Statut/Zmiany 2024-06

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Strona przedstawia zmiany w Statucie Stowarzyszenia proponowane przez Sąd Koleżeński w kwietniu 2024 roku i przygotowywane na Walne Zebranie Członków 15 czerwca 2024. Zachęcamy do zapoznania się oraz przedstawienia propozycji i uwag na stronie dyskusji.

Proponowane zmiany

[edytuj | edytuj kod]

Art 19.

[edytuj | edytuj kod]

Nowe brzmienie (zmiana wytłuszczona):

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. podjęcia przez Zarząd uchwały o wykreśleniu z listy członków podjętej w przypadku nieopłacenia składek członkowskich,
  4. orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członka.
 2. Zarząd może pozbawić członka praw wynikających z art. 14 ust. 1. na czas określony w przypadku nieopłacenia składek członkowskich.
 3. Osoba skreślona lub pozbawiona praw członkowskich ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.

Uzasadnienie:

Artykuł 19 ust. 1 nie wymienia możliwości wykluczenia członka/członkini ze Stowarzyszenia, co jest niespójne z artykułem 36 ust. 1. Z tego powodu proponujemy dopisać czwarty podpunkt, który dopuszcza taką możliwość.

Wykluczenie ze stowarzyszenia wskutek decyzji Sądu Koleżeńskiego następuje zgodnie z art. 36 ust 2 po 30 dniach na ew. odwołanie do Walnego Zebrania.

Proponujemy również uzupełnienie art. 19 o punkt dotyczący czasowego pozbawienia praw członkowskich w sytuacji nieopłacenia składki. W niedawnej historii Stowarzyszenia były przypadki wykreślenia osób, które zapomniały opłacić składki, lub deklarowały brak finansowej możliwości opłacenia. Czasowe pozbawienie praw członkowskich (zdefiniowanych w art 14. ust. 1) pozwoliłoby w „miękki” sposób wrócić takim osobom do pełnego członkostwa.

Autokorekta na podstawie dyskusji podczas spotkania z członkami z dnia 3 czerwca 2024:

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. podjęcia przez Zarząd uchwały o wykreśleniu z listy członków podjętej w przypadku nieopłacenia składek członkowskich,
  4. orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członka.
 2. Osoba wykreślona z listy członków ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.

Art 24.

[edytuj | edytuj kod]

Nowe brzmienie (zmiana wytłuszczona):

 1. Członek uczestniczący osobiście w Walnym Zebraniu Członków może na podstawie pełnomocnictw reprezentować co najwyżej trzech innych członków.

Uzasadnienie:

Proponujemy dodanie ustępu 11. Niniejsza propozycja ma pomóc uniknąć w przyszłości sytuacji podobnych do tej, która miała miejsce na Walnym Zebraniu w 2022 roku, gdy niektórzy uczestnicy zgromadzili wiele pełnomocnictw, co budziło kontrowersje u części członków.

O możliwości wprowadzenia takiego ograniczenia – wyłącznie w samym statucie – pisał np. portal ngo.pl

Autokorekta na podstawie dyskusji podczas spotkania z członkami z dnia 3 czerwca 2024:

 1. Osoba uczestnicząca osobiście w Walnym Zebraniu Członków może, na podstawie pełnomocnictw, reprezentować co najwyżej trzy inne osoby będące Członkami.

Art 29.

[edytuj | edytuj kod]

Nowe brzmienie (zmiana wytłuszczona):

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, czasowego pozbawienia praw członkowskich i skreślania członków,
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 8. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 9. kierowanie działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami,
 10. reprezentowanie Stowarzyszenia,
 11. ustalanie terminów rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego.

Uzasadnienie:

Proponujemy w ustępie 6. słowo „wykluczenia” zastąpić słowami „czasowego pozbawienia praw członkowskich i skreślania”, które wynikają z art. 19 ust.1. Unika się wtedy niespójności terminologicznej.

