Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/2 czerwca 2012

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, w Łodzi, w sali bankietowo-konferencyjnej Hotelu Światowit, al. Kościuszki 68, 90-432 Łódź, 2 czerwca 2012 roku, o godz. 11:30 w pierwszym terminie. O ile w pierwszym terminie nie będzie kworum, drugi termin Zebrania odbędzie się 30 min. później tego samego dnia i w tym samym miejscu.

Program

Program został przyjęty uchwałą Zarządu: UZ 2012-17 i nie podlega już zmianie:

 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.
 4. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2011 r.
 5. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2011 r., w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu VII edycji Wikigrantów.
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2011 r. i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania:
  1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2011 r.
  2. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2011 r.
  3. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2011 r.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2011 r.
 9. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2011 r.
 10. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2011 r.
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2011 r.
 11. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2012 r. Dyskusja.
 12. Dyskusja na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2012–2014
 13. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2012–2014
 14. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu Stowarzyszenia;
   1. przerwa, przeliczenie głosów i podanie wyników głosowania;
  2. wybór pozostałych członków Zarządu;
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej;
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 15. Dyskusja nad dokonaniem zmian w Statucie Stowarzyszenia i głosowanie nad przyjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Wolne wnioski.

Proponowany Regulamin Walnego Zebrania Członków

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz[1].
 2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie rąk spośród członków Stowarzyszenia nie wchodzących w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący Walnego Zebrania prowadzi je zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu Członków.
 4. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 5. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. W drugim terminie Walnego Zebrania nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 7. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium Walnego Zebrania. Prezydium pełni także funkcje komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania[2].
 8. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 9. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą mogą być obecne na sali podczas Walnego Zebrania Członków, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego.

Proponowane uchwały

UCHWAŁA Nr 1/2012
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 2 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2011 składające się z: bilansu zamykającego się sumą .................., rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie ............... zł oraz informacji dodatkowej.


UCHWAŁA Nr 2/2012
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 2 czerwca 2012 roku
w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2011
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska decyduje, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2011 w kwocie ................ zł zwiększy przychody roku następnego.


UCHWAŁA Nr 3/2012
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 2 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2011 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2011 r.


UCHWAŁA Nr 4/2012
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 2 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2011 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2011 r.


UCHWAŁA Nr 5/2012
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 2 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2011 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2011 r.


UCHWAŁA Nr 6/2012
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 2 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2011 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2011 r.


UCHWAŁA Nr 7/2012
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 2 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia planu działań Zarządu na 2012 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza plan działań Zarządu Stowarzyszenia na 2012 r.


UCHWAŁA Nr 8/2012
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 2 czerwca 2012 roku
w sprawie przeniesienia dyskusji i głosowania nad propozycjami uchwał zmiany statutu
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska przenosi dyskusję i głosowanie nad zmianami statutu na kolejne Walne Zebranie Członków.

Zgłaszanie kandydatur

Dokumenty Walnego Zebrania

Protokół

Protokoł Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 2 czerwca 2012

Dzisiaj, 2 czerwca 2012 roku na godzinę 11:30 w hotelu Światowid w Łodzi, zgodnie z uchwałą zarządu stowarzyszenia nr 17/2012 z 8 maja 2012 r, zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Obrady otworzył prezes zarządu stowarzyszenia Tomasz Ganicz jako tymczasowy przewodniczący i stwierdził na podstawie listy obecności, przy podpisaniu której wydawano mandaty, przy pomocy których przeprowadzano głosowania jawne, że na Zebraniu nie stawiła się wystarczająca ilość członków. W związku z tym prezes zarządu otworzył obrady w drugim terminie o g. 12:00. Walne Zebranie było prowadzone zgodnie z poniższymi punktami.

