Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/27 marca 2010

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska odbędzie się w Warszawie, w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, pl. Małachowskiego 3, 27 marca 2010, o godzinie 14:00 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym nie będzie kworum, drugi termin Zebrania odbędzie się o 15:00 tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Porządek obrad

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za 2009 r.
 4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu w 2009 r.
 5. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za 2009 r.
 6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2009 r.
 7. Głosowanie nad przyjęciem absolutorium za 2009 r dla:
  1. zarządu
  2. komisji rewizyjnej
  3. sądu koleżeńskiego.
 8. Wybór członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2010-2012
  1. prezesa zarządu Stowarzyszenia
  2. pozostałych członków zarządu
  3. członków komisji rewizyjnej
  4. członków sądu koleżeńskiego.

Regulamin obrad

Zgodnie z art. 24 p. 4 statutu obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

 1. Przewodniczący, zastępca i sekretarz obrad są wybierani spośród obecnych na sali członków Stowarzyszenia przez głosowanie jawne, przez podniesienie rąk.
 2. Przewodniczący obrad prowadzi je zgodnie z ustalonym wcześniej porządkiem obrad.
 3. Do obowiązków przewodniczącego należy: rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 4. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje prezydium obrad. Prezydium obrad jest też komisją skrutacyjną wszystkich głosowań[1].
 5. Do obowiązków sekretarza należy protokołowanie obrad oraz zgłaszanie przewodniczącemu uwag na temat poprawności przebiegu obrad.
 6. W obradach, oprócz członków stowarzyszenia mogą też uczestniczyć bez praw wyborczych, wszystkie zainteresowane osoby. Osoby te mogą, za zgodą przewodniczącego obrad, zabierać głos w dyskusjach.

Protokół

W dniu dzisiejszym, tj. 27 marca 2010 roku zostało na godzinę 14:00 zwołano Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

Zebranie odbyło się w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta” przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie.

Obrady otworzył Paweł Zienowicz i stwierdził, że na Zebraniu stawiło się 20 członków Stowarzyszenia, co nie stanowi kworum, wobec czego zaproponował, zgodnie z art. 24. ust. 8. Statutu odbycie Zebrania w drugim terminie o godzinie 15:00. Wniosek przyjęto przez aklamację.

W drugim terminie o godzinie 15:00 tego samego dnia przybyło na Zebranie 31 członków Stowarzyszenia. Nie stanowiło to także kworum, ale zgodnie z art. 24 p. 8 Statutu w drugim terminie kworum nie jest wymagane.

Początkowo Zebraniu tymczasowo przewodniczył Tomasz Ganicz – Prezes Stowarzyszenia.

