Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/16 grudnia 2006

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Walne Zebranie Członków nr. 3 - odbyło się 16 grudnia 2006, w klubie Sztygarka, w Chorzowie na ulicy Piotra Skargi 34 D godzinie 17:30 w pierwszym terminie i przy braku kworum o 18:00 w drugim terminie.

Plan Walnego Zebrania

 1. Wprowadzenie Prezesa
 2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej Walnego Zebrania
 3. Przedstawienie Raportu Zarządu za rok 2006
 4. Przedstawienie niepełnego Raportu Finansowego za rok 2006 (do końca listopada)
 5. Przedstawienie Raportu Komisji Rewizyjnej za 2006 r. z wnioskami o udzielenie (lub nie) absolutorium Zarządowi
  1. Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi
 6. Dyskusja i głosowanie nad celami i preliminarzem budżetowym na rok 2007
 7. Dyskusja nad składem i ew. zwiększeniem liczby członków Zarządu
  1. Ewentualnie - wybory do Zarządu i innych ciał statutowych Stowarzyszenia
 8. Dyskusja i głosowanie nad podjęciem próby uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego
 9. Euromania w Polsce – dyskusja
 10. Wolne wnioski.

Poza planem, przed Walnym Zebraniem został przedstawiony Raport Komisji Wikikonkursu za rok 2006.

Protokół Walnego Zebrania Stowarzyszenia Wikimedia Polska

I termin 17:30: 14 członków – brak kworum

II termin: 18:00: 17 członków – kworum w II terminie nie jest wymagane.

Łukasz Garczewski, prezes Stowarzyszenia, objął tymczasowe przewodniczenie, ogłosił Plan Zebrania i ogłosił wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej.

Przez aklamację wybrano:

 • na przewodniczącego Walnego Zebrania został wybrany: Przemysław Idzkiewicz (Blueshade)
 • na sekretarza Walnego Zebrania został wybrany: Konrad Kurzacz (Pimke)

Komisja skrutacyjna: Agnieszka Kwiecień (Nova) i Jan Mehlich (Lestat)

Łukasz Garczewski przedstawił Raport Zarządu podsumowujący wykonanie założonych na 2006 rok planów; jedynym punktem, którego nie udało się zrealizować to wydanie płyty DVD z Wikipedią

Łukasz Garczewski przedstawił plany stowarzyszenia na 2007 rok (zlot w Białowieży 1-3 maja, wydanie płyty DVD, gadżety promujące Wikipedię np. kubki, koszulki)

Tomasz Ganicz (skarbnik Stowarzyszenia Wikimedia Polska) przedstawił niepełny Raport Finansowy za rok 2006, przychody stowarzyszenia przekroczyły o 600% założenia, natomiast wydatki przekroczyły założenia o 300%)

Komisja Rewizyjna w składzie Juliusz Zieliński i Paweł Drozd oświadczyła, że zebranie nie ma charakteru sprawozdawczego i dlatego Komisja Rewizyjna nie przedstawi swojego raportu, ale gdyby miało być głosowane przyjęcie absolutorium dla Zarządu to zaproponowałby ona jego przyjęcie przez Walne Zebranie. Trzeci członek Komisji Rewizyjnej, Leszek Żur nie był obecny na Walnym Zebraniu.

Walne Zebranie przez aklamację przyjęło, aby nie głosować nad absolutorium dla Zarządu, gdyż nie jest to Zebranie Zwykłe, lecz nadzwyczajne.

Tomasz Ganicz przedstawił projekt preliminarza budżetowego na rok 2007, które Walne Zebranie przyjęło do akceptującej wiadomości przez aklamację.

Łukasz Garczewski przedstawił projekt poszerzenia Zarządu do 7 osób, który został po dyskusji przyjęty przez Walne Zebranie przez aklamację.

Łukasz Garczewski zaproponował kandydaturę Sebastiana Skolika i Artura Jana Fijałkowskiego na dwóch nowych członków Zarządu. Nie zgłoszono innych kandydatur.

Ogłoszono tajne głosowanie nad kandydaturami. Komisja skrutacyjna po obliczeniu głosów podała następujące wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania: 17 osób
Ważnych głosów oddano: 17
Na Sebastiana Skolika: za 15, jeden przeciw, jeden wstrzymujący się
Na Artura Jana Fijałkowskiego: za 16 i jeden przeciw.

Komisja skrutacyjna ogłosiła, że Sebastian Skolik i Artur Jan Fijałkowski zostali wybrani na członków Zarządu Stowarzyszenia.

Artur Jan Fijałkowski oświadczył, że w związku z wybraniem go na członka Zarządu - wobec statutowego zakazu łączenia funkcji (art. 34 p. 2 Statutu Stowarzyszenia - rezygnuje z członkostwa w Sądzie Koleżeńskim Stowarzyszenia.

W związku z wakatem w Sądzie Koleżeńskim, w ramach p. 7.1 porządku obrad Walnego Zebrania, zaszła potrzeba przeprowadzenia wyborów jednego członka Sądu Koleżeńskiego.

Juliusz Zieliński zgłosił kandydaturę Aleksandry Zieleźny-Skolik na nowego członka Sądu Koleżeńskiego. Nie zgłoszono więcej kandydatur.

Ogłoszono tajne głosowanie nad kandydaturą Aleksandry Zieleźny-Skolik. Komisja skrutacyjna po obliczeniu głosów podała następujące wyniki głosowania:

Uprawnionych do głosowania: 17 osób
Ważnych głosów oddano: 16, z czego 15 za i 1 wstrzymującym się.

Komisja skrutacyjna ogłosiła, że Aleksandra Zieleźny-Skolik została wybrana na członka Sądu Koleżeńskiego.

Po dyskusji nad ewentualnym staraniem się o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego przez Stowarzyszenie przeprowadzono głosowanie jawne.

13 osób głosowało za zobowiązaniem Zarządu Stowarzyszenia do złożenia wniosku o status Organizacji Pożytku Publicznego, 2 osoby wstrzymały się, 2 nie głosowały, nie było głosów przeciw.

Dyskusja nad zorganizowaniem Konferencji Euromania 2008 w Polsce przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska doprowadziła do przyjęcia wolnego wniosku, iż Stowarzyszenie będzie się starało o organizację wspomnianej konferencji po zgromadzeniu odpowiednich funduszy, co będzie się wiązało z uprzednim uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego.

Zebrani przegłosowali przez aklamację zamknięcie Walnego Zebrania.