Biuletyn Informacji Publicznej

Walne Zebranie Członków/9 czerwca 2018

Wikimedia Polska, polski partner Fundacji Wikimedia.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
.


         


Strona organizacyjna.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w 2018 roku odbyło się 9 czerwca 2018 roku zgodnie z uchwałą Zarządu UZ 2018-35 z dnia 22 maja 2018 roku.

Porządek obrad

[edytuj | edytuj kod]
 1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.
 2. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 4. Głosowanie w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych wg wzoru jak w załączniku 6 do nowelizacji ustawy o rachunkowości [1].
 5. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2017 rok.
 6. Przedstawienie przez Zarząd ogólnego sprawozdania z własnej działalności w 2017 roku, w tym:
  1. przedstawienie przez Komisję Wikigrantów sprawozdania z przebiegu Wikigrantów w 2017 roku.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2017 rok i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 8. Głosowania:
  1. nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2017 rok,
  2. nad przyjęciem uchwały o wykorzystaniu nadwyżki przychodów za 2017 rok,
  3. nad przyjęciem ogólnego sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2017 roku,
  4. nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2017 rok,
 9. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z własnej działalności w 2017 roku.
 10. Przedstawienie przez Sąd Koleżeński sprawozdania z własnej działalności w 2017 roku.
 11. Głosowania:
  1. nad udzieleniem absolutorium Komisji Rewizyjnej za 2017 roku,
  2. nad udzieleniem absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za 2017 roku.
 12. Dyskusja i głosowanie nad Regulaminem Głosowań Tajnych na członków statutowych organów Stowarzyszenia.
 13. Dyskusja i głosowanie na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2018–2020.
 14. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2018–2020. Złożenie przez kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oświadczeń, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 i art. 31a ust. 2 statutu.
 15. Głosowania:
  1. wybór prezesa Zarządu Stowarzyszenia,
  2. wybór pozostałych członków Zarządu,
  3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
  4. wybór członków Sądu Koleżeńskiego.
 16. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2018 rok i dyskusja.
 17. Głosowanie nad planem działań na 2018 rok.
 18. Wolne wnioski.

Protokół Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska w dniu 9 czerwca 2018 roku

[edytuj | edytuj kod]

Dzisiaj, 9 czerwca 2018 roku na godzinę 10:30 w hotelu Katowice w Katowicach, al. Korfantego 3, zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 2018-35 z 22 maja 2018 r., zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Obrady otworzył prezes zarządu Stowarzyszenia Tomasz Ganicz jako tymczasowy przewodniczący i stwierdził na podstawie listy obecności, przy podpisaniu której wydawano mandaty do głosowania jawnego, że na Zebraniu nie stawiła się wystarczająca liczba członków. W związku z tym prezes zarządu otworzył obrady w drugim terminie o godz. 11:00. Walne Zebranie było prowadzone godnie z poniższymi punktami.

