Biuletyn Informacji Publicznej

UZ 2024-07

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania


UZ 2024-6 UZ 2024-8


Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Wikimedia Polska

nr 7/2024

z dnia 9 maja 2024 roku


w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska


Zwołuje się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Hotelu Campanile przy ul. Towarowej 2 w Warszawie oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na dzień 15 czerwca 2024 r. o godz. 9:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin zebrania ustala się na 30 minut później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska ogłasza następujący porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 rok.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2023 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 rok,
  2. nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  3. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za 2023 rok.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2023 roku.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2023 roku.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2023 rok,
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2023 rok.
 11. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński proponowanych zmian Statutu Stowarzyszenia i przedmiotowa dyskusja oraz głosowanie nad uchwałą ws. przyjęcia przedmiotowych zmian.
 12. Przedstawienie przez Zarząd dokumentu Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów dla członków i członkiń organów statutowych Stowarzyszenia Wikimedia Polska oraz przedmiotowa dyskusja i głosowanie nad przyjęciem dokumentu.
 13. Przedstawienie, dyskusja i głosowanie nad Regulaminem Głosowań Tajnych na członków organów statutowych Stowarzyszenia.
 14. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2024–2026.
 15. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2024–2026. Złożenie przez kandydatów na członków Zarządu oświadczeń o niekaralności. Złożenie przez kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej oświadczeń o niekaralności i o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach określonych statutem.
 16. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu,
  2. wybór pozostałych członków Zarządu,
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 17. Wolne wnioski.

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 5/0/0.