Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/11 lutego 2023

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Ogłoszenia organizacyjne[edytuj | edytuj kod]

Program[edytuj | edytuj kod]

 • Rejestracja: 9:00-9:30 (spóźnieni członkowie są dopuszczani także w trakcie obrad)
 • Rozpoczęcie obrad: 9:30 (pierwszy termin) lub 10:00 (drugi termin)
 • Opcjonalnie, przerwa obiadowa: godzina jest zależna od Przewodniczącego, patrz pkt 4. Regulaminu Walnego
 • Zakończenie obrad: po wyczerpaniu porządku obrad

Porządek obrad[edytuj | edytuj kod]

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Informacja na temat przyjęcia przez zarząd Strategii Wikimedia Polska na lata 2023–2025.
 5. Informacja na temat przyjęcia przez zarząd planu budżetowego na rok 2023.
 6. Informacja na temat przyjęcia przez zarząd planu zatrudnienia na rok 2023.
 7. Dyskusja nad planem benefitów dla członków i członkiń zarządu oraz zatwierdzenie planu przez Walne Zebranie Członków.
 8. Dyskusja nad planem działania zarządu na 2023 r. i zatwierdzenie planu przez Walne Zebranie Członków.
 9. Wolne wnioski.

Regulamin Walnego Zebrania Członków[edytuj | edytuj kod]

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
 2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania Członków wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Głos w głosowaniu jawnym oddaje się w następujący sposób:
  a. członkowie obecni na sali - przez podniesienie rąk.
  b. członkowie uczestniczący za pośrednictwem aplikacji Zoom - przez użycie przycisku "yes" (tak) albo "no" (nie) dostępnego w aplikacji Zoom. Członkowie wstrzymują się od głosu przez użycie dowolnej innej reakcji dostępnej w aplikacji Zoom. Brak użycia przycisku przez członków uczestniczących za pośrednictwem aplikacji Zoom oznacza brak udziału w głosowaniu.
 4. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu Członków. Przerwa nie może być dłuższa niż 1 godzina.
 5. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie oraz kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 6. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium.
 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zebrania (obecnych osobiście i reprezentowanych). W drugim terminie Walnego Zebrania Członków nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 8. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium. Prezydium pełni także funkcję komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania Członków.
 9. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania Członków oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 10. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali oraz w aplikacji Zoom podczas Walnego Zebrania Członków, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego. Jeżeli uczestniczą za pośrednictwem aplikacji Zoom, są zobowiązane zaznaczyć przed nazwą użytkownika: "nie członek", "nie członkini" lub równoważne sformułowanie (takie jak: "osoba niebędąca członkiem").
 11. Członkowie uczestniczący w obradach Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem aplikacji Zoom są obowiązani wybrać jako nazwę użytkownika aplikacji Zoom: imię i nazwisko lub nazwę użytkownika używaną w projektach Wikimedia.

Uchwały[edytuj | edytuj kod]

UCHWAŁA Nr 1/2023

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 11 lutego 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia "Planu benefitów dla członków i członkiń Zarządu Wikimedia Polska"

Walne Zebranie Członków zatwierdza "Plan benefitów dla członków i członkiń Zarządu Wikimedia Polska".

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 16/7/11.

UCHWAŁA Nr 2/2023

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 11 lutego 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia "Planu działań zarządu Wikimedia Polska na 2023"

Walne Zebranie Członków zatwierdza "Plan działań zarządu Wikimedia Polska na 2023".

Uchwała przyjęta stosunkiem głosów 30/1/1.

Dokumenty[edytuj | edytuj kod]