 1. Tomasz Ganicz przedstawił treść regulaminu Zebrania (treść regulaminu stanowi załącznik do protokołu). Janusz Dorożyński zgłosił propozycję uzupełnienia regulaminu o p. 10 dotyczący możliwości upublicznienia danych osobowych delegatów i zaproszonych gości oraz publikowania nagranych materiałów na licencji CC. Po dyskusji propozycja została poddana pod głosowanie, w którym przy jednym głosie przeciwnym została odrzucona. Następnie regulamin w postaci zaproponowanej przez zarząd został przyjęty większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się.
 2. Tomasz Ganicz ogłosił wybór prezydium Zebrania. Do prezydium zaproponowano Janusza Dorożyńskiego, Celinę Strzelecką, Tadeusza Rudzkiego i Marka Bukowskiego. Zgłoszone osoby zgodziły się kandydować do prezydium do zaproponowanych funkcji. W głosowaniu jawnym zgłoszone osoby otrzymały głosów: Janusz Dorożyński – 48, Celina Strzelecka – 40, Tadeusz Rudzki – 46, Marek Bukowski – 32. Do prezydium wybrano: Janusza Dorożyńskiego, Celinę Strzelecką, Tadeusza Rudzkiego. Zgodnie ze statutem prezydium stanowiło komisję skrutacyjną. Prezydium ukonstytuowało się w składzie: przewodniczący – Janusz Dorożyński, zastępca przewodniczącego – Tadeusz Rudzki, sekretarz – Celina Strzelecka.
 3. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania jawnego nad uchwałą nr 1.
  Uchwała nr 1/2018 (w załączeniu) ws. sporządzania sprawozdań finansowych – przyjęta została jednomyślnie.
 4. Przewodniczący oddał głos prezesowi Stowarzyszenia Tomaszowi Ganiczowi, który przedstawił sprawozdanie finansowe i merytoryczne OPP Stowarzyszenia za 2017 r. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.
 5. Następnie Tomasz Ganicz przedstawił w imieniu Zarządu Stowarzyszenia sprawozdanie z własnej działalności zarządu za 2017 r. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.
 6. Przewodniczący oddał głos Tomaszowi Skibińskiemu, przewodniczącemu Komisji Wikigrantów, który przedstawił w imieniu komisji sprawozdanie z działalności komisji za 2017 r. Do sprawozdania nie zgłoszono uwag.
 7. Prezydium Walnego Zebrania stwierdziło na podstawie listy obecności (w załączeniu ), że na zebraniu jest obecnych 52. członków stowarzyszenia dysponujących 57. głosami, w tym 5 (pięć) głosy na podstawie pisemnych pełnomocnictw załączonych do protokołu.
 8. Przewodniczący oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu, przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który przedstawił w imieniu komisji ocenę pracy Zarządu za 2017 r. W imieniu komisji zgłosił wniosek o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium. Sprawozdanie w postaci pisemnej zostało złożone do prezydium. Nad sprawozdaniem przeprowadzono dyskusję.
 9. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania jawnego nad uchwałami nr 2, 3, 4 i 5.
  Uchwała nr 2/2018 (w załączeniu) ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2017 r. – przyjęta większością głosów przy jednym głowie wstrzymującym się.
  Uchwała nr 3/2018 (w załączeniu) ws. wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2017 – przyjęta jednomyślnie.
  Uchwała nr 4/2018 (w załączeniu) ws. przyjęcia sprawozdania merytorycznego OPP Zarządu Stowarzyszenia w 2017 r. – przyjęta jednomyślnie.
  Uchwała nr 5/2016 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2017 r. – przyjęta większością głosów przy 3 głosach wstrzymujących się.
 10. Przewodniczący oddał głos Juliuszowi Zielińskiemu, który przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z własnej działalności w 2017 r.
 11. Przewodniczący oddał głos Julii Koszewskiej, która przedstawiła sprawozdanie sądu z własnej działalności w 2017 r.
 12. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad uchwałami nr 6 i 7.
  Uchwała nr 6/2018 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2017 r. – przyjęta większością głosów przy 3 głosach wstrzymujących się.
  Uchwała nr 7/2018 (w załączeniu) ws. udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2017 r. – przyjęta większością głosów przy 1 głosie przeciw i 3 głosach wstrzymujących się.
 13. Przewodniczący odczytał propozycję tekstu regulaminu głosowań tajnych. Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad przyjęciem regulaminu – regulamin w treści załączonej do protokołu przyjęto większością głosów przy 1 głosie wstrzymującym się.
 14. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie dyskusji nad liczebnością zarządu stowarzyszenia kadencji 2018-2020. W dyskusji zaproponowano utrzymanie liczby 7 osób w zarządzie, wliczając w to prezesa wybieranego oddzielnie.
 15. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania nad uchwałą ws. liczebności zarządu Stowarzyszenia w kadencji 2018-2020. Uchwała została przyjęta większością głosów przy 4 głosach wstrzymujących.
 16. Przewodniczący ogłosił przerwę do godziny 14:15.
 17. Przewodniczący ogłosił wznowienie obrad i rozpoczęcie zgłaszania kandydatur na prezesa zarządu. Zgłoszono jedną kandydaturę na prezesa: Michała Buczyńskiego. Kandydat zgodził się na kandydowanie i złożył pisemne oświadczenie załączone do protokołu, że nie był karany za przestępstwa z winy umyślnej.
 18. Po wypełnieniu kart do głosowania przystąpiono do zebrania głosów w głosowaniu tajnym. Po zebraniu głosów komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów.