Wykluczenie jest karą i kompetencją Sądu Koleżeńskiego, co wynika z art 36 (i co dodajemy w art 19.). Jeśli Zarząd ma mieć kompetencję wykluczania członków, należałoby to explicite zapisać w art 19.

Czasowe pozbawienie praw członkowskich może być kompetencją Zarządu, jak i Sądu Koleżeńskiego.

Z kolei skreślenie jest obecnie w Statucie zdefiniowane wyłącznie jako sankcja za nieopłacenie składek członkowskich.

Autokorekta na podstawie dyskusji podczas spotkania z członkami z dnia 3 czerwca 2024: Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykreślania członków,
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 8. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 9. kierowanie działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami,
 10. reprezentowanie Stowarzyszenia,
 11. ustalanie terminów rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego.

Art 36.

[edytuj | edytuj kod]

Nowe brzmienie (zmiana wytłuszczona):

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie;
  2. czasowe pozbawienie praw członkowskich wynikających z art. 14 ust. 1;
  3. wykluczenie ze Stowarzyszenia bez możliwości ponownego wnioskowania o członkostwo przez określony czas;
  4. wykluczenie ze Stowarzyszenia;
  5. skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie członka honorowego tytułu.

Autokorekta na podstawie dyskusji podczas spotkania z członkami z dnia 3 czerwca 2024:

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie;
  2. czasowe pozbawienie praw członkowskich wynikających z art. 14 ust. 1 na okres maksymalnie dwunastu miesięcy;
  3. wykluczenie ze Stowarzyszenia bez możliwości ponownego wnioskowania o członkostwo przez okres maksymalnie trzech lat;
  4. wykluczenie ze Stowarzyszenia;
  5. skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie członka honorowego tytułu.
 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu orzeczenia, w taki sposób że osoba, której dotyczy, mogła się z nim zapoznać.

Uzasadnienie:

Dodane zostały dwie możliwości sankcji. Poszerzenie ich wachlarza pozwoli na zwiększenie możliwości Sądu Koleżeńskiego i dostosowanie kar do specyfiki sprawy. Dopisany podpunkt 3. daje możliwość tymczasowego wykluczenia; po upłynięciu karencji, osoba wykluczona mogłaby ponownie wnioskować o członkostwo.

Wersja po dyskusji 3 czerwca

[edytuj | edytuj kod]

Art 19.

[edytuj | edytuj kod]

Nowe brzmienie (zmiana wytłuszczona):

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. podjęcia przez Zarząd uchwały o wykreśleniu z listy członków podjętej w przypadku nieopłacenia składek członkowskich,
  4. orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członka.
 2. Osoba wykreślona z listy członków ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.

Art 24.

[edytuj | edytuj kod]

Nowe brzmienie (zmiana wytłuszczona):

 1. Osoba uczestnicząca osobiście w Walnym Zebraniu Członków może, na podstawie pełnomocnictw, reprezentować co najwyżej trzy inne osoby będące Członkami.

Art 29.

[edytuj | edytuj kod]

Nowe brzmienie (zmiana wytłuszczona): Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykreślania członków,
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 8. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 9. kierowanie działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami,
 10. reprezentowanie Stowarzyszenia,
 11. ustalanie terminów rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego.

Art 36.

[edytuj | edytuj kod]

Nowe brzmienie (zmiana wytłuszczona):

 1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie;
  2. czasowe pozbawienie praw członkowskich wynikających z art. 14 ust. 1 na okres maksymalnie dwunastu miesięcy;
  3. wykluczenie ze Stowarzyszenia bez możliwości ponownego wnioskowania o członkostwo przez okres maksymalnie trzech lat;
  4. wykluczenie ze Stowarzyszenia;
  5. skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie członka honorowego tytułu.
 2. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu orzeczenia, w taki sposób że osoba, której dotyczy, mogła się z nim zapoznać.