Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/10 grudnia 2005

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska odbędzie się 10 grudnia 2005 roku o godzinie 14:00 w Klubie Sztygarka w Chorzowie. Drugi termin zebrania został ustalony na godzinę 14:30.

Regulamin obrad

 1. Zgodnie z art. 24 p. 4 statutu obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz.
 2. Przewodniczący, zastępca i sekretarz obrad są wybierani spośród obecnych na sali członków stowarzyszenia przez głosowanie jawne, przez podniesienie rąk.
 3. Przewodniczący obrad prowadzi je zgodnie z ustalonym wcześniej porządkiem obrad.
 4. Do obowiązków przewodniczącego należy: rozpoczynanie i kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji
 5. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje prezydium obrad. Prezydium obrad jest też komisją skrutacyjną wszystkich głosowań.
 6. Do obowiązków sekretarza należy protokułowanie obrad oraz zgłaszanie przewodniczącemu uwag na temat poprawności przebiegu obrad
 7. W obradach, oprócz członków stowarzyszenia mogą też uczestniczyć bez praw wyborczych, wszystkie zainteresowane osoby. Osoby te mogą, za zgodą przewodniczącego obrad, zabierać głos w dyskusjach.

Porządek obrad

 1. Sprawozdanie komitetu założycielskiego -> patrz Rejestracja
 2. Sprawozdanie Zarządu ze swojej działalności w roku 2005.
 3. Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi i ewentualnym przedłużeniem jego mandatu do następnego Walnego Zebrania.
 4. Jeśli Zarząd nie otrzyma absolutorium i przedłużenia mandatu - wybory nowego Zarządu
 5. Dyskusja i zatwierdzenie planu działania Zarządu na rok kalendarzowy 2006.
 6. Dyskusja i zatwierdzenie budżetu stowarzyszenia na rok 2006.

Spotkanie Zarządu

Przed Walnym Zebraniem odbędzie się spotkanie Zarządu, na którym zostaną wykonane następujące rzeczy:

 • Przyjęcie nowych członków do stowarzyszenia.
 • Uchwalenie nowych regulaminów i uchwał.

Protokół z Walnego Zebrania

Zlot Wikimedia Polska 2005

Zebranie zostało zwołane na godzinę 14:00 dnia 10.12.05. Nie stwierdzono kworum. Zgodnie z artykułem 24 pkt 8 Statutu Zebranie odbyło się w drugim terminie, t.j. o 14:30. 10.12.05.

 1. W zebraniu uczetniczyło 13 członków Stowarzyszenia, dwóch gości z czeskiej Wikipedii oraz kilku dziennikarzy z lokalnych gazet i TVP3 Katowice.
 2. Na członków prezydium zebrania zostali jednogłośnie wybrani Paweł Drozd (przewodniczący), Juliusz Zieliński (z-ca przewodniczącego) oraz Piotr Kubowicz (sekretarz).
 3. Przedstawiono Sprawozdanie Zarządu za rok 2005 (załącznik nr 1).
 4. Jednogłośnie przyjęto Sprawozdanie Zarządu za rok 2005.
 5. Udzielono absolutorium Zarządowi przy 10 głosach za i 3 wstrzymujących się.
 6. Jednogłośnie podjęto decyzję o przedłużeniu kadencji Zarządu i innych organów statutowych stowarzyszenia na rok 2006.
 7. Zarząd przedstawił projekt planów Zarządu na rok 2006.
 8. Przeprowadzono dyskusje na temat celów i jednogłośnie przyjęto ich ramowy spis do realizacji przez Zarząd w roku 2006 (załącznik nr 2).
 9. Po dyskusji, jednogłośnie przyjęto projekt prowizorium budżetowego (załącznik nr 3).