 19. Po podliczeniu głosów przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów. W głosowaniu na prezesa zarządu oddano 55 głosów – 47 głosów ważnych, 8 głosów nieważnych. Na Michała Buczyńskiego oddano 47 głosy. Michał Buczyński został wybrany na prezesa zarządu kadencji 2018-2020.
 20. Na wniosek wybranego prezesa przewodniczący oddał mu głos. Wybrany prezes Michał Buczyński na forum zebrania podziękował ustępującemu prezesowi Tomaszowi Ganiczowi za wkład włożony w rozwój Stowarzyszenia, wręczył pamiątkową tablicę ze zdjęciami z okresu prezesury od 2007 r. Do podziękowań dołączyli się ustępujący przewodniczący Komisji Rewizyjnej Juliusz Zieliński i przewodniczący walnego zebrania Janusz Dorożyński.
 21. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur na członków zarządu Stowarzyszenia. Po zamknięciu zgłoszeń i uzyskaniu przez przewodniczącego od zgłoszonych osób zgody na kandydowanie oraz oświadczeniu pisemnym złożonym do prezydium o niekaraniu za przestępstwa z winy umyślnej ustalono następującą listę kandydatur: Fink-Finowicki Jacek, Gackowski Piotr, Marynowski Paweł, Pędzich Wojciech, Stelmasik Marek, Wilk Małgorzata.
 22. Przewodniczący poprosił obecnych kandydatów o przedstawienie się zebranym, co zostało wykonane.
 23. Po wypełnieniu kart do głosowania przystąpiono do zebrania głosów w głosowaniu tajnym. Po zebraniu głosów komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów.
 24. Po podliczeniu głosów na członków zarządu przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów. W głosowaniu na członków zarządu oddano 55 głosów, w tym 1 głos nieważny. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów za: Fink-Finowicki Jacek – 44, Gackowski Piotr – 51, Marynowski Paweł – 46, Pędzich Wojciech – 50, Stelmasik Marek – 49, Wilk Małgorzata – 46. Wszyscy kandydaci otrzymali wymaganą liczbę głosów i zostali wybrali do zarządu.
 25. Następnie przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur do komisji rewizyjnej. Po zamknięciu zgłoszeń i uzyskaniu przez przewodniczącego od zgłoszonych osób zgody na kandydowanie oraz oświadczeniu o niekaraniu za przestępstwa z winy umyślnej ustalono następującą listę kandydatur do komisji rewizyjnej: Ganicz Tomasz, Głąb Karol, Król Maciej, Sitnik Piotr, Zieliński Juliusz.
 26. Przewodniczący poprosił obecnych kandydatów o przedstawienie się zebranym, co kandydaci wykonali.
 27. Po wypełnieniu kart do głosowania przystąpiono do zebrania głosów w głosowaniu tajnym. Po zebraniu głosów komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów.
 28. Po podliczeniu głosów na członków Komisji Rewizyjnej przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów. W głosowaniu na członków Komisji Rewizyjnej oddano 56 głosów, w tym 1 głos nieważny. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów za: Ganicz Tomasz – 21, Głąb Karol – 39, Król Maciej – 38, Sitnik Piotr - 23, Zieliński Juliusz – 39. Wymaganą liczbę głosów uzyskali: Głąb Karol, Król Maciej, Zieliński Juliusz, i tym samym weszli do Komisji Rewizyjnej kadencji 2018-2020.
 29. Następnie przewodniczący ogłosił rozpoczęcie zgłaszania kandydatur do sądu koleżeńskiego. Po zamknięciu zgłoszeń i uzyskaniu przez przewodniczącego od zgłoszonych osób zgody na kandydowanie ustalono następującą listę kandydatur do sądu koleżeńskiego: Drozdek Maria, Ganicz Tomasz, Koszewska Julia.
 30. Przewodniczący poprosił obecnych kandydatów o przedstawienie się zebranym, co kandydaci wykonali.
 31. Po wypełnieniu kart do głosowania przystąpiono do zebrania głosów w głosowaniu tajnym. Po zebraniu głosów komisja skrutacyjna rozpoczęła liczenie głosów.
 32. Po podliczeniu głosów na członków Sądu Koleżeńskiego przewodniczący zebrania ogłosił wyniki wyborów. W głosowaniu na członków Sądu Koleżeńskiego oddano 54 głosy, w tym 1 głos nieważny. Poszczególni kandydaci otrzymali następujące liczby głosów za: Drozdek Maria – 49, Ganicz Tomasz – 40, Koszewska Julia – 51. Wszyscy kandydaci otrzymali wymaganą liczbę głosów i zostali wybrali do Sądu Koleżeńskiego.
 33. Przewodniczący zebrania oddał głos Michałowi Buczyńskiemu, prezesowi Stowarzyszenia, oraz Wojciechowi Pędzichowi, członkowi zarządu, którzy przedstawili plan działań zarządu na rok 2018, przygotowany przez poprzedni zarząd. Po przedstawieniu planu rozpoczęła się dyskusja. Została zgłoszona jedna poprawka do treści planu, która została uwzględniona. Kilku delegatów zgłosiło w dyskusji wniosek, aby plan działań merytorycznych zarządu na konkretny rok był zatwierdzany z większym wyprzedzeniem. Poruszano również kwestię grantu z Wikimedia Foundation na audyt organizacyjny Stowarzyszenia, w tej sprawie po dyskusji i wyjaśnieniach zarządu nie zgłoszono żadnego wniosku formalnego.
 34. Przewodniczący ogłosił rozpoczęcie głosowania jawnego nad uchwałą nr 8.
  Uchwała nr 8/2018 (w załączeniu) ws. zatwierdzenie planu działań zarządu na 2018 r. – przyjęta została większością głosów, 43 głosy za, 1 wstrzymujący się.
 35. Przewodniczący zebrania przeszedł do ostatniego punktu obrad i zadał pytanie zebranym, czy ktoś zgłasza wolne wnioski.
 36. Została ogłoszona informacja o ukonstytuowaniu się zarządu stowarzyszenia kadencji 2018-2020.
 37. Juliusz Zieliński złożył propozycję zmiany statutu na kolejnym walnym zebraniu: wprowadzenie możliwości liczebności prezydium walnego zebrania od 3 do 4 osób, oraz wprowadzenia możliwości wyborów władz Stowarzyszenia według zasad wyboru członków Komitetu Arbitrażowego polskojęzycznej Wikipedii (głosy netto).
 38. Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad ogłosił zamknięcie walnego zebrania.