 1. Tomasz Ganicz odczytał treść Regulaminu Zebrania (treść Regulaminu stanowi załącznik do protokołu), które zostało przyjęte przez zebranych przez aklamację.
 2. Na wniosek członka Stowarzyszenia – Macieja Króla nastąpiło sprawdzenie listy obecności, stwierdzono obecność 31 członków Stowarzyszenia.
 3. Tomasz Ganicz ogłosił wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
  1. Na przewodniczącego zaproponowano Janusza Dorożyńskiego, na sekretarza Patryka Korzenieckiego, na zastępcę przewodniczącego Pawła Zienowicza.
  2. Głosowanie odbyło się jawnie przez podniesienie rąk. Głosowano łącznie nad wszystkimi kandydatami. Za zgłoszonym wnioskiem głosowało 29 obecnych, przeciw: 1, wstrzymało się: 1, w związku z czym kandydatury zostały przyjęte.
  3. Tomasz Ganicz przekazał przewodniczenie Januszowi Dorożyńskiemu.
 4. Przewodniczący Zebrania oddał głos Tomaszowi Ganiczowi.
  1. Tomasz Ganicz przedstawił skrótowo sprawozdanie z działalności Zarządu w 2009 roku.
 5. Przewodniczący Zebrania oddał głos Pawłowi Drozdowi.
  1. Paweł Drozd przedstawił skrótowo sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu w 2009 roku.
 6. Przewodniczący Zebrania oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu.
  1. Juliusz Zieliński przedstawił w imieniu Komisji Rewizyjnej ocenę pracy Zarządu za 2009 rok (Zarząd Stowarzyszenia w ocenie Komisji Rewizyjnej działał bezbłędnie, Komisja wnioskuje o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium).
 7. Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawozdaniami.
  1. Nikt nie zabrał głosu.
 8. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego za rok 2009 rok.
  1. Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk, wniosek został przyjęty przez aklamację.
 9. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2009 rok.
  1. Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk, wniosek został przyjęty przez aklamację.
 10. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad absolutorium dla Zarządu.
  1. Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk.
  2. Za głosowało 31 obecnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.
  3. Przewodniczący Zebrania ogłosił, że Zarząd otrzymał absolutorium.
 11. W związku z zakończeniem kadencji starych władz, Przewodniczący Zebrania ogłosił rozpoczęcie procedury wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Wybór odbędzie się w trybie tajnym, za pomocą kart do głosowania.
 12. Przewodniczący zaproponował następujący sposób głosowania: na karcie do głosowania przy nazwisku kandydata wpisywać słowo „za” w przypadku oddania głosu za kandydaturą danego kandydata, „przeciw” w przypadku oddania głosu przeciwko kandydaturze danego kandydata, „wstrzymuję się” w przypadku wstrzymania się nad głosowaniem na danego kandydata. Głosowanie nad wnioskiem odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk. Za wnioskiem głosowało 29 obecnych, przeciw 0, wstrzymało się 2, w związku z czym wniosek został przyjęty.
 13. Rozdano karty do głosowania.
 14. Rozpoczęto wybór członków Zarządu.
  1. Juliusz Zieliński zgłosił kandydaturę Tomasza Ganicza na Prezesa Stowarzyszenia, który wyraził zgodę na kandydowanie.
  2. Paweł Zienowicz zgłosił kandydaturę Agnieszki Kwiecień na członka Zarządu Stowarzyszenia, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
  3. Juliusz Zieliński zgłosił kandydaturę Sebastiana Skolika na członka Zarządu Stowarzyszenia, który odmówił kandydowania.
  4. Juliusz Zieliński zgłosił kandydaturę Pawła Drozda na członka Zarządu Stowarzyszenia, który wyraził zgodę na kandydowanie.
  5. Maciej Król zgłosił kandydaturę Piotra Czerniawskiego na członka Zarządu Stowarzyszenia, który wyraził zgodę na kandydowanie.
  6. Juliusz Zieliński zgłosił kandydaturę Marka Stelmasika na członka Zarządu Stowarzyszenia, który wyraził zgodę na kandydowanie.
  7. Tomasz Ganicz zgłosił kandydaturę Małgorzaty Wilk na członka Zarządu Stowarzyszenia, która odmówiła kandydowania.
  8. Paweł Zienowicz zgłosił kandydaturę Juliusza Zielińskiego na członka Zarządu Stowarzyszenia, który odmówił kandydowania.
  9. Przewodniczący ogłosił przystąpienie do głosowania nad wyborem Prezesa Stowarzyszenia.