 1. Tomasz Ganicz odczytał treść Regulaminu Zebrania (treść regulaminu stanowi załącznik do protokołu), które zostało przyjęte przez zebranych jednogłośnie.
 2. Tomasz Ganicz ogłosił wybór prezydium Zebrania. Do prezydium zaproponował Janusza Dorożyńskiego, Ludmiłę Pilecką i Aleksandrę Zieleźny-Skolik. Zgłoszone osoby zgodziły się kandydować do prezydium. W głosowaniu jawnym zebrani en bloc jednogłośnie wybrali prezydium w zaproponowanym składzie.Tomasz Ganicz przekazał przewodniczenie Januszowi Dorożyńskiemu.
 3. Janusz Dorożyński ogłosił, że prezydium ukonstytuowało się w składzie: Janusz Dorożyński – przewodniczący, Ludmiła Pilecka – zastępca przewodniczącego, Aleksandra Zieleźny-Skolik – sekretarz. Zgodnie ze statutem prezydium stanowiło komisję skrutacyjną. Janusz Dorożyński zaproponował, aby prezydium stanowiło też komisję mandatową. Propozycja została jednogłośnie przyjęta przez zebranych.
 4. Janusz Dorożyński ogłosił na podstawie listy obecności (w załączeniu[3]), że na zebraniu jest obecnych 44 członków stowarzyszenia dysponujących 49 głosami na podstawie pisemnych pełnomocnictw (w załączeniu[3]).
 5. Janusz Dorożyński zaproponował, aby zmienić kolejność punktów porządku obrad – przeniesienie p. 11 „Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2012 r. Dyskusja.” po p. 13. co zostało zaakceptowane przez zebranie przy jednym głosie wstrzymującym się
 6. Przewodniczący Zebrania oddał głos Pawłowi Drozdowi, skarbnikowi stowarzyszenia. Paweł Drozd przedstawił sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2011 r. W dyskusji padło kilka pytań z sali.
 7. Przewodniczący Zebrania oddał głos Tomaszowi Ganiczowi, prezesowi stowarzyszenia. Tomasz Ganicz przedstawił sprawozdanie z działalności OOP Zarządu Stowarzyszenia w 2011 roku. W dyskusji padło kilka pytań z sali.
 8. Przewodniczący Zebrania oddał głos Agnieszce Kwiecień, sekretarzowi zarządu. Agnieszka Kwiecień przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2011 roku oraz omówiła sprawozdania z przebiegu VII edycji Wikigrantów. W dyskusji padło kilka pytań z sali.
 9. Przewodniczący Zebrania oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu, przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Juliusz Zieliński przedstawił w imieniu Komisji Rewizyjnej ocenę pracy Zarządu za 2011 rok, zwrócił uwagę na wzrost profesjonalizmu pracy zarządu. W imieniu komisji zgłosił wniosek o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.
 10. Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawozdaniami, dyskusja była przerwana na obiad. Kilku uczestników zebrania zabrało głos.
 11. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad uchwałami nr 1, 2, 3 i 4.
  1. Uchwała nr 1/2012 (w załączeniu) ws. sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2011 r. – przyjęta jednomyślnie.
  2. Uchwała nr 2/2012 (w załączeniu) ws. wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2011– przyjęta jednomyślnie.
  3. Uchwała nr 3/2012 (w załączeniu) ws. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2011 r. – przyjęta jednomyślnie.
  4. Uchwała nr 4/2012 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2011 r. – przyjęta z trzema głosami wstrzymującymi się.
 12. Przewodniczący Zebrania oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu, przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Juliusz Zieliński przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z własnej działalności w 2011 r.
 13. Przewodniczący Zebrania oddał głos Tomaszowi Górnemu, przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego. Tomasz Górny przedstawił sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z własnej działalności w 2011 r.
 14. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad uchwałami nr 5 i 6.
  1. Uchwała nr 5/2012 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2011 r. – przyjęta z dwoma głosami wstrzymującymi się.
  2. Uchwała nr 6/2012 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2011 r – przyjęta z jednym głosem wstrzymującym się.
 15. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie dyskusji nad liczebnością zarządu stowarzyszenia kadencji 2012-2014. W dyskusji zaproponowano utrzymanie liczby 7 osób w zarządzie.
 16. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad uchwałą nr 7.
  1. Uchwała nr 7/2012 (w załączeniu) ws. liczebności zarządu stowarzyszenia w kadencji 2012-2014 r. – przyjęta jednomyślnie.
 17. Przewodniczący zaproponował przyjęcie regulaminu głosowań tajnych (w załączeniu) – zebrani przyjęli regulamin jednomyślnie.
 18. Następnie przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur na prezesa zarządu oraz pozostałych członków zarządu. Zgłoszono jedną kandydaturę na prezesa (Ganicz Tomasz), oraz siedem kandydatur do zarządu (Buczyński Michał, Głąb Karol, Król Maciej, Malecki Daniel, Pędzich Wojciech, Stelmasik Marek, Szafran-Kozakowska Natalia).
 19. Po sporządzeniu kart do głosowania i ich rozdaniu przystąpiono do zebrania głosów w głosowaniu tajnym.
 20. Następnie komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów.
 21. Przewodniczący Zebrania oddał głos Tomaszowi Ganiczowi, prezesowi stowarzyszenia. Tomasz Ganicz przedstawił plan działań zarządu w roku 2012. W dyskusji padło kilka pytań z sali, zaproponowano też wprowadzenie do planu uzupełnień.
 22. Po podliczeniu głosów przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów.
  1. W głosowaniu na prezesa zarządu oddano 49 głosów – 45 głosów ważnych, 4 głosy nieważne. Tomasz Ganicz został wybrany na prezesa zarządu kadencji 2012-2014.
  2. W głosowaniu na członków zarządu oddano 49 głosów, wszystkie głosy ważne. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów za: Głąb Karol 44, Malecki Daniel 43, Szafran-Kozakowska Natalia 38, Buczyński Michał 37, Stelmasik Marek 37, Król Maciej 34, Pędzich Wojciech 31. Do zarządu weszli: Głąb Karol, Malecki Daniel, Szafran-Kozakowska Natalia, Buczyński Michał, Stelmasik Marek, Król Maciej.
 23. Następnie przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur do komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego. Zgłoszono 4 kandydatury do komisji rewizyjnej: Drozd Paweł, Kwiecień Agnieszka, Małgorzata Wilk, Zieliński Juliusz, a do sądu koleżeńskiego 5 kandydatur: Górny Tomasz, Korzeniecki Patryk, Koszewska Julia, Michalski Patryk, Skibiński Tomasz.
 24. Po sporządzeniu kart do głosowania i ich rozdaniu przystąpiono do zebrania głosów w głosowaniu tajnym.
 25. Następnie komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów.
 26. Po podliczeniu głosów przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów.
  1. W głosowaniu na członków komisji rewizyjnej oddano 46 głosów – 45 głosów ważnych, 1 głos nieważny. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów za: Kwiecień Agnieszka 41, Zieliński Juliusz 38, Wilk Małgorzata 32, Drozd Paweł 22. Do komisji rewizyjnej weszli: Kwiecień Agnieszka, Zieliński Juliusz, Wilk Małgorzata.
  2. W głosowaniu na członków sądu koleżeńskiego oddano 46 głosów – wszystkie głosy ważne. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów za: Skibiński Tomasz 36, Koszewska Julia 33, Michalski Patryk 26, Górny Tomasz 21, Korzeniecki Patryk 19. Do sądu koleżeńskiego weszli: Skibiński Tomasz, Koszewska Julia, Michalski Patryk.
 27. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad uchwałą nr 8.
  1. Uchwała nr 8/2012 (w załączeniu) ws. zatwierdzenia planu działań Zarządu na 2012 r. – przyjęta jednomyślnie.
 28. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie dyskusji nad dokonaniem zmian w Statucie Stowarzyszenia i głosowanie nad przyjęciem uchwały w tej sprawie. Zaproponowano przeniesienie tej sprawy na następne walne zebranie.
 29. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad uchwałą nr 9.
  1. Uchwała nr 9/2012 (w załączeniu) ws. przeniesienia dyskusji i głosowania nad propozycjami uchwał zmiany statutu – przyjęta jednomyślnie.
 30. Przewodniczący w związku z wyczerpaniem porządku obrad zebrania poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków. Wolnych wniosków nie zgłoszono, wobec tego przewodniczący ogłosił zamknięcie walnego zebrania.

Za zgodność ze stanem faktycznym,

Przewodniczący Zebrania Janusz Dorożyński

Sekretarz Zebrania Aleksandra Zieleźny-Skolik

Uchwały Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Wikimedia Polska

UCHWAŁA Nr 1/2012
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 2 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza sprawozdanie OPP Stowarzyszenia merytoryczne i finansowe za rok 2011 składające się z: bilansu zamykającego się sumą 436.112,75 zł, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 413.347,01 zł oraz informacji dodatkowej.

UCHWAŁA Nr 2/2012
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 2 czerwca 2012 roku
w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2011
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska decyduje, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2011 w kwocie 413.347,01zł zwiększy przychody roku następnego.

UCHWAŁA Nr 3/2012
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 2 czerwca 2012 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2011 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyjmuje sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2011 r.

UCHWAŁA Nr 4/2012
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 2 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2011 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2011 r.

UCHWAŁA Nr 5/2012
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 2 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2011 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2011 r.

UCHWAŁA Nr 6/2012
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 2 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2011 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2011 r.

UCHWAŁA Nr 7/2012
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 2 czerwca 2012 roku
w sprawie liczebności Zarządu Stowarzyszenia w kadencji 2012-2014 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska ustala liczbę członków Zarządu Stowarzyszenia w kadencji 2012-2014 na 7 osób.

UCHWAŁA Nr 8/2012
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 2 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia planu działań Zarządu na 2012 r.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza plan działań Zarządu Stowarzyszenia na 2012 r.

UCHWAŁA Nr 9/2012
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 2 czerwca 2012 roku
w sprawie przeniesienia dyskusji i głosowania nad propozycjami uchwał zmiany statutu
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska przenosi dyskusję i głosowanie nad zmianami statutu na kolejne Walne Zebranie Członków.

Łódź, 3 czerwca 2012 r.

Przewodniczący prezydium Walnego Zgromadzenia Janusz Dorożyński

Sekretarz Walnego Zgromadzenia Aleksandra Zieleźny-Skolik

Regulamin Walnego Zebrania Członków

Regulamin został uchwalony w brzmieniu zgodnym z propozycją (patrz powyżej).

Regulamin głosowań tajnych na walnym zebraniu Wikimedia Polska

 1. Regulamin jest zatwierdzony przez walne zgromadzenie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w punkcie „Głosowania”
 2. Głosy są oddawane na kartach wypełnionych przez upoważnionych do głosowania na podstawie wyświetlonej na ekranie listy kandydatów w formacie: funkcja/organ (prezes, zarząd, komisja rewizyjna, sąd koleżeński), numer, nazwisko i imię.
 3. Głos na kandydata oddaje się przez wstawienie z prawej strony nazwiska i imienia znaku „X”.
 4. Można oddać co najwyżej tyle głosów, ile jest miejsc w danym organie.
 5. Głos jest nieważny, jeśli:
  1. oddano głosów więcej niż jest miejsc w danym organie
  2. nie zaznaczona znakiem „X” ani jednego kandydata
  3. karta jest skreślona
  4. na karcie są inne zapisy niż: funkcja/organ (prezes, zarząd, komisja rewizyjna, sąd koleżeński), numer, nazwisko i imię oraz znak „X”
 6. Podliczenie głosów reguluje statut, w tym że komisję skrutacyjną stanowi prezydium walnego zgromadzenia.

Łódź, 2 czerwca 2012 r.

Przewodniczący Zebrania Janusz Dorożyński

Sekretarz Zebrania Aleksandra Zieleźny-Skolik

Przypisy

 1. Do czasu wyboru Prezydium obradami kieruje Prezes Stowarzyszenia lub inna wyznaczona przez niego osoba
 2. Oznacza to w szczególności, że członkowie Prezydium nie mogą kandydować w przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania wyborach.
 3. 3,0 3,1 Dany załącznik występuje wyłącznie w postaci papierowej i na wiki stowarzyszania nie jest publikowany - oryginał został złożony w sądzie rejestrowym, kopia jest przechowywania w biurze zarządu.