Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/29 stycznia 2022

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Ogłoszenia organizacyjne

[edytuj | edytuj kod]

Program

[edytuj | edytuj kod]
 • Rejestracja: 9:00-10:00 (spóźnieni członkowie są dopuszczani także w trakcie obrad)
 • Rozpoczęcie obrad: 9:30 (pierwszy termin) lub 10:00 (drugi termin)
 • Opcjonalnie, przerwa obiadowa: godzina jest zależna od Przewodniczącego, patrz pkt 4. Regulaminu Walnego
 • Zakończenie obrad: po wyczerpaniu porządku obrad

Porządek obrad
 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania
 4. Informacja na temat stanu spraw bieżących (merytorycznych i finansowych) Stowarzyszenia, w tym:
  1. Informacja na temat grantu celowego od Wikimedia Foundation
  2. Informacja na temat umów i ich rejestru
 5. Przedstawienie planu działania Zarządu na rok 2022, w tym:
  1. Zmiana na stanowisku dyrektora operacyjnego. Inne zmiany kadrowe
  2. Działalność programowa Stowarzyszenia
  3. Dialog członkowski i wspólna praca społeczna pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków
 6. Dyskusja nad planem działania Zarządu na rok 2022 i zatwierdzenie planu
 7. Dyskusja na temat zmian statutowych w 2022, w tym:
  1. Prawa i obowiązki członków
  2. Rola Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 8. Przygotowania do wyborów organów Stowarzyszenia na kadencję 2022–2024
 9. Wolne wnioski

Regulamin Walnego Zebrania Członków

[edytuj | edytuj kod]

(Treść skopiowana z regulaminu poprzedniego Walnego Zebrania Członków)

 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
 2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania Członków wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Głos w głosowaniu jawnym oddaje się w następujący sposób:
  a. członkowie obecni na sali - przez podniesienie rąk.
  b. członkowie uczestniczący za pośrednictwem aplikacji Zoom - przez użycie przycisku "yes" (tak) albo "no" (nie) dostępnego w aplikacji Zoom. Członkowie wstrzymują się od głosu przez użycie dowolnej innej reakcji dostępnej w aplikacji Zoom. Brak użycia przycisku przez członków uczestniczących za pośrednictwem aplikacji Zoom oznacza brak udziału w głosowaniu.
 4. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu Członków. Przerwa nie może być dłuższa niż 1 godzina.
 5. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie oraz kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 6. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium.
 7. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zebrania (obecnych osobiście i reprezentowanych). W drugim terminie Walnego Zebrania Członków nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 8. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium. Prezydium pełni także funkcję komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania Członków.
 9. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania Członków oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 10. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali oraz w aplikacji Zoom podczas Walnego Zebrania Członków, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego. Jeżeli uczestniczą za pośrednictwem aplikacji Zoom, są zobowiązane zaznaczyć przed nazwą użytkownika: "nie członek", "nie członkini" lub równoważne sformułowanie (takie jak: "osoba niebędąca członkiem").
 11. Członkowie uczestniczący w obradach Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem aplikacji Zoom są obowiązani wybrać jako nazwę użytkownika aplikacji Zoom: imię i nazwisko lub nazwę użytkownika używaną w projektach Wikimedia.

Uchwały

[edytuj | edytuj kod]

UCHWAŁA Nr 1/2022

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA

z dnia 29 stycznia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia planu działania Zarządu na rok 2022

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza plan działania Zarządu na rok 2022.

Dokumenty

[edytuj | edytuj kod]