Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/27 czerwca 2020

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Ogłoszenia organizacyjne

[edytuj | edytuj kod]
 • [3 lipca] Przerywając obrady Walnego, przewodniczący prezydium zwrócił się do zarządu z prośbą o zwołanie Walnego 18 lipca. Tego dnia odbędą się dwa Walne: wznowione (tutaj opisywane) oraz nowe (opisane na osobnej podstronie).
 • [27 czerwca] Walne zrealizowało następujące punkty obrad: 1-11, 13-14. Z powodu problemów technicznych nie zostały przeprowadzone głosowania tajne. Przewodniczący prezydium Walnego Zebrania Członków ogłosił przerwę do 18 lipca 2020.
 • [26 czerwca] Wszyscy uczestniczący w obradach obecni na miejscu obrad w Poznaniu są uprzejmie proszeni o posiadanie komputera albo innego urządzenia mobilnego obsługującego aplikację e-mail i przeglądarkę internetową. Jest to potrzebne do przeprowadzenia tajnego głosowania na jednolitych zasadach dotyczących wszystkich uczestniczących obradach.

Program

[edytuj | edytuj kod]
27 czerwca
 • Rejestracja: 8:30-10:30
 • Godzinna przerwa obiadowa: ok. 13:00 (dokładna godzina jest zależna od Przewodniczącego, patrz pkt 4. Regulaminu Walnego)
 • Zakończenie obrad: nie nastąpiło
18 lipca
 • Rejestracja: 9:30-10:00

Porządek obrad
 1. 10:00 lub 10:30: Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z ogólnej działalności Zarządu za 2019 rok.
 5. Przedstawienie przez Zarząd informacji o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Stowarzyszenia.
 6. Przedstawienie przez Zarząd informacji nt. sprawozdania finansowego za rok 2019.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2019 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 8. Głosowania:
  1. nad zatwierdzeniem sprawozdania z ogólnej działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019,
  2. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w roku 2019.
 9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w roku 2019.
 10. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w roku 2019.
 11. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2019 rok,
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2019 rok.
 12. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany lokalizacji biura w oparciu o analizę zarządu.
 13. Dyskusja i głosowanie nad Regulaminem Głosowań Tajnych na członków organów statutowych Stowarzyszenia.
 14. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2020–2022.
 15. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2020–2022. Złożenie przez kandydatów na członków Zarządu oświadczeń o niekaralności. Złożenie przez kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej oświadczeń o niekaralności i o niepozostawaniu z członkami Zarządu w stosunkach określonych statutem.
 16. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu,
  2. wybór pozostałych członków Zarządu,
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 17. Wolne wnioski.

Regulamin Walnego Zebrania Członków

[edytuj | edytuj kod]
 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
 2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania Członków wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład organów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Głos w głosowaniu jawnym oddaje się w następujący sposób:
  a. członkowie obecni na sali - przez podniesienie rąk.
  b. członkowie uczestniczący za pośrednictwem aplikacji Zoom - przez użycie przycisku "yes" (tak) albo "no" (nie) dostępnego w aplikacji Zoom. Brak użycia przycisku przez członków uczestniczących za pośrednictwem aplikacji Zoom oznacza wstrzymanie się od głosu.
 4. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu Członków.
 5. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie oraz kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 6. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium.
 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. W drugim terminie Walnego Zebrania Członków nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 8. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium. Prezydium pełni także funkcję komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania Członków.
 9. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania Członków oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 10. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali podczas Walnego Zebrania Członków, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego.
 11. Członkowie uczestniczący w obradach Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem aplikacji Zoom są obowiązani wybrać jako nazwę użytkownika aplikacji Zoom: imię i nazwisko lub nazwę użytkownika używaną w projektach Wikimedia.

Regulamin głosowań tajnych na członków statutowych organów Stowarzyszenia

[edytuj | edytuj kod]
 1. Niniejszy regulamin jest zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Komisję skrutacyjną stanowi Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 3. Ustala się następujący sposób oddawania głosów:
  a. Głosy oddawać będzie można wyłącznie za pośrednictwem aplikacji Zeus. Aplikacja nie wymaga instalacji przez głosujących członków.
  b. Każde głosowanie rozpoczynane jest od przesłania głosującym członkom wiadomości e-mail zawierającej indywidualny link do oddania głosu.
  c. Głosy oddaje się zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
  d. Każde głosowanie trwa do momentu oddania głosu przez wszystkich głosujących albo do momentu upływu czasu przeznaczonego na głosowanie.
  e. Czas przeznaczony na każde z głosowań tajnych wynosi 15 minut od momentu rozesłania do głosujących członków wiadomości e-mail. Głos na kandydata oddaje się zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
  f. Głosowanie na Prezesa Zarządu polega na wybraniu maksymalnie jednej osoby spośród zgłoszonych kandydatur. W głosowaniu na pozostałych członków zarządu można oddać maksymalnie tyle głosów, ile miejsc w zarządzie pozostaje do obsadzenia.
  g. W głosowaniu do Komisji Rewizyjnej można oddać głos maksymalnie na trzy zgłoszone kandydatury.
  h. W głosowaniu do Sądu Koleżeńskiego można oddać głos maksymalnie na trzy zgłoszone kandydatury.
  i. Każde głosowanie będzie zawierało opcję "żaden z powyższych". Zaznaczenie tej opcji oznacza oddanie głosu nieważnego.
  j. Sposób głosowania w ewentualnych innych głosowaniach tajnych określa Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Członkami organów zostają osoby, które otrzymały kolejno najwięcej ważnych głosów, przy czym członkiem organu może zostać wyłącznie kandydat, który uzyska bezwzględną większość sumy wszystkich głosów ważnych i nieważnych.
 5. W przypadku gdy głosowanie nie dało rozstrzygającego wyniku, w przypadku remisu oraz w przypadku niewystarczającej liczby głosów, przeprowadza się powtórne głosowanie na tych kandydatów, którzy otrzymali odpowiednio najwięcej głosów w poprzednim głosowaniu.
 6. Powtórne głosowanie przeprowadza się zgodnie z niniejszym regulaminem.
 7. Głosowania powtórne przeprowadza się aż do zapełnienia wszystkich miejsc w organach statutowych Stowarzyszenia lub wyczerpania listy kandydatów.

Uchwały

[edytuj | edytuj kod]

UCHWAŁA Nr …/2020
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 27 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z ogólnej działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza sprawozdanie z ogólnej działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019.

UCHWAŁA Nr …/2020
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 27 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w roku 2019

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w roku 2019.

UCHWAŁA Nr …/2020
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 27 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w roku 2019

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w roku 2019.

UCHWAŁA Nr …/2020
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 27 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w roku 2019

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w roku 2019.

UCHWAŁA Nr …/2020
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 27 czerwca 2020 roku
w sprawie ustalenia liczby członków zarządu

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska ustala liczbę członków zarządu na kadencję 2020-2022 na 3 osoby.

Dokumenty

[edytuj | edytuj kod]