Za zgodność ze stanem faktycznym:

przewodniczący Zebrania Janusz Dorożyński

zastępca przewodniczącego Tadeusz Rudzki

sekretarz Zebrania Celina Strzelecka


Załączniki

[edytuj | edytuj kod]
 1. Regulamin Walnego Zebrania Wikimedia Polska
 2. Uchwały Walnego Zebrania

Regulamin Walnego Zebrania Wikimedia Polska

[edytuj | edytuj kod]
 1. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz.
 2. Przewodniczący, Zastępca i Sekretarz Walnego Zebrania Członków wybierani są spośród obecnych członków Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przez podniesienie rąk, spośród członków Stowarzyszenia niewchodzących w skład organów statutowych Stowarzyszenia.
 3. Przewodniczący prowadzi je zgodnie z przyjętym przez Zarząd Stowarzyszenia porządkiem obrad. Według swojego uznania może ogłaszać przerwy w Walnym Zebraniu Członków.
 4. Do obowiązków Przewodniczącego należy rozpoczynanie oraz kończenie dyskusji i głosowań oraz udzielanie głosu w trakcie dyskusji.
 5. W trakcie Walnego Zebrania Członków członkowie Stowarzyszenia mogą zgłaszać wnioski formalne i porządkowe do Przewodniczącego. O sposobie rozpatrzenia wniosku decyduje Prezydium.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy ogólnej liczby członków. W drugim terminie Walnego Zebrania nie obowiązuje konieczność uzyskania kworum.
 7. O trybie przeprowadzania poszczególnych głosowań decyduje Prezydium. Prezydium pełni także funkcję komisji skrutacyjnej podczas wszystkich głosowań przeprowadzanych w trakcie Walnego Zebrania Członków.
 8. Do obowiązków Sekretarza należy protokołowanie obrad Walnego Zebrania Członków oraz zgłaszanie Przewodniczącemu uwag na temat poprawności ich przebiegu.
 9. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia. Inne osoby mogą być obecne na sali podczas Walnego Zebrania Członków, jeżeli ich obecność nie zakłóca porządku obrad. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusjach wyłącznie za zgodą Przewodniczącego.