  10. W głosowaniu nad kandydaturą Tomasza Ganicza na Prezesa Stowarzyszenia oddano 27 głosów za, 1 wstrzymujący, 1 przeciw, 2 głosy oddano nieważnie (na 2 głosach wpisano słowo „tak” - niezgodnie z przyjętym sposobem głosowania). Prezesem Stowarzyszenia został Tomasz Ganicz.
  11. Przewodniczący ogłosił głosowanie nad wyborem pozostałych (oprócz Prezesa) członków Zarządu Stowarzyszenia. Przewodniczący Zebrania, po podliczeniu głosów przez Sekretarza i Zastępcę Przewodniczącego Zebrania ogłosił, że kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
   1. Agnieszka Kwiecień – za: 29, przeciw: 0, wstrzymujących: 1, oddanych nieważnie: 1.
   2. Paweł Drozd – za: 25, przeciw: 0, wstrzymujących: 5, oddanych nieważnie: 1.
   3. Piotr Czerniawski – za: 20, przeciw: 7, wstrzymujących: 3, oddanych nieważnie: 1.
   4. Marek Stelmasik – za: 25, przeciw: 0, wstrzymujących: 0, oddanych nieważnie: 2.
    W związku z powyższym Przewodniczący ogłosił, że członkami Zarządu Stowarzyszenia zostali: Agnieszka Kwiecień, Paweł Drozd, Piotr Czerniawski, Marek Stelmasik.
 15. Rozpoczęto wybór członków Komisji Rewizyjnej.
  1. Tomasz Ganicz zgłosił kandydaturę Juliusza Zielińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
  2. Paweł Zienowicz zgłosił kandydaturę Sebastiana Skolika – nie wyraził zgody na kandydowanie.
  3. Juliusz Zieliński zgłosił kandydaturę Piotra Cywińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
  4. Tomasz Ganicz zgłosił kandydaturę Małgorzaty Wilk, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
  5. Agnieszka Kwiecień zgłosiła kandydaturę Konrada Kurzacza – nie wyraził zgody na kandydowanie.
  6. Agnieszka Kwiecień zgłosiła kandydaturę Macieja Króla – nie wyraził zgody na kandydowanie.
  7. Przewodniczący ogłosił głosowanie nad wyborem członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Zebrania po podliczeniu głosów przez Sekretarza i Zastępcę Przewodniczącego Zebrania ogłosił, że kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
   1. Juliusz Zieliński – za: 26, przeciw: 1, wstrzymujących: 4, oddanych nieważnie: 1.
   2. Piotr Cywiński - za: 28, przeciw: 0, wstrzymujących: 1, oddanych nieważnie: 1.
   3. Małgorzata Wilk - za: 29, przeciw: 0, wstrzymujących: 1, oddanych nieważnie: 1.
  8. W związku z powyższym Przewodniczący ogłosił, że członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Juliusz Zieliński, Piotr Cywiński, Małgorzata Wilk.
 16. Rozpoczęto wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
  1. Łukasz Lipiński zgłosił kandydaturę Sebastiana Skolika, który nie wyraził zgody na kandydowanie.
  2. Robert Drozd zgłosił kandydaturę Konrada Kurzacza, który wyraził zgodę na kandydowanie.
  3. Agnieszka Kwiecień zgłosiła kandydaturę Aleksandry Skolik, która nie wyraziła zgody na kandydowanie.
  4. Aleksandra Skolik zgłosiła kandydaturę Tomasza Górnego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
  5. Sebastian Skolik zgłosił kandydaturę Macieja Króla, który wyraził zgodę na kandydowanie.
  6. Aleksandra Skolik zgłosiła kandydaturę Krzysztofa Imbierowicza, który wyraził zgodę na kandydowanie.
  7. Przewodniczący ogłosił przystąpienie do głosowania nad wyborem członków Sądu Koleżeńskiego
  8. Przewodniczący Zebrania po podliczeniu głosów przez Sekretarza i Zastępcę Przewodniczącego Zebrania ogłosił, że kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
   1. Konrad Kurzacz – za: 27, przeciw: 0, wstrzymujących: 3, oddanych nieważnie: 1.
   2. Tomasz Górny – za: 22, przeciw: 1, wstrzymujących: 7, oddanych nieważnie: 1.
   3. Maciej Król – za: 17, przeciw: 5, wstrzymujących: 8, oddanych nieważnie: 1.
   4. Krzysztof Imbierowicz – za: 29, przeciw: 0, wstrzymujących: 2, oddanych nieważnie:
  9. W związku z powyższym Przewodniczący ogłosił, że członkami Sądu Koleżeńskiego zostali: Konrad Kurzacz, Tomasz Górny, Krzysztof Imbierowicz.
 17. Przewodniczący Zebrania zadał pytanie zebranym, czy ktoś zgłasza jakieś wolne wnioski. Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków.
 18. Przewodniczący Zebrania ogłosił, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Walne Zebranie Członków.

Za zgodność ze stanem faktycznym,


Przewodniczący Zebrania

Janusz Dorożyński

Sekretarz Zebrania

Patryk Korzeniecki

Przypisy

 1. oznacza to w szczególności, że członkowie prezydium obrad nie mogą kandydować w zarządzanych podczas obrad wyborach