez okres maksymalnie trzech lat;
  4. wykluczenie ze Stowarzyszenia;
  5. skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie członka honorowego tytułu.
 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu orzeczenia, w taki sposób że osoba, której dotyczy, mogła się z nim zapoznać.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 37/0/2.

UCHWAŁA Nr 8/2024 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

[edytuj | edytuj kod]

z dnia 15 czerwca 2024 roku

w sprawie przyjęcia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów dla członków i członkiń organów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyjmuje Politykę Zarządzania Konfliktem Interesów dla członków i członkiń organów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 35/0/1.

Projekty uchwał odrzucone w głosowaniu

[edytuj | edytuj kod]

UCHWAŁA Nr .../2024 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

[edytuj | edytuj kod]

z dnia 15 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

Do Art. 24. Statutu Stowarzyszenia Wikimedia Polska dodany zostaje ustęp 11 o następującym brzmieniu:

Art 24.

[edytuj | edytuj kod]
 1. Osoba uczestnicząca osobiście w Walnym Zebraniu Członków może, na podstawie pełnomocnictw, reprezentować co najwyżej trzy inne osoby będące członkami.

Głosowanie zakończone wynikiem 23/13/4. Zgodnie z art. 40 Statutu Stowarzyszenia, zmiana Statutu wymaga większości 2/3 głosów. Wymagana większość wynosiła 29 głosów "za". Wobec jej nieuzyskania, projekt uchwały nie został przyjęty.

Dokumenty

[edytuj | edytuj kod]