Regulamin Głosowań Tajnych na członków statutowych organów Stowarzyszenia

[edytuj | edytuj kod]

Regulamin Głosowań Tajnych na członków statutowych organów Stowarzyszenia Walnego Zebrania Członków Wikimedia Polska 9 czerwca 2018 roku

 1. Niniejszy regulamin jest zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 2. Komisję skrutacyjną stanowi prezydium walnego zebrania.
 3. Ustala się następujący sposób oddawania głosów:
  a. Głosy są oddawane na kartach oznaczonych odpowiednio: P – prezes, Z – zarząd, R – komisja rewizyjna, S – sąd koleżeński, wypełnionych przez upoważnionych do głosowania na podstawie wyświetlonej na ekranie listy kandydatów w formacie: numer, nazwisko i imię.
  b. Głos na kandydata oddaje się przez wstawienie z prawej strony nazwiska i imienia znaku „X”.
  c. Można oddać co najwyżej tyle głosów, ile jest niezapełnionych miejsc w danym organie.
  d. Głos jest nieważny, jeśli:
  i. zaznaczono znakiem „X” więcej kandydatów niż jest niezapełnionych miejsc w danym organie,
  ii. nie zaznaczona znakiem „X” ani jednego kandydata,
  iii. karta jest skreślona.
  iv. na karcie są inne zapisy niż: oznaczenie literowe właściwe dla danego głosowania, numer, nazwisko i imię oraz znak „X”.
 4. Członkami organów zostają osoby, które otrzymały kolejno najwięcej ważnych głosów, przy czym członkiem organu może zostać wyłącznie kandydat, który uzyska bezwzględną większość sumy wszystkich głosów ważnych i nieważnych.
 5. W przypadku gdy głosowanie nie dało rozstrzygającego wyniku, w przypadku remisu oraz w przypadku niewystarczającej liczby głosów, przeprowadza się powtórne głosowanie na tych kandydatów, którzy otrzymali odpowiednio najwięcej głosów w poprzednim głosowaniu.
 6. Powtórne głosowanie przeprowadza się zgodnie z niniejszym regulaminem.
 7. Głosowania powtórne przeprowadza się aż do zapełnienia wszystkich miejsc w organach statutowych Stowarzyszenia lub wyczerpania listy kandydatów.

Uchwały

[edytuj | edytuj kod]

UCHWAŁA Nr 1/2018
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 9 czerwca 2018 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska podejmuje decyzję, aby Zarząd Stowarzyszenia sporządzał roczne sprawozdania finansowe zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.), znajdującym się na stronie http://www.poradnik.ngo.pl/files/1poradnik.ngo.pl/public/sprawozdania-ksiegowosc-obowiazki/ustawa_o_rachunkowosci_zalacznik_nr_6.doc.

UCHWAŁA Nr 2/2018
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 9 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2017 składające się z: bilansu zamykającego się sumą ............ PLN, rachunku zysków i strat wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 420 954,92 PLN oraz informacji dodatkowej.

UCHWAŁA Nr 3/2018
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 9 czerwca 2018 roku
w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów za rok 2017
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska decyduje, że nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2017 w kwocie 420 954,92 PLN zwiększy przychody roku następnego.

UCHWAŁA Nr 4/2018
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 9 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego OPP Zarządu Stowarzyszenia w 2017 roku
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska przyjmuje merytoryczne sprawozdanie OPP Zarządu Stowarzyszenia w 2017 roku.

UCHWAŁA Nr 5/2018
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 9 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2017 roku
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w 2017 roku.

UCHWAŁA Nr 6/2018
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 9 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2017 roku
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Komisji Rewizyjnej za działalność w 2017 roku.

UCHWAŁA Nr 7/2018
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 9 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2017 roku
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska udziela absolutorium Sądowi Koleżeńskiemu za działalność w 2017 roku.

UCHWAŁA Nr 8/2018
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA WIKIMEDIA POLSKA
z dnia 9 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia planu działań Zarządu na 2018 rok
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska zatwierdza plan działań Zarządu Stowarzyszenia na 2018 rok.

Dokumenty przedstawione przez Zarząd

[edytuj | edytuj kod]

Dokumenty przedstawione przez Komisję Rewizyjną

[edytuj | edytuj kod]