Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/2 maja 2009

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Zarząd Stowarzyszenia Wikimedia Polska podjął decyzję (Uchwała Zarządu Nr 16/2009) o zwołaniu Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 2 maja 2009 o godzinie 16:00 w pierwszym terminie, a przy braku kworum o godzinie 16:30 w drugim terminie. Walne Zebranie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Jadwisinie.

Porządek obrad

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w 2008 r.
 4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2008 r.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sytuacji finansowej Stowarzyszenia w 2008 r.
 6. Głosowanie nad przyjęciem bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej za 2008 r.
 7. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za rok 2008.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności w 2008 r.
 9. Głosowanie nad absolutorium dla Komisji Rewizyjnej za rok 2008.
 10. Przedstawienie przez Zarząd planu działań na rok 2009.
 11. Wolne wnioski.

Propozycja regulaminu obrad

Zgodnie z art. 24 p. 4 statutu obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.

 1. Przewodniczący, zastępca i sekretarz obrad są wybierani spośród obecnych na sali członków stowarzyszenia przez głosowanie jawne, przez podniesienie rąk.
 2. Przewodniczący obrad prowadzi je zgodnie z ustalonym wcześniej porządkiem obrad.
 3. Do obowiązków przewodniczącego należy: rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 4. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje prezydium obrad. Prezydium obrad jest też komisją skrutacyjną wszystkich głosowań[1].
 5. Do obowiązków sekretarza należy protokołowanie obrad oraz zgłaszanie przewodniczącemu uwag na temat poprawności przebiegu obrad.
 6. W obradach, oprócz członków stowarzyszenia mogą też uczestniczyć bez praw wyborczych, wszystkie zainteresowane osoby. Osoby te mogą, za zgodą przewodniczącego obrad, zabierać głos w dyskusjach.

Protokół z I terminu

W dniu dzisiejszym, tj. 2 maja 2009, zostało na godzinę 16:00 zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w 2008 r.
 4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2008 r.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sytuacji finansowej Stowarzyszenia w 2008 r.
 6. Głosowanie nad przyjęciem bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej za 2008 r.
 7. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za rok 2008.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności w 2008 r.
 9. Głosowanie nad absolutorium dla Komisji Rewizyjnej za rok 2008.
 10. Przedstawienie przez Zarząd planu działań na rok 2009.
 11. Wolne wnioski.

Obrady otworzył Paweł Zienowicz i stwierdził, że na zebranie stawiło się 14 członków Stowarzyszenia, co nie stanowi kworum, wobec czego zaproponował, zgodnie z art. 24. ust. 8. Statutu odbycie zebrania w drugim terminie o godzinie 16:30. Wniosek przyjęto przez aklamację.

Za zgodność ze stanem faktycznym,

Przewodniczący Zebrania
Zastępca Przewodniczącego Zebrania
Sekretarz Zebrania

Protokół z II terminu

W dniu dzisiejszym, tj. 2 maja 2009, zostało na godzinę 16:30 zwołane, zgodnie z art. 24. ust. 8. Statutu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie regulaminu obrad zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności w 2008 r.
 4. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2008 r.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sytuacji finansowej Stowarzyszenia w 2008 r.
 6. Głosowanie nad przyjęciem bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej za 2008 r.
 7. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za rok 2008.
 8. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z działalności w 2008 r.
 9. Głosowanie nad absolutorium dla Komisji Rewizyjnej za rok 2008.
 10. Przedstawienie przez Zarząd planu działań na rok 2009.
 11. Wolne wnioski.

Obrady otworzył Paweł Zienowicz i stwierdził, że na zebranie stawiło się 32 członków Stowarzyszenia oraz zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał.


ad 1.: Paweł Zienowicz odczytał treść porządku obrad oraz następującą propozycję regulaminu Zebrania:

 1. Przewodniczący, zastępca i sekretarz obrad są wybierani spośród obecnych na sali członków stowarzyszenia przez głosowanie jawne, przez podniesienie rąk.
 2. Przewodniczący obrad prowadzi je zgodnie z ustalonym wcześniej porządkiem obrad.
 3. Do obowiązków przewodniczącego należy: rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 4. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje prezydium obrad. Prezydium obrad jest też komisją skrutacyjną wszystkich głosowań.
 5. Do obowiązków sekretarza należy protokołowanie obrad oraz zgłaszanie przewodniczącemu uwag na temat poprawności przebiegu obrad.
 6. W obradach, oprócz członków stowarzyszenia mogą też uczestniczyć bez praw wyborczych, wszystkie zainteresowane osoby. Osoby te mogą, za zgodą przewodniczącego obrad, zabierać głos w dyskusjach.

Powyższy regulamin został przyjęty przez aklamację.

Juliusz Zieliński zgłosił wniosek o łączne przedstawienie punktów 4 i 8 porządku obrad. Janusz Dorożyński zgłosił wniosek o uwzględnienie w ramach punktów 3 i 4 porządku obrad dyskusji nad przedstawionymi raportami.

Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.


ad 2.: Paweł Zienowicz ogłosił wybór przewodniczącego, sekretarza i zastępcy przewodniczącego Walnego Zebrania.

Na przewodniczącego zaproponowano Pawła Zienowicza, na sekretarza Michała Połtyna, na członka Prezydium Łukasza Garczewskiego. Zaproponowani kandydaci zostali wybrani przez zebranych przez aklamację.


ad 3.: Przewodniczący Zebrania oddał głos Tomaszowi Ganiczowi.

Tomasz Ganicz przedstawił skrótowo sprawozdanie z działalności Zarządu w 2008 r. Paweł Drozd uzupełnił, że Zarząd wsparł powstanie i medialnie promowanie śląskiej wersji językowej Wikipedii.

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad raportem.

Dariusz Jażdżyk poprosił Zarząd o wyjaśnienie pozycji raportu mówiącej o wydaniu płyty z wydawnictwem Axel Springer Polska i problemów napotkanych przy realizacji tego punktu. Tomasz Ganicz wyjaśnił, że Wikimedia Foundation Inc. nie udzieliła zgody na wykorzystanie logo Wikipedii przez wydawnictwo. Dariusz Jażdżyk poprosił Zarząd o wyjaśnienie kwestii zmiany pisowni dokonanej w śląskiej Wikipedii. Paweł Drozd wyjaśnił, że społeczność tego projektu postanowiła przejść na nowy alfabet. Janusz Dorożyński zapytał czy Stowarzyszenie ma wpływ na decyzje społeczności projektów WIkimedia. Paweł Drozd odpowiedział, że Stowarzyszenie takiego wpływu nie ma.

W związku z brakiem dalszych pytań do Zarządu przewodniczący Zebrania zamknął dyskusję.

W tym miejscu przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Walne Zebranie Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2008.

Walne Zebranie jednomyślnie podjęło tę uchwałę.


ad 4.: Przewodniczący Zebrania oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu.

Juliusz Zieliński przedstawił w imieniu Komisji Rewizyjnej ocenę pracy Zarządu za 2008 r. Następnie przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2008 r.

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej. Nikt nie zgłosił zastrzeżeń.


ad 5.: Przewodniczący Zebrania oddał głos Pawłowi Drozdowi.

Paweł Drozd przedstawił sytuację finansową Stowarzyszenia w 2008 r. omawiając bilans, rachunek wyników i informację dodatkową za ten rok.

Przewodniczący Zebrania otworzył dyskusję nad raportem finansowym.

Janusz Dorożyński zadał pytanie czy Paweł Drozd jako Skarbnik Stowarzyszenia jako jedyny ma dostęp do konta bankowego Stowarzyszenia i jeżeli tak, czy Komisja Rewizyjna uważa taką sytuację za prawidłową. Juliusz Zieliński odpowiedział w imieniu Komisji Rewizyjnej, że sytuacja taka byłaby niewłaściwa. Tomasz Ganicz wyjaśnił, że uprawnienia dostępu do konta w ogóle mają także Prezes i Sekretarz Stowarzyszenia, a jedynie dostęp on-line jest w praktyce ograniczony do jednej osoby, czyli Skarbnika Stowarzyszenia. Dodał, że Zarząd podejmował próby zmiany tej sytuacji, co nie powiodło się ze względu na opieszałość banku. Zarząd, mając na względzie aspekty praktyczne i finansowe postanowił zatem o zmianie banku tak szybko, jak to będzie możliwe. Janusz Dorożyński zapytał o to, czy Stowarzyszenie jako organizacja OPP musi prowadzić pełną księgowość i kto ją prowadzi. Paweł Drozd wyjaśnił, że Stowarzyszenie prowadzi pełną księgowość i robi to zatrudniona na umowę zlecenie księgowa.

W związku z brakiem dalszych pytań do Zarządu przewodniczący Zebrania zamknął dyskusję nad raportem finansowym.


ad 6.: Przewodniczący Zebrania ogłosił rozpoczęcie głosowania nad przyjęciem bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowej za 2008 r i zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Walne Zebranie Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia zatwierdzić bilans i rachunek wyników oraz informacje dodatkową za rok 2008.

Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk. Za głosowało 32 obecnych, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Przewodniczący Zebrania ogłosił, że bilans, rachunek wyników oraz informacja dodatkowa za 2008 r. zostały przyjęte.


ad 7.: Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad absolutorium dla Zarządu.

W tym miejscu przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Walne Zebranie Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu w osobach: Tomasz Ganicz, Sebastian Skolik, Piotr Czerniawski, Agnieszka Kwiecień, Paweł Drozd.

Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk. Za głosowało 27 obecnych, przeciw 0, wstrzymało się 5.

Przewodniczący Zebrania ogłosił, że Zarząd otrzymał absolutorium.


ad 8.: Przewodniczący Zebrania oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu.

Juliusz Zieliński zaznaczył, że punkt ten przedstawił wraz z punktem 4 porządku obrad.


ad 9.: Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad absolutorium dla Komisji Rewizyjnej.

W tym miejscu przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:

Walne Zebranie Stowarzyszenia Wikimedia Polska postanawia udzielić absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej w osobach: Juliusz Zieliński, Konrad Kurzacz, Piotr Cywiński.

Głosowanie odbyło się jawnie, przez podniesienie rąk. Za głosowało 30 obecnych, przeciw 0, wstrzymało się 2.

Przewodniczący Zebrania ogłosił, że Komisja Rewizyjna otrzymała absolutorium.


ad 10.: Przewodniczący Zebrania przekazał głos Tomaszowi Ganiczowi.

Tomasz Ganicz przedstawił plany działania Zarządu w 2009 roku, w tym projekty już zrealizowane w pierwszym kwartale roku.


ad 11.: Przewodniczący Zebrania zadał pytanie zebranym czy ktoś zgłasza jakieś wolne wnioski.

Artur Fijałkowski poprosił o wyjaśnienie jak Wikimedia Foundation informuje Zarząd o realizowanych umowach biznesowych i zgłosił wniosek o zwiększenie jawności takich działań. Tomasz Ganicz wyjaśnił, że Stowarzyszenie nie uczestniczy w negocjacjach umów prowadzonych przez Fundację, jest o nich informowane w ograniczonym zakresie. Janusz Dorożyński zgłosił zastrzeżenie do sytuacji, w której Fundacja przeprowadza działania niejawne, o których Stowarzyszenie i społeczności projektów dowiadują się po fakcie. Łukasz Garczewski poparł to stanowisko i zasugerował żeby Zarząd podjął działania mające na celu poprawę tej sytuacji. Tomasz Ganicz odpowiedział, że Zarząd, w ramach swoich ograniczonych możliwości wpływania na działania Fundacji, może nawiązać w tej sprawie kontakt z przedstawicielem Fundacji i przekazać stanowisko i obawy członków stowarzyszenia.

Na tym dyskusję zakończono, bez podjęcia kolejnych uchwał, ze względu na brak takiej konieczności.

Przewodniczący Zebrania ogłosił, że wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Walne Zebranie Członków.

Za zgodność ze stanem faktycznym,

Przewodniczący Zebrania
Paweł Zienowicz
Zastępca Przewodniczącego Zebrania
Łukasz Garczewski
Sekretarz Zebrania
Michał Połtyn

Przypisy

 1. oznacza to w szczególności, że członkowie prezydium obrad nie mogą kandydować w zarządzanych podczas obrad